Sadržaj

1. Uvodni deo

U ovom uputstvu se nalaze objašnjenja koja su preuzeta iz "JAWS" helpa, Prevodi prečica i stavki menija u programu "Internet Explorer" te nekoliko dodataka kao posebnih objašnjenja.

 1. Izrada ove web strane je još u toku a poslednja izmena je urađena: sreda, 30. mart 2011.
 2. Autor: Gradimir Kragić.

1.1. Kako početi koristiti Internet Explorer

"Internet Explorer" vam omogućava da čitate dokumente na svetskoj računarskoj mreži, "World Wide Web", kao i više načina za komunikaciju sa drugim ljudima. Možete se kretati po Web stranicama, otvarati nove stranice i jednostavno popunjavati Web forme.

"JAWS" uz "Internet Explorer" program koristi virtuelni kursor , tako da omogućava čitanje na način kako biste čitali običan tekstualni dokument. Virtualni kursor je takođe na raspolaganju i u drugim aplikacijama kao što su pomoć pisana u "HTML", elektronska pošta sa "HTML" prikazom u "Outlook" i "Outlook Express" programima i u "PDF - Portable Document Format" fajlovima. Mnoga od svojstava koja obrađujemo u ovim poglavljima, takođe važe kad god se koristi virtuelni kursor. Za informisanje o tome koja svojstva su na raspolaganju, pogledajte posebna poglavlja "JAWS" pomoći koja se odnose na aplikaciju koju koristite.

1.2. Čitanje Web stranica i kretanje po njima

Kada otvorite "Internet Explorer", otvara se vaša osnovna stranica. Ako nemate određenu osnovnu stranicu, možete odabrati web stranicu iz "Favorites" menija, ili pritisnuti Alt+dda se pomerite na "Address Bar" i u njemu upišete adresu stranice. Kada ste odabrali stranicu, "Internet Explorer" je učitava i "JAWS" najavljuje frejmove, linkove, zaglavlja, forme, i ostalo. Onda "JAWS" otpočinje čitanje teksta sa ekrana od vrha prema kraju. Da se krećete po stranici, koristite strelice gore ili dole, komande Page Upi Page Downkao što to činite u običnom tekstualnom dokumentu. "JAWS" komande za čitanje reči, reda, rečenice i pasusa mogu se normalno koristiti.

Napomena:Ako otpočnete čitanje pre nego što se završi učitavanje stranice, neke stranice mogu biti nedostupne.

"JAWS" izgovara "link", kada naide na vezu prema nekom drugom dokumentu ili delu stranice. Da aktivirate link, pritisnite Enter kada se nalazite na njemu.

Da se vratite na prethodnu stranicu, pritisnite Alt+strelica levoili Backspacetaster. Da se pomerite napred za jednu stranicu pošto ste se prethodno pomerali nazad, pritisnite Alt+strelica desno.

1.3. Brza i laka navigacija

"JAWS" omogućava lako korišćenje i pamćenje komandi za kretanje po Web stranicama. Pritisak na pojedinacno slovo na tastaturi vas pomera direktno na određeni element. Na primer, možete da pritisnete tza tabele, fza forme, vza posećene linkove, hza zaglavlja i slično. Držite uz to Shifttaster da se pomerate na prethodni element određene vrste.

1.4. Prikazivanje lista sa informacijama

"JAWS" može da pregleda Web stranicu i formira liste pasusa, linkova, zaglavlja, polja formi, i drugih elemenata, kako biste mogli brzo da pronađete željenu informaciju. Pritisnite Insert+F3da otvorite virtuelni dijaloški prozor sa "HTML" svojstvima. Ovaj dijaloški prozor omogućava vam da birate između niza lista koje sadrže informacije o raznim elementima aktuelne stranice. Odaberite neku stavku i pritisnite Enterda dobijete listu sa svim elementima te vrste.

Takođe možete koristiti sledeće komande da brže prikažete liste važnih "HTML" elemenata:

 • Polja formi. Pritisnite: Insert+F5.
 • Zaglavlja, Pritisnite: Insert+F6.
 • Linkovi. Pritisnite: Insert+F7.
 • Frejmovi. Pritisnite: Insert+F9.

Napomena:ako držite pritisnuto Ctrl+Inserti neki od raznih tastera za brzu navigaciju, "JAWS" prikazuje listu tih elemenata sa aktuelne stranice. Na primer, da se prikaže lista sa "Check Box" kontrolama na aktuelnoj stranici, pritisnite Ctrl+Insert+x. Za kompletnu listu prečica koje prikazuju liste elemenata, pogledati: u "JAWS" pomoći "Tasteri za brzu navigaciju".

Koristite strelice gore i dole da se pomerate po listama i selektujete stavke na njima. Takođe možete pritisnuti prvo slovo neke stavke da se pomerite direktno na nju. Pritisnite Enterda se prebacite na poziciju te stavke na stranici.

1.5. Rad sa formama

"JAWS" vam omogućava da lako radite sa formama na webu. Pritisnite fda se pomerite na sledeću kontrolu forme na stranici, ili Shift+Fda se pomerite na prethodnu kontrolu forme na stranici. Pritisnite Enterda ručno uđete u mod za forme. Pritisnite Tabili Shift+Tabda se pomerate između kontrola forme dok ste u modu za forme. Pišite u "Edit" poljima, označavajte "Check Box" kontrole, i birajte stavke na listama i "Combo Box" kontrolama. Pritisnite numericki taster Plusili ESCda napustite mod za forme.

Takođe možete podesiti "JAWS" na automatski mod za forme. "JAWS" će automatski ulaziti i izlaziti iz moda za forme dok se pomerate po poljima forme. Za više informacija u vezi formi, pogledati: u "JAWS" pomoći "HTML Forme".

<- Idi na sadržaj

2. Prečice na tastaturi u programu Internet Explorer

Prečice sa tastature u programu "Internet Explorer" možete koristiti za brzo izvršavanje mnoštva različitih zadataka ili za rad bez miša. U ovom prikazu sve prečice sa tastature su podeljene u dve grupe:
Prvu grupu čine prečice sa tastature koje pripadaju samom programu "internet Explorer".
Drugu grupu čine prečice sa tastature koje pripadaju čitaču ekrana "JAWS".

2.1. Prikazivanje i istraživanje Web stranica

Sledeća lista opisuje prečice koje se koriste za prikazivanje i istraživanje Web stranica.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Prikazivanje pomoći: F1. (Otvara se pomoć za "Internet explorer".)
 • Prebacivanje sa prikaza celog ekrana na standardni prikaz prozora pregledača: F11.
 • Pomeranje napred kroz stavke na web stranici, traci adrese ili traci veze: Tab.
 • Pomeranje nazad kroz stavke na web stranici, traci adrese ili traci veze: Shift+Tab.
 • Odlazak na matičnu stranicu: Alt+Home.
 • odlazak na sledeću stranicu: Alt+strelica desno.
 • Odlazak na prethodnu stranicu: Alt+strelica levo ili Backspace.
 • Prikazivanje priručnog menija za vezu: Shift+F10.
 • Premeštanje napred kroz okvire i elemente pregledača: Ctrl+Tab ili F6. (Funkcioniše samo ako je onemogućeno pregledanje pomoću kartica.)
 • Premeštanje nazad kroz okvire i elemente pregledača: Ctrl+Shift+Tab. (Funkcioniše samo ako je onemogućeno pregledanje pomoću kartica.)
 • Pomeranje prema početku dokumenta: Strelica gore.
 • Pomeranje prema kraju dokumenta: Strelica dole.
 • Pomeranje prema početku dokumenta u većim koracima: Page Up.
 • Pomeranje prema kraju dokumenta u većim koracima: Page Down.
 • Pomeranje na početak dokumenta: Ctrl+Home.
 • Pomeranje na kraj dokumenta: Ctrl+End.
 • Pronalaženje na ovoj stranici: Ctrl+f.
 • Osvežavanje trenutne web stranice: F5.
 • Osvežavanje trenutne web stranice, čak i ako su vremenska oznaka web verzije i lokalno uskladištene verzije iste: Ctrl+F5.
 • Prestanak otvaranja web stranice: ESC.
 • Otvaranje nove web lokacije ili stranice: Ctrl+o ili Ctrl+l.
 • Otvaranje novog prozora: Ctrl+n.
 • Zatvaranje trenutnog prozora: Ctrl+w. (Ako je otvorena samo jedna kartica.)
 • Čuvanje trenutne stranice: Ctrl+s.
 • Štampanje trenutne stranice ili aktivnog okvira: Ctrl+p.
 • Aktiviranje izabrane veze: Enter.
 • Otvaranje omiljenih lokacija: Ctrl+i.
 • Otvaranje istorije: Ctrl+h.
 • Otvaranje Feed-ova: Ctrl+j.

<- Idi na sadržaj

2.2. Rad sa karticama

Sledeća lista opisuje prečice koje se koriste prilikom rada sa karticama.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Otvaranje veza na novoj kartici u pozadini: Ctrl+Enter.
 • Otvaranje veza na novoj kartici u prednjem planu: Ctrl+Shift+Enter.
 • Otvaranje nove kartice u prednjem planu: Ctrl+t.
 • Otvaranje nove kartice u prednjem planu iz trake adrese: Alt+Enter. (Kada je fokus na polju trake adrese.)
 • Otvaranje nove kartice preko "Tool bar Search Box kontrole": Alt+Enter. (Kada se "Search" stavka pojavi u "Tool bar Search edit box" kontroli.)
 • Prebacivanje na sledeću karticu: Ctrl+Tab.
 • Prebacivanje na prethodnu karticu: Ctrl+Shift+Tab.
 • Prebacivanje na određeni broj kartice: Ctrl+1 - 8.
 • Prebacivanje na poslednju karticu: Ctrl+9.
 • Pregled liste sa otvorenim karticama: Ctrl+Shift+q.
 • Uključivanje ili isključivanje opcije "brze kartice" prikaz kao sličica: Ctrl+q.
 • Prebacivanje izmedu izgleda sa punim ekranom i normalnog izgleda za aktuelnu karticu: Alt+Enter. (Kada je fokus bilo gde na Web stranici sem na traci adrese i "Tool bar Search edit box" kontrolama.)
 • Zatvaranje trenutne kartice ili trenutnog prozora: Ctrl+w. (Ako je pregledanje pomoću kartica onemogućeno.)
 • Zatvaranje drugih kartica: Ctrl+Alt+F4.
 • Zatvaranje svih kartica: Alt+F4.

<- Idi na sadržaj

2.3. korišćenje zumiranja

Sledeća lista opisuje prečice koje se koriste za zumiranje.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Povećavanje zumiranja: Ctrl++ - znak plus. (Plus 10%.)
 • Smanjivanje zumiranja: Ctrl+- - znak minus. (Minus 10%.)
 • Zumiranje na prikaz 100%: Ctrl+0.

<- Idi na sadržaj

2.4. Korišćenje pretrage

Sledeća lista opisuje prečice koje se koriste za pretragu.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Odlazak u polje za pretragu: Ctrl+e.
 • Otvaranje upita pretrage na novoj kartici: Alt+Enter.
 • Otvaranje menija dobavljača za pretragu: Ctrl+strelica dole.

<- Idi na sadržaj

2.5. Korišćenje pregleda pre štampanja

Sledeća lista opisuje prečice koje se koriste za pregled i štampanje web stranica.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Podešavanje opcija štampanja i štampanje web stranice: Ctrl+p.
 • Promena papira, zaglavlja i podnožja, položaja i margina za ovu web stranicu: Alt+u.
 • Prikazivanje prve web stranice koja treba da bude odštampana: Alt+Home.
 • Prikazivanje prethodne web stranice koja treba da bude odštampana: Alt+strelica levo.
 • Kucanje broja web stranice koju želite da prikažete: Alt+a.
 • Prikazivanje sledeće web stranice koja treba da bude odštampana: Alt+strelica desno.
 • Prikazivanje poslednje web stranice koja treba da bude odštampana: Alt+End.
 • Određivanje načina na koji želite da budu odštampani okviri: Alt+f. (Ova opcija je dostupna samo ako štampate web stranicu koja koristi okvire.)
 • Zatvaranje pregleda pre štampanja: Alt+c.

<- Idi na sadržaj

2.6. Korišćenje trake adrese

Sledeća lista opisuje prečice koje se koriste na traci adrese.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Izbor teksta na traci adrese: Alt+d.
 • Prikazivanje liste adresa koje ste otkucali: F4.
 • Kada se nalazite na traci adrese, pomeranje kursora ulevo do sledeće logične pauze u adresi: Ctrl+strelica levo. (Logične pauze u adresi su tačka ili kosa crta.)
 • Kada se nalazite na traci adrese, pomeranje kursora udesno do sledeće logične pauze u adresi: Ctrl+strelica desno. (Logične pauze u adresi su tačka ili kosa crta.)
 • Dodavanje oznake "www." na početak i ".com" na kraj teksta koji je otkucan na traci adrese: Ctrl+Enter.
 • Premeštanje napred kroz listu podudaranja funkcije automatsko dovršavanje: Strelica gore.
 • Premeštanje nazad kroz listu podudaranja funkcije automatsko dovršavanje: Strelica dole.

<- Idi na sadržaj

2.7. Rad sa feedovima, istorijom i omiljenim lokacijama

Sledeća lista opisuje prečice koje se koriste prilikom rada sa feedovima, istorijom i omiljenim lokacijama.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Dodavanje trenutne stranice omiljenim lokacijama: Ctrl+d. (Ili pretplata na "Feed" kada se nalazite u pregledu feedova.)
 • Otvaranje dijaloga organizovanje omiljenih lokacija: Ctrl+b.
 • Premeštanje izabrane stavke nagore na listi omiljenih lokacija u dijalogu organizovanje omiljenih lokacija: Alt+strelica gore.
 • Premeštanje izabrane stavke nadole na listi omiljenih lokacija u dijalogu organizovanje omiljenih lokacija: Alt+strelica dole.
 • Otvaranje centra za omiljene lokacije i prikazivanje omiljenih lokacija: Alt+c.
 • Otvaranje centra za omiljene lokacije i prikazivanje istorije: Ctrl+h.
 • Otvaranje centra za omiljene lokacije i prikazivanje feed-ova: Ctrl+j.
 • Otvaranje i usidravanje centra za omiljene lokacije i prikazivanje feed-ova: Ctrl+Shift+j.
 • Otvaranje menija "dodavanje u omiljene lokacije" ili otvaranje opcije pretplata na "Feed": Alt+z. (Kada se nalazite u pregledu feed-ova.)
 • Otvaranje menija omiljene lokacije sa trake sa menijima: Alt+a.
 • Prikazivanje svih feed-ova: Alt+i. (Kada se nalazite u prikazu feed-ova.)
 • Označavanje feed-a kao pročitanog: Alt+m. (Kada se nalazite u prikazu feed-ova.)
 • Postavljanje kursora u polje za pretragu u prikazu feed-ova: Alt+s.

<- Idi na sadržaj

2.8. Uređivanje

Sledeća lista opisuje prečice koje se koriste prilikom uređivanja web stranica.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Uklanjanje izabranih stavki i kopiranje stavki u ostavu: Ctrl+x.
 • Kopiranje izabranih stavki u ostavu: Ctrl+c.
 • Umetanje sadržaja ostave na izabranu lokaciju: Ctrl+v.
 • Biranje svih stavki na trenutnoj web stranici: Ctrl+a.

<- Idi na sadržaj

2.9. Korišćenje informativne trake

Sledeća lista opisuje prečice koje se koriste prilikom rada sa informativnom trakom.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Premeštanje fokusa na informativnu traku: Alt+n.
 • Klik mišem na informativnu traku: Razmaknica.

<- Idi na sadržaj

JAWS komande za HTML

Ovo poglavlje sadrži sve JAWS komande za korišćenje u HTML dokumentima.

3.1. Osnovne prečice

Sledeća lista opisuje osnovne HTML prečice

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Stranica nazad: Alt+strelica levo ILI taster Backspace.
 • Stranica napred: Alt+strelica desno.
 • Pomeranje na "Address Bar" polje: Alt+d.
 • Čitanje "Address Bar" polja: Insert+a. (Čitanje "Address Bar" polja uz zadržavanje mesta na stranici, tako da možete biti na dva mesta u isto vreme.)
 • Prebacivanje "JAWS" Kursora na "Address Bar" polje: Insert+a. (Dvaput brzo pritisnuti.)
 • Virtuelna "HTML" svojstva: Insert+F3. (Prikazuje listu sa komandama koje možete koristiti dok čitate virtuelne dokumente.)
 • Aktiviranje miša iznad: Insert+Ctrl+Enter. (Koristi se za simuliranje kretanja pokazivača miša iznad elementa na poziciji virtuelnog kursora. Ukoliko "Mouse Over" događaj utiče na promenu nekog dela stranice, "JAWS" najavljuje liniju u kojoj je promena nastala.)
 • Pregled osnovnih svojstava elementa: Insert+Shift+F1. (Ovo se odnosi na dodeljene "HTML" atribute i njihove vrednosti za aktuelni "HTML" element i za element neposredno iznad njega u strukturi "HTML" stranice.)
 • Pregled naprednih svojstava elementa: Insert+Ctrl+Shift+F1. (Ovo se odnosi na dodeljene "HTML" atribute i njihove vrednosti za aktuelni "HTML" element i za elemente neposredno iznad njega u strukturi "HTML" stranice.)
 • Pomeranje na sledeći element za "Click": / - Podeljeno.
 • Označavanje elementa za "Click": Insert+Ctrl+/ - podeljeno.
 • Označavanje elementa sa svojstvom miša iznad: Insert+Windows taster+; - tačkazarez.
 • Pomeranje na sledeću oznaku: ; - tackazarez.
 • Selektovanje stavke oznake: Insert+Ctrl+; - tačkazarez.
 • Otvori i selektuj stavku u "ARIA Drag and Drop" dijaloškom prozoru: WINDOWS taster+Ctrl+= - jednako. (Otvara "ARIA Drag and Drop" dijaloški prozor i prikazuje listu "Drag and Drop" objekata, na trenutnoj web strani. Kada odaberete jedan od tih objekata, "JAWS" će premjestiti fokus na taj objekt.)
 • Otvori "ARIA Live Region Text Filter" dijaloški prozor: WINDOWS taster+Ctrl+- - minus. (Upišite određene reči koje se mogu pojaviti u "ARIA Live Region" na web strani i ako ih filtar otkrije "JAWS" će ih izgovoriti ili ignorisati.)

<- Idi na sadržaj

3.2. Komande za linkove

Sledeća lista opisuje Komande za linkove.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Prikazivanje liste sa linkovima: Insert+F7. (Prikazuje dijaloški prozor koji sadrži listu linkova sa web strane. Odaberite link i pritisnite Enter da ga aktivirate. Koristite Tab da se pomerate između raznih kontrola u dijaloškom prozoru sa listom linkova.)
 • Sledeći link: Tab.
 • Prethodni link: Shift+Tab.
 • Sledeći posećen link: v.(Postavlja fokus na sledeći link prema stranici koju ste posetili.)
 • Prethodni posećeni link: Shift+v. (Postavlja fokus na prethodni link prema stranici koju ste posetili.)
 • Otvaranje linka: Enter.
 • Otvaranje linka u novom prozoru: Shift+Enter.
 • Sledeći tekst koji nije link: n. (Postavlja fokus na sledeći blok teksta koji nije link a veći je od 25 karaktera.)
 • Prethodni tekst koji nije link: Shift+n. (Postavlja fokus na prethodni blok teksta koji nije link a veći je od 25 karaktera.)

<- Idi na sadržaj

3.3. Komande za zaglavlja

Sledeća lista opisuje Komande za zaglavlja.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Prikazivanje liste sa zaglavljima: Insert+F6. (Prikazuje dijaloški prozor koji sadrži listu sa zaglavljima na web strani, Odaberite zaglavlje i pritisnite Enter da se pomerite na odabrano zaglavlje, koristite Tab da se pomerate između raznih kontrola u dijaloškom prozoru sa listom zzaglavlja.)
 • Sledeće zaglavlje: h.
 • Prethodno zaglavlje: Shift+h.
 • Prvo zaglavlje: Alt+Insert+Home.
 • Poslednje zaglavlje: Alt+Insert+End.
 • Sledeće zaglavlje na određenom nivou: broj 1 do 6. (Pritisnite broj nivoa zaglavlja da se pomerite na sledeće zaglavlje na tom nivou.)
 • Prethodno zaglavlje na određenom nivou: shift+broj 1 do 6 (Pritisnite broj nivoa zaglavlja da se pomerite na prethodno zaglavlje na tom nivou.
 • Prvo zaglavlje na određenom nivou: Alt+Ctrl+Insert+broj 1 do 6. (Držite pritisnuto Alt+Ctrl+Insert i pritisnite broj zaglavlja da se pomerite na prvo zaglavlje na tom nivou.)
 • Poslednje zaglavlje na određenom nivou: Alt+Ctrl+Insert+Shift+broj 1 do 6. (Držite pritisnuto Alt+Ctrl+Insert+Shift i pritisnite broj zaglavlja da se pomerite na poslednje zaglavlje na tom nivou.)

<- Idi na sadržaj

3.4. Komande za forme

Sledeća lista opisuje Komande za forme.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Pomeranje na prvu formu: Insert+Ctrl+Home. (Pomera fokus na prvu formu na web strani, ako forma nije pronađjena "JAWS" izgovara: "Input field not found".)
 • Pomeranje na sledeću formu: F. (Pomera fokus na sledeću formu na web strani, ako forma nije pronađjena "JAWS" izgovara: "Input field not found".)
 • Pomeranje na predhodnu formu: Shift+F. (Pomera fokus na predhodnu formu na web strani, ako forma nije pronađjena "JAWS" izgovara: "Input field not found".)
 • Pomeranje na poslednju formu: Insert+Ctrl+End. (Pomera fokus na poslednju formu na web strani, ako forma nije pronađjena "JAWS" izgovara: "Input field not found".)
 • Pomeranje na sledeću "Button" kontrolu: B. (Postavlja fokus na sledeću "Button" kontrolu na web strani, koristite Ctrl+Insert+b da se prikaže lista sa svim "Button" kontrolama na web strani.)
 • Pomeranje na prethodnu "Button" kontrolu: Shift+B. (Postavlja fokus na predhodnu "Button" kontrolu na web strani, koristite Ctrl+Insert+b da se prikaže lista sa svim "Button" kontrolama na web strani.)
 • Pomeranje na sledeću "Combo Box" kontrolu: C. (Postavlja fokus na sledeću "Combo Box" kontrolu na web strani, koristite Ctrl+Insert+c da se prikaže lista sa svim "Combo Box" kontrolama na web strani.)
 • Pomeranje na prethodnu "Combo Box" kontrolu: Shift+C. (Postavlja fokus na predhodnu "Combo Box" kontrolu na web strani, koristite Ctrl+Insert+c da se prikaže lista sa svim "Combo Box" kontrolama na web strani.)
 • Pomeranje na sledeću "Edit Box" kontrolu: E. (Postavlja fokus na sledeću "Edit Box" kontrolu na web strani, koristite Ctrl+Insert+E da se prikaže lista sa svim "Edit Box" kontrolama na web strani.)
 • Pomeranje na prethodnu "Edit Box" kontrolu: Shift+E. (Postavlja fokus na predhodnu "Edit Box" kontrolu na web strani, koristite Ctrl+Insert+E da se prikaže lista sa svim "Edit Box" kontrolama na web strani.)
 • Pomeranje na sledeću "Radeo Button" kontrolu: R. (Postavlja fokus na sledeću "Radeo Button" kontrolu na web strani, koristite Ctrl+Insert+R da se prikaže lista sa svim "Radeo Button" kontrolama na web strani.)
 • Pomeranje na prethodnu Radeo Button kontrolu: Shift+R. (Postavlja fokus na predhodnu "Radeo Button" kontrolu na web strani, koristite Ctrl+Insert+R da se prikaže lista sa svim "Combo Box" kontrolama na web strani.)
 • Pomeranje na sledeću "Check Box" kontrolu: X. (Postavlja fokus na sledeću "Check Box" kontrolu na web strani, koristite Ctrl+Insert+X da se prikaže lista sa svim "Check Box" kontrolama na web strani.)
 • Pomeranje na prethodnu "Check Box" kontrolu: Shift+X. (Postavlja fokus na predhodnu "Check Box" kontrolu na web strani, koristite Ctrl+Insert+X da se prikaže lista sa svim "Check Box" kontrolama na web strani.)
 • Ulazak u "Form Mode": Enter. (Pritisnite Enter da se prebacite na "Form Mode - on" tako da možete unositi tekst.)
 • Izlazak iz "Form Mode": Num Pad Plus. (Pritisnite "Num Pad Plus" da izađete iz "Form Mode" tako da možete nastaviti sa čitanjem sadržaja na web strani.)
 • Prikazivanje liste sa "Formama": Insert+F5.
 • Prikazivanje liste sa "Button" kontrolama: Ctrl+Insert+B.
 • Prikazivanje liste sa "Combo Box" kontrolama: Ctrl+Insert+C.
 • Prikazivanje liste sa "Edit Box" kontrolama: Ctrl+Insert+E.
 • Prikazivanje liste sa "Radeo Button" kontrolama: Ctrl+Insert+R.
 • Prikazivanje liste sa "Check Box" kontrolama: Ctrl+Insert+X.
 • Ulazak/Napuštanje "Multi-Select mode": Shift+F8.

<- Idi na sadržaj

3.5. Komande za tabele

Sledeća lista opisuje Komande za tabele.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Pomeri se na sledeću tabelu: T.
 • Pomeri se na prethodnu tabelu: Shift+t.
 • Označi tabelu: F8. (selektuje se čitava tabela, potrebno je postaviti fokus na red koji se izgovara kao: "Table with x columns and y rows" ako se želi selektovati čitava tabela.)
 • Prikaži listu sa tabelama: Ctrl+Insert+t.
 • Prebacivanje na ćeliju tabele kada se fokus nalazi na tabeli. Ctrl+Windows taster+j.
 • Povratak na prethodnu ćeliju: Ctrl+Shift+Windows taster+j.
 • Čitanje aktuelne ćelije: Ctrl+Alt+Num pad 5.
 • Pomeranje na sledeću ćeliju i njeno čitanje: Ctrl+Alt+strelica desno.
 • Pomeranje na prethodnu ćeliju i njeno čitanje: Ctrl+Alt+strelica levo.
 • Pomeranje na ćeliju iznad i njeno čitanje: Ctrl+Alt+strelica gore.
 • Pomeranje na ćeliju ispod i njeno čitanje: Ctrl+Alt+strelica dole.
 • Pomeranje na prvu ćeliju i njeno čitanje: Ctrl+Alt+Home.
 • Pomeranje na poslednju ćeliju i njeno čitanje: Ctrl+Alt+End.
 • Čitanje sledećeg reda: Windows taster+Alt+strelica dole.
 • Čitanje prethodnog reda: Windows taster+Alt+strelica gore.
 • Čitanje trenutnog reda: Windows taster+, - zarez.
 • Čitanje od početka trenutnog reda do trenutne ćelije: Insert+Shift+Home.
 • Čitanje od trenutne ćelije do kraja trenutnog reda: Insert+Shift+Page Up.
 • Čitanje trenutne kolone: Windows taster+. - tačka.
 • Čitanje od vrha trenutne kolone do trenutne ćelije: Insert+Shift+End.
 • Čitanje od trenutne ćelije do kraja trenutne kolone: Insert+Shift+Page Down.
 • Čitanje sledeće kolone: Windows taster+Alt+strelica desno.
 • Čitanje prethodne kolone: Windows taster+Alt+strelica levo.

<- Idi na sadržaj

3.6. Komande za frejmove

Sledeća lista opisuje Komande za frejmove.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Sledeći frejm: M.
 • Prethodni frejm: Shift+m.
 • Pomeranje na frejm 1 do 10: nije definisano.
 • Prikazivanje liste sa frejmovima: Insert+F9. (Prikazuje se dijaloški prozor koji sadrži listu sa frejmovima na web strani, odaberite frejm sa liste i pritisnite ENTER da se Fokus pomeri na frejm koji ste odabrali.)

<- Idi na sadržaj

3.7. Komande za elemente

Sledeća lista opisuje Komande za elemente.

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • Sledeći element istog tipa: S.
 • Prethodni element istog tipa: Shift+S.
 • Sledeći element različitog tipa: D.
 • Prethodni element različitog tipa: Shift+D.
 • Sledeći element: Shift+. - tačka.
 • Prethodni element: Shift+, - zarez.
 • Označavanje čitavog elementa: F8. (Označava element koji je selektovan i postao spreman za kopiranje u "Clipboard".)
 • Prikazivanje informacija o elementu: Insert+Shift+F1.
 • Prikazivanje detaljnih informacija o elementu: Ctrl+Shift+Insert+F1.
 • Aktiviranje miša iznad: Insert+Ctrl+Enter. (Koristi se za simuliranje kretanja pokazivača miša iznad elementa na poziciji virtuelnog kursora.)

<- Idi na sadržaj

3.8. Ostale Komande za "HTML"

Sledeća lista opisuje ostale Komande za "HTML".

 • Za izvršavanje sledeće radnje: Pritisnite prečicu. (Objašnjenje.)
 • "Feeds" meni u "Internet Explorer": Alt+J.
 • "Feeds" lista u "Internet Explorer": Ctrl+J.
 • "Search Box" kontrola: Ctrl+E.
 • "Search Button" kontrola: Alt+Enter.
 • Pravljenje korisničke tekstualne oznake: Ctrl+Insert+Tab.
 • Postavljanje privremenog markera: Ctrl+Windows taster+K.
 • Pomeranje na sledeći marker: K.
 • Pomeranje na prethodni marker: Shift+K.
 • Prikazivanje liste markera, skok na marker ILI uređivanje markera: Ctrl+Shift+K.
 • Pomeranje na sledeću listu: L.
 • Pomeranje na prethodnu listu: Shift+L.
 • Označavanje liste: F8.
 • Prikazivanje svih numerisanih, nenumerisanih i lista sa definicijama: Insert+Ctrl+L.
 • Pomeranje na sledeću stavku liste: I.
 • Pomeranje na prethodnu stavku liste: Shift+I.
 • Osvežavanje "JAWS" virtuelnog moda: Insert+ESC.
 • Prikazivanje liste sa "Tool Bar Button" kontrolama: Insert+F8.
 • Prebacivanje "Virtual" kursora na poziciju "PC" kursora: Insert+Delete.
 • Prebacivanje "PC" kursora na poziciju "Virtual" kursora: Ctrl+Insert+Delete.
 • Prebacivanje "Virtual" kursora na poziciju "JAWS" kursora: Insert+Num pad++ - plus.
 • Uključivanje i isključivanje "Virtual" kursora: Insert+Z.
 • Personalizacija Web strane: Insert+Shift+v.
 • "JAWS" dijalog traženja na web strani: Insert+Ctrl+F ili Ctrl+F.
 • "JAWS" traži sledeće: F3.
 • "JAWS" traži prethodno: Shift+F3.
 • Skok na određeni red: J.
 • Povratak na prethodni red: Shift+J.
 • Pomeranje na sledeću sekciju: Z.
 • Pomeranje na prethodnu sekciju: Shift+Z.
 • Prikazivanje liste sa sekcijama: Insert+Ctrl+Z.

<- Idi na sadržaj

4. "Internet Explorer" i stavke menija

U ovom poglavlju su prikazane sve stavke iz menija u programu "Internet Explorer". Za one stavke koje imaju prečicu, data je i prečica. Za većinu stavki data su i objašnjenja.

4.1. Datoteka

Sledeća lista opisuje stavke menija datoteka.

 

 • stavka menija: Prečica. (Objašnjenje.)
 • Nova kartica: Ctrl+t. (Otvara novu karticu programa "Internet Explorer".)
 • Dupliraj karticu: Ctrl+K.
 • Novi prozor: Ctrl+N. (Otvara novi prozor programa "Internet Explorer".)
 • Nova sesija: (Otvara novi prozor programa "Internet Explorer" koji ne deli akreditive sa postojećim prozorima.)
 • Otvori ...: Ctrl+O. (Otvara dokument u ovom prozoru.)
 • Uredi: (Uređuje ovu web stranu.)
 • Sačuvaj: Ctrl+S. (Čuva promene.)
 • Sačuvaj kao ...: (Čuva ovaj dokument kao datoteku.)
 • Zatvori karticu: Ctrl+W.
 • Podesi stranicu ...: (Menja papir, zaglavlja i podnožja, položaj i margine ove web strane.)
 • Odštampaj ...: Ctrl+P. (Štampa ovu web stranu.)
 • Pregled pre štampanja ...: (Prikazuje kako će se štampati ovaj dokument.)
 • Pošalji, "sub menu": (Šalje ovu stranicu putem e-pošte ili na radnu površinu.)
  • Stranicu e-poštom ...: (Šalje ovu stranicu u telu e-poruke.)
  • Vezu e-poštom...: (Šalje vezu ka ovoj stranici u e-poruci.)
  • Prečicu do radne površine: (Kreira prečicu do ove stranice na radnoj površini.)
 • Uvoz i izvoz ...: (Uvozi i izvozi omiljene lokacije i obeleživače.)
 • Svojstva: (Prikazuje svojstva ovog dokumenta.)
 • Rad van mreže: (Dozvoljava vam da prikazujete Web stranice van mreže kada niste povezani.)
 • Izađi: (Zatvara prozor.)

<- Idi na sadržaj

4.2. Uređivanje

Sledeća lista opisuje stavke menija uređivanje.

 

 • stavka menija: Prečica. (Objašnjenje.)
 • Iseci: Ctrl+X. (Uklanja trenutnu selekciju i kopira je u ostavu.)
 • Kopiraj: Ctrl+C. (Kopira trenutnu selekciju u ostavu.)
 • Nalepi: Ctrl+V. (Umeće kopirane ili isečene stavke na izabranu lokaciju.)
 • Izaberi sve: Ctrl+A. (Bira sve stavke na ovoj stranici.)
 • Pronađi na ovoj stranici ...: Ctrl+F. (Traži tekst na ovoj stranici.(

<- Idi na sadržaj

4.3. Prikaz

Sledeća lista opisuje stavke menija prikaz.

 

 • stavka menija: Prečica. (Objašnjenje.)
 • Trake sa alatkama "sub menu": (Prikazuje ili skriva trake sa alatkama.)
  • Traka sa menijima: (Prikazuje ili skriva traku menija.)
  • Traka omiljene lokacije: (Prikazuje ili skriva "Quick Links bar".)
  • Komandna traka: (Prikazuje ili skriva komandnu traku.)
  • Statusna traka: (Prikazuje ili skriva statusnu traku.)
  • Zaključaj trake sa alatkama: (Zaključava veličine i položaje traka sa alatkama.)
  • ...
 • Brze kartice: Ctrl+Q.
 • Trake programa Explorer "sub menu": (Prikazuje ili skriva traku programa Explorer.)
  • Omiljene lokacije: Ctrl+Shift+I. (Prikazuje traku „Omiljene lokacije“.)
  • Istorija: Ctrl+Shift+H. (Prikazuje traku istorija.)
  • Fidovi: Ctrl+Shift+J.
  • ...
 • Idi na "sub menu": (Sadrži komande za pronalaženje raznih stranica.)
  • Nazad: Alt+strelica levo. (Ide na prethodnu stranicu.)
  • Napred: Alt+strelica desno. (Ide na sledeću stranicu.)
  • Matična stranica: Alt+Home. (Ide na matičnu stranicu.)
  • Trenutna stranica. (Ide na trenutnu otvorenu stranicu.)
 • Zaustavi: ESC. (Zaustavlja učitavanje web strane.)
 • Osveži: F5. (Osvežava sadržaj ove web strane.)
 • Zumiraj "sub menu". (Uvećava ili smanjuje sadržaj na ekranu.)
  • Povećaj: Ctrl++ - plus. (Povećava sadržaj na web strani.)
  • Smanji: Ctrl+- - minus. (Smanjuje sadržaj na web strani.)
  • Prilagođeno ... (Prilagođava procent uvećanja ili smanjivanja sadržaja ekrana.)
 • Veličina teksta "sub menu". (Prilagođava veličinu teksta prikazane web strane.)
  • Najveći. (Bira najveći font.)
  • Veći. (Bira veliki font.)
  • Srednji. (Bira font srednje veličine.)
  • Manji. (Bira mali font.)
  • Najmanji. (Bira najmanji font.)
 • Kodiranje "sub menu".(Određuje skup znakova koji će se koristiti za prikazivanje ove Web strane.)
  • Automatski-odabir.
  • Centralno evropski (Windows).
  • Centralno evropski (ISO).
  • Unikod.
  • Još "sub menu".
  • Smjer teksta - levo / desno.
  • Smjer teksta - desno ( levo.
 • Stil "sub menu".
  • Nijedan stil.
  • Podrazumevani stil.
 • Karet pregledanje: F7. (Uključuje/isključuje režim karet pregledanja.)
 • Izvor. (Prikazuje izvor (HTML) za ovu web stranu.)
 • Izveštaj o bezbednosti. (Prikazuje izveštaj o bezbednosti za ovu Web lokaciju.)
 • Adresa međunarodne Web lokacije. (Prikazuje informacije o međunarodnoj adresi Web lokacije (ime domena) ove Web lokacije.)
 • Smernice za privatnost Web strane ... (Prikazuje smernice za privatnost za ovu Web lokaciju.)
 • Ceo ekran: F11. (Uvećava prozor na celi ekran.)

<- Idi na sadržaj

4.4. Omiljene lokacije

Sledeća lista opisuje stavke menija Omiljene lokacije.

 

 • stavka menija: Prečica. (Objašnjenje.)
 • Dodaj u omiljene lokacije ...: Ctrl+D. (Dodaje ovu stranicu na listu omiljenih lokacija.)
 • Dodaj na traku omiljene lokacije. ((Dodaje ovu stranicu na traku omiljene lokacije.)
 • Organizuj omiljene lokacije ... (Otvara fasciklu „Omiljene lokacije“.)
 • Traka omiljene lokacije "sub menu".

<- Idi na sadržaj

4.5. Alatke

Sledeća lista opisuje stavke menija alatke.

 

 • stavka menija: Prečica. (Objašnjenje.)
 • Izbriši istoriju pregledanja ...: Ctrl+Shift+Del. (Brisanje osetljivih informacija uskladištenih u pregledaču.)
 • InPrivate pregledanje: Ctrl+Shift+P.
 • Ponovo otvori poslednju sesiju pregledanja.
 • InPrivate filtriranje: Ctrl+Shift+F.
 • Postavke InPrivate filtriranja.
 • Blokator iskačućih prozora "sub menu". (Upravljanje ponašanjem iskačućih prozora.)
  • Isključi blokator iskačućih prozora. (Omogući ili onemogući blokator iskačućih prozora.)
  • Postavke blokatora iskačućih prozora. (Promeni postavke blokatora iskačućih prozora.)
 • SmartScreen filter "sub menu". (Pomaže u otkrivanju nebezbednih Web lokacija.)
  • Proverite ovu Web lokaciju. (Proveri ovu Web lokaciju u odnosu na listu poznatih nebezbednih Web lokacija.)
  • Isključi SmartScreen filter ... (Ručno proveri adrese u odnosu na listu poznatih nebezbednih Web lokacija.)
  • Prijavi nebezbednu Web lokaciju. (Prijavite da li je ova Web lokacija nebezbedna.)
 • Upravljaj dodacima. (Upravljanje ActiveX kontrolama i drugim dodacima instaliranim na računaru.)
 • Prikaz kompatibilnosti.
 • Postavke prikaza kompatibilnosti.
 • Pretplati se na ovaj fid ...
 • Otkrivanje fida "sub menu". (Prikaži Web fidove otkrivene na ovoj Web strani.)
  • ...
 • Windows Update. (Otvara Web stranicu Windows Update da bi ažurirao komponente.)
 • Alatke za programere: F12.
 • Internet opcije. (Omogućava vam da promenite postavke.)

<- Idi na sadržaj

4.6. Pomoć

Sledeća lista opisuje stavke menija pomoć.

 

 • stavka menija: Prečica. (Objašnjenje.)
 • Pomoć za Internet Explorer: F1. (Otvara pomoć.)
 • Novo u programu Internet Explorer 8.
 • Podrška na mreži. (Otvara stranicu podrške za Microsoft proizvode.)
 • Opcije povratnih informacija korisnika ... (Otvara opcije za program obogaćivanja korisničkog iskustva.)
 • Osnovni podaci o programu Internet Explorer. (Prikazuje informacije o programu, broj verzije i autorsko pravo.)

<- Idi na sadržaj

5. Dodaci

U ovom poglavlju nalazi se nekoliko dodataka koji detaljnije objašnjavaju kako koristiti neke od prečica.

Dijalog: Links list

 1. JAWS verzija 12.0. Primjenljivo na ranije verzije JAWS-a.
 2. Programi: Internet explorer, Firefox, Outlook Express i Adobe reader.

Ovaj dijalog se otvara prečicom: "Insert+F7" dok je otvoren HTML dokument, (web strana), poruka u HTML pregledu, PDF dokument ili virtuelni pregled. Prikazuje listu linkova koje sadrži otvorena web strana, e-mail poruka u HTML pregledu, pdf dokument ili sadržaj u virtuelnom pregledu. Odabir - selektovanje linkova se vrši strelicama nagore, nadole ili željenim slovom. Enterom se aktivira link a tasterom tab prelazi u izbor opcija koje nudi ovaj dijalog. Moguće je koristiti prečice sa tastature za odabir opcija ovog dijaloga.

U JAWS-ovom helpu ovaj dijalog je objašnjen Engleskim tekstom:
"... List Links: Use INSERT+F7. Displays a dialog containing a list of the links present in the page. Select a link by using the Arrow keys or the first letter of the link. Press ENTER to open the selected link. Press TAB to move between the various controls in the Links List dialog. ..."

Prevod:
Lista linkova: Koristite Insert+F7. Prikazuje dijaloški prozor koji sadrži listu linkova u otvorenoj strani. Odaberite link koristeći tastere strelica nagore ili nadole ili prvo slovo željenog linka. Pritisnite ENTER da aktivirate link. Pritisnite taster TAB za kretanje između raznih kontrola u lista linkova dijalog prozoru.

U JAWS-ovom "Screen Sensitive helpu, Insert+F1 ovaj dijalog je objašnjen engleskim tekstom:
"... This list contains the links found on the current page. Use Up Arrow, Down Arrow, or the link's first letter to move to a particular link. Press enter to activate the selected link and move to the new page. For other options regarding this list, press tab. ..."

Prevod:
Ova lista sadrži linkove koje je moguće pronaći na otvorenoj strani. Pomoću strelica nagore, nadole ili početnim slovom možete se pomjeriti na određeni link. Pritisnite Enter za aktiviranje odabranog linka i otvoriće se nova strana. Za ostale opcije u lista linkova dijalogu pritisnite taster tab.

Ukoliko se koristi taster "tab" posle otvaranja ovog dijaloga do mogućih opcija se dolazi sledećim redosledom ili korišćenjem prečica sa tastature:

TAB indeks i prečice
TABTip kontrolePrečica sa tastatureOpis
Lista linkova
1 Dugme Alt+m Pređi na link u otvorenom dokumentu
2 Dugme Alt+a Aktiviraj selektovani link
3 Dugme Alt+c Zatvori dijalog lista linkova
Sortiranje linkova
4 Radeo dugme. 1 od 2 Alt+t Sortiraj po TAB indeksu
Radeo dugme. 2 od 2 Alt+p Sortiraj po abecednom redosledu
Prikaz linkova
5 Radeo dugme. 1 od 3 Alt+l Prikaži sve linkove
Radeo dugme. 2 od 3 Alt+v Prikaži samo posjećivane linkove
Radeo dugme. 3 od 3 Alt+u Prikaži samo ne posjećivane linkove

 

Tema/slično: asistivne tehnologije / pomagala za slepe i slabovide osobe, softver (program) za slepe i slabovide osobe, govorni program za slepe osobe, čitač ekrana (screen reader), JAWS® screen reading software (JAWS - Job Access With Speech), sintetizator govora AnReader.

Povezani tekstovi: Uputstvo - Prečice u JAWS-u, čitaču ekrana za slepe, Brajev red - displej, govorni sintetizator, sintetizator govora, govorna sinteza, tts (text-to-speach), Focus 40 i Focus 80 Brajevi redoviFocus 40 Blue Brajev red - displej, Prenosni Brajevi redovi PAC Mate™, Prenosni računar za slepe - PAC Mate Omni

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.