JAWS prečice

Nove JAWS prečice
- Uzastopne prečice (layered keystrokes).
- JAWS Tandem Session prečice.

Web stranice i HTML.
- Brzi tasteri za navigaciju za HTML .
- Opšte komande za HTML .
-Komande za Internet pretraživač (Internet Explorer) .
-Komande za pretraživanje interneta za Mozilla Firefox .
- Linkovi u HTML-u .
- Naslovi u HTML-u .
- Obrasci u HTML-u .
- Tabele u HTML-u .
- Markeri (obeleživači mesta) u HTML-u .
- Okviri (frejmovi) u HTML-u .
- Elementi (Web strane) u HTML-u .
- Ostale HTML komande.

Standardne komande za čitanje za Desktop raspored (tastature).
- Prečice za kretanje i informisanje za Desktop raspored (tastature).
- Upravljanje pokazivačem (kursorom) i mišem za Desktop raspored (tastature).
- Upravljanje okvirima za dijalog za Desktop raspored (tastature).
- Prečice za dobijanje pomoći za Desktop raspored (tastature).
- Ostale komande za Desktop raspored (tastature).

Standardne komande za čitanje za Laptop raspored (tastature).
- Prečice za čitanje tabela za Laptop raspored (tastature).
- Prečice za kretanje i informisanje za Laptop raspored (tastature).
- Upravljanje pokazivačem (kursorom) i mišem za Laptop raspored (tastature).
- Upravljanje okvirima za dijalog za Laptop raspored (tastature).
- Prečice za dobijanje pomoći za Laptop raspored (tastature).
- Ostale komande za Laptop raspored (tastature).

Windows prečice.
- Opšte Windows prečice.
- Windows prečice za prozore i menije.
- Windows prečice za okvire za dijalog.
- Windows prečice za čitanje teksta.
- Windows prečice za uređivanje teksta.
-Prečice za Windows Explorer (Window pretraživač) .

Ove prečice možete preuzeti kao .pdf dokument sa http://www.gloria-ferrari.com/pdf/Uputstvo-Precice_u_JAWS-u_2010.pdf .

 

JAWS prečice

Prečice prikazane ovde se nalaze u tabelama i grupisane su po naslovima. Osnovna podela je izvršena u dva nivoa. Koristite JAWS List of Headings (JAWS listu naslova) (INSERT+F6) ili brzi taster za navigaciju, H, da se pomerite brzo na odeljak po vašem izboru. Možete takođe da koristite brzi taster za navigaciju, T, da se pomerite sa jedne tabele na sledeću. Koristite taster SHIFT u kombinaciji sa većinom brzih tastera za navigaciju da se vratite nazad.

 

Nove JAWS prečice

Uzastopne prečice (layered keystrokes)

Uzastopne prečice (layered keystrokes) su prečice koje zahtevaju od vas da prvo pritisnete i otpustite INSERT+RAZMAKNICA, a zatim pritisnete određeni taster za izvršenje funkcije u JAWS. Uzastopne prečice (layered keystrokes) su lake za korišćenje i pamćenje i ne mešaju se sa prečicama aplikacija.

OpisKomanda
Uključi i isključi zaključavanje (Lock) tastature INSERT+RAZMAKNICA, L
Obeleži tekst od označenog mesta (važi samo za Microsoft Word) INSERT+RAZMAKNICA, M (Prvo označi mesto sa CTRL+taster WINDOWS+K)
Pokreni pretragu INSERT+RAZMAKNICA, R
Uključi ili isključi govor. INSERT+RAZMAKNICA, S
Pokreni analizator teksta INSERT+RAZMAKNICA, T

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

JAWS Tandem Session (sesija) prečice

OpisKomanda
Prebaci/zameni ciljnu/udaljenu i kontrolersku radnu površinu (Desktop) u Tandem Session (sesija) (samo onaj koji kontroliše sesiju) INSERT+ALT+TAB
Završi JAWS Tandem Session (sesija) (kontroler ili ciljni korisnik) INSERT+ALT+T
Pauziraj video (korisnik kontroler) INSERT+CTRL+SHIFT+V

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Web stranice i HTML

Brzi tasteri za navigaciju čine da kretanje bude brže i lakše po Web stranicama i bilo gde drugde kad je Virtuelni pokazivač (Virtual Cursor) aktivan. Ove komande su dodeljene tasterima na glavnom delu tastature i laki su za pamćenje i korišćenje.

Mnogi brzi tasteri za navigaciju su dostupni dok se koristi Neprekidni govor na Web stranici. Komandama se krećemo po naslovima, pasusima, obrascima za kontrolu, tabelama, listama, istom ili različitom elementu, sledećem elementu, da se pomeramo po ne-linkovanom tekstu i sve radi dok koristimo Neprekidni govor.

Novina sa JAWS 10 je i sposobnost da se konfigurišu brzi tasteri za navigaciju. Za otvaranje rukovaoca (manager) brzih tastera za navigaciju, uradite sledeće:

  1. Pritisnite INSERT+F2 da otvorite listu JAWS rukovaoca (manager).
  2. Pritisnite N dok ne nađete brze tastere za navigaciju (Navigation Quick Keys) u listi rukovaoca (manager) .
  3. Pritisnite ENTER. Otvara se okvir za dijalog brzih tastera za navigaciju.

Rukovaoc (manager) brzih tastera za navigaciju omogućava brzu promenu tasterskih zadataka ili njihovog brisanja.

Napomena: Tasteri dostupni za uređivanje, prilikom otvaranja rukovaoca (manager) brzih tastera za navigaciju, zavise od programa koji se trenutno izvršava kada se rukovaoc otvara. Na primer, dostupnost brzih tastera za navigaciju varira po broju, a u nekim slučajevima, i funkciji, u Outlook-u 2007 ili novijim, Microsoft Word-u i Internet pretraživaču (Internet Explorer), u zavisnosti od programa koji se koristi u to vreme.

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Brzi tasteri za navigaciju za HTML

 

OpisBrzi taster
Sidro (Anchor) A
dugme (Button) B
kombinovana lista (Combo Box) C
Različite vrste elemenata D
polje za uređivanje (Edit Box) E
Obrazac za kontrolu (Form Control) F
Grafički element G
Naslov H
Stavka liste I
Skoči na liniju J
Vrati se na prethodnu liniju SHIFT+J
Skoči na ćeliju (u tabeli) CTRL+taster WINDOWS+J
vrati se na prethodnu ćeliju tabele CTRL+SHIFT+taster WINDOWS+J
Markeri (obeleživači mesta) K
Privremeni Marker (obeleživač mesta) CTRL+taster WINDOWS+K
Lista L
Okvir (frejm) M
Ne linkovani tekst N
Oznaka objekta O
Pasus P
Blok citirata Q
Radio dugme (Radio Button) R
Elementi iste vrste S
Tabela T
Neposećeni link U
Posećeni link V
Reč iz liste W
Polje za potvrdu (Check Box) X
Span (html tag) Y
Division (html tag "div") Z
Nivo naslova (Heading Level) 1 do 6
Step Past Element SHIFT+TAČKA
Step Before Element SHIFT+ZAREZ

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Opšte komande za HTML

 

OpisKomanda
Pomeri se na sledeći element na koji može da se klikne KOSA CRTA
Pomeri se na prethodni element na koji može da se klikne SHIFT+KOSA CRTA
Izaberi element na koji može da se klikne INSERT+CTRL+KOSA CRTA
pomeri se na sledeći Landmark (ranije pomeri se na sledeći Mouse Over Element) TAČKA-ZAREZ
pomeri se na prethodni Landmark (ranije pomeri se na prethodni Mouse Over Element) SHIFT+TAČKA-ZAREZ
Izaberi Landmark (ranije Mouse Over Element) INSERT+CTRL+TAČKA-ZAREZ
Nazad na stranu ALT+STRELICA LEVO ili BACKSPACE
Napred na stranu ALT+STRELICA DESNO
Idi na naslovnu/početnu stranu ALT+HOME
Osveži stranu i Keš CTRL+F5
Prekini preuzimanje (download) strane ESC
Uključi / isključi režim celog ekrana (Full Screen Mode) F11
Približi CTRL+PLUS ili CTRL+TOČKIĆ MIŠA NA GORE
Udalji CTRL+MINUS ili CTRL+TOČKIĆ MIŠA NA DOLE
Uvećanje na 100% CTRL+0
Otvori omiljene lokacije (Favorites) CTRL+I ili ALT+A
Organizuj omiljene lokacije (Favorites) CTRL+B
Dodaj trenutnu stranu u omiljene lokacije (Favorites) CTRL+D
Idi na adresnu liniju ALT+D
Čitaj adresnu liniju INSERT+A
Pregled ranije unetih adresa F4
Pomeri JAWS pokazivač na adresnu liniju INSERT+A dva puta brzo
virtuelni okvir za dijalog sa "HTML" svojstvima INSERT+F3
Aktiviranje miša iznad (Mouse Over) INSERT+CTRL+ENTER
Izaberi Mouse Over element INSERT+taster WINDOWS+TAČKA-ZAREZ
Pregled osnovnih svojstava elemenata INSERT+SHIFT+F1
Pregled naprednih (Advanced) svojstava elemenata INSERT+CTRL+SHIFT+V

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Komande za Internet pretraživač (Internet Explorer)

 

OpisKomanda
Otvori novi jezičak (Tab) CTRL+T
Otvori novi jezičak (Tab) iz adresne linije ALT+ENTER (na adresnu liniju)
Pregled otvorenih jezičaka (Tab) CTRL+SHIFT+Q
prebaci se brzo između jezičaka (Tab) (umanjeni pregled) CTRL+Q
Prebaci se na sledeći jezičak (Tab) CTRL+TAB
Prebaci se na prethodni jezičak (Tab) CTRL+SHIFT+TAB
Prebaci se na određeni broj jezička (Tab) CTRL+n, gde je n broj od 1 do 8
prebaci se na poslednji jezičak (Tab) CTRL+9
Zatvori trenutni jezičak (Tab) CTRL+F4 ili CTRL+W
Zatvori sve jezičke (Tab) ALT+F4
Zatvori ostale jezičke (Tab) CTRL+ALT+F4
Otvori linkove u novom jezičku u pozadini CTRL+ENTER
Otvori linkove u novom jezičku u prednjem planu CTRL+SHIFT+ENTER

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Komande za pretraživanje interneta za Mozilla Firefox

 

OpisKomanda
Zatvori jezičak (Tab) CTRL+F4 ili CTRL+W
Zatvori prozor ALT+F4 ili CTRL+SHIFT+W
Pomeri jezičak (Tab) levo (kada je jezičak u fokusu) CTRL+STRELICA LEVO ili CTRL+STRELICA GORE
Pomeri jezičak (Tab) desno (kada je jezičak u fokusu) CTRL+STRELICA DESNO ili CTRL+STRELICA DOLE
Pomeri jezičak (Tab) na početak (kada je jezičak u fokusu) CTRL +HOME
Pomeri jezičak (Tab) na kraj (kada je jezičak u fokusu) CTRL+END
Novi jezičak (Tab) CTRL+T
Novi prozor CTRL+N
Sledeći jezičak (Tab) CTRL+TAB ili CTRL+PAGE DOWN
Otvori adresu u novom jezičku (iz Location Bar (adresna linija) ili Search Bar (polja za pretragu)) ALT+ENTER
Prethodni jezičak (Tab) CTRL+SHIFT+TAB ili CTRL+PAGE UP
Opozovi zatvaranje jezička (Tab) CTRL+SHIFT+T
Izaberi jezičak (Tab) (1 do 8) CTRL+(1 to 8)
Izaberi poslednji jezičak (Tab) CTRL+9

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Linkovi u HTML-u

 

OpisKomanda
Lista linkova INSERT+F7
Sledeći link TAB
Prethodni link SHIFT+TAB
Sledeći posećeni link V
Prethodni posećeni link SHIFT+V
Otvori link ENTER
Otvori link u novom prozoru SHIFT+ENTER
Sledeći ne linkovani tekst N
Prethodni ne linkovani tekst SHIFT+N

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Naslovi u HTML-u

 

OpisKomanda
Lista naslova INSERT+F6
Sledeći naslov H
Prethodni naslov SHIFT+H
Prvi naslov INSERT+ALT+HOME
Pslednji naslov INSERT+ALT+END
Sledeći naslov nivoa 1 do 6
Prethodni naslov nivoa SHIFT+1 do 6
Prvi naslov nivoa INSERT+ALT+CTRL+1 do 6
Poslednji naslov nivoa INSERT+ALT+CTRL+SHIFT+1 do 6

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Obrasci u HTML-u

 

OpisKomanda
Prvo polje obrasca INSERT+CTRL+HOME
Sledeće polje obrasca F
Prethodno polje obrasca SHIFT+F
Poslednje polje obrasca INSERT+CTRL+END
Sledeće dugme B
Prethodno dugme SHIFT+B
Sledeća kombinovana lista (Combo Box) C
Prethodna kombinovana lista (Combo Box) SHIFT+C
Sledeće polje za uređivanje E
Prethodno polje za uređivanje SHIFT+E
Sledeće radio dugme R
Prethodno radio dugme SHIFT+R
Sledeće polje za potvrdu (Check Boxes) X
Prethodno polje za potvrdu (Check Boxes) SHIFT+X
Uđi u Forms Mode (režim obrasca) ENTER
Izađi iz Forms Mode (režim obrasca) NUM PAD PLUS
Lista (spisak) polja na obrascu (formi) INSERT+F5
Lista dugmadi (Button) INSERT+CTRL+B
Lista / spisak kombinovanih lista (Combo Box) INSERT+CTRL+C
Lista polja za uređivanje INSERT+CTRL+E
Lista radio dugmadi (Radio Button) INSERT+CTRL+R
Lista polja za potvrdu INSERT+CTRL+X
Uđi / napusti režim višestrukih izbora SHIFT+F8

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Tabele u HTML-u

 

OpisKomanda
Sledeća tabela T
Prethodna tabela SHIFT+T
Izaberi tabelu F8 (kada ste na liniji koja saopštava broj redova i kolona)
Lista tabela INSERT+CTRL+T
Skoči na na ćeliju tabele (kada ste u samoj tabeli) CTRL+taster WINDOWS+J
vrati se na prethodnu ćeliju tabele CTRL+SHIFT+taster WINDOWS+J
Trenutna ćelija CTRL+ALT+NUM PAD 5
Sledeća ćelija CTRL+ALT+STRELICA DESNO
Prethodna ćelija CTRL+ALT+STRELICA LEVO
Ćelija iznad CTRL+ALT+STRELICA GORE
ćelija ispod CTRL+ALT+STRELICA DOLE
Prva ćelija CTRL+ALT+HOME
Poslednja ćelija CTRL+ALT+END
Sledeći red taster WINDOWS+ALT+STRELICA DOLE
Prethodni red taster WINDOWS+ALT+STRELICA GORE
Trenutni red taster WINDOWS+NUM PAD 5
Čitaj od početka reda do trenutne ćelije INSERT+SHIFT+HOME
Čitaj od trenutne ćelije do kraja reda INSERT+SHIFT+PAGE UP
Prethodna kolona taster WINDOWS+ALT+STRELICA LEVO
Trenutna kolona taster WINDOWS+TAČKA
Sledeća kolona taster WINDOWS+ALT+STRELICA DESNO
Čitaj od vrha kolone do trenutne ćelije INSERT+SHIFT+END
Čitaj od trenutne ćelije do kraja kolone INSERT+SHIFT+PAGE DOWN

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Markeri (obeleživači mesta) u HTML-u

 

OpisKomanda
Lista markera (obeleživača mesta) CTRL+SHIFT+K
Dodaj privremeni marker (obeleživač mesta) CTRL+taster WINDOWS+K
Pomeri se na sledeći ili prethodni marker (obeleživač mesta) K ili SHIFT+K
Čitaj Markere (obeleživači mesta) 1 do 4 Numerički red 7 do 0
Pomeri se na Marker (obeleživači mesta) 1 do 4 SHIFT+Numerički red 7 do 0

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Okviri (frejmovi) u HTML-u

 

OpisKomanda
Sledeći okvir (frejm) M
Prethodni okvir (frejm) SHIFT+M
Lista okvira (frejmova) INSERT+F9

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Elementi (Web strane) u HTML-u

 

OpisKomanda
Sledeći isti element S
Prethodni isti element SHIFT+S
Sledeći različiti element D
Prethodni različiti element SHIFT+D
Pomeri se na početak trenutne tabele, liste ili elementa taster WINDOWS+HOME
Pomeri se na kraj trenutne tabele, liste ili elementa taster WINDOWS+END
Sledeći element SHIFT+TAČKA
Prethodni element SHIFT+ZAREZ
Obeleži ceo element F8
Prikaži informacije elementa INSERT+SHIFT+F1
Prikaži detaljne informacije elementa INSERT+CTRL+SHIFT+V
Aktiviraj miša iznad (Mouse Over) INSERT+CTRL+ENTER

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Ostale HTML komande

 

OpisKomanda
Prijavi se za novosti u Internet pretraživaču (Internet Explorer) ALT+J
Lista novosti u Internet pretraživaču (Internet Explorer) CTRL+J
Otvori istoriju CTRL+H
Polje za pretraživanje (Search Box) u Internet pretraživaču CTRL+E
Napravi prilagođeno obeležje (custom label) INSERT+CTRL+TAB
Sledeći marker (obeleživač mesta) K
Prethodni marker (obeleživač mesta) SHIFT+K
Izlistaj, idi na ili izmeni oznake (markeri) CTRL+SHIFT+K
Sledeća lista L
Prethodna lista SHIFT+L
Izaberi listu F8
Pregled svih uređenih, neuređenih i definisanih lista INSERT+CTRL+L
Sledeća stavka liste I
Prethodna stavka liste SHIFT+I
Obnovi Web stranicu F5
Osveži JAWS virtuelni režim (Virtual Mode) INSERT+ESC
Lista dugmadi na alatnoj traci INSERT+F8 (nisu dostupne u Mozilla Firefox)
Postavi virtuelni na PC pokazivač INSERT+DELETE
Postavi PC na Virtuelni pokazivač (Virtual Cursor) INSERT+CTRL+DELETE
Postavi virtuelni na JAWS pokazivač INSERT+NUM PAD PLUS
Prebaci na Virtuelni pokazivač (Virtual Cursor) INSERT+Z
Personalizuj Web stranicu INSERT+SHIFT+V
JAWS Find (Nađi) CTRL+F
JAWS Find (Nađi) sledeće F3
JAWS Find (Nađi) prethodno SHIFT+F3
Skoči na liniju J
Vrati se na prethodnu liniju SHIFT+J
Sledeći Division (html tag "div") Z
Prethodni D SHIFT+Z
Lista Division (html tag "div") INSERT+CTRL+Z

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Standardne komande za čitanje za Desktop raspored (tastature).

 

OpisKomanda
Prethodni znak STRELICA LEVO
Sledeći znak STRELICA DESNO
Trenutni znak NUM PAD 5
Izgovori znak fonetski NUM PAD 5 dva puta brzo
Prethodna reč INSERT+STRELICA LEVO
Sledeća reč INSERT+STRELICA DESNO
Trenutna reč INSERT+NUM PAD 5
Speluj (sriči) reč INSERT+NUM PAD 5 dva puta brzo
Prethodna linija STRELICA GORE
Sledeća linija STRELICA DOLE
Trenutna linija INSERT+STRELICA GORE
Speluj (sriči) trenutnu liniju INSERT+STRELICA GORE dva puta brzo
Prethodna rečenica ALT+STRELICA GORE
Sledeća rečenica ALT+STRELICA DOLE
Trenutna rečenica ALT+NUM PAD 5
Prethodni pasus CTRL+STRELICA GORE
Sledeći pasus CTRL+STRELICA DOLE
Trenutni pasus CTRL+NUM PAD 5
Izgovaraj do pokazivača INSERT+HOME
Izgovaraj od pokazivača INSERT+PAGE UP
Speluj (sriči) do pokazivača INSERT+HOME dva puta brzo
Speluj (sriči) od pokazivača INSERT+PAGE UP dva puta brzo
Neprekidni govor INSERT+STRELICA DOLE
Brzo unapred neprekidnim govorom STRELICA DESNO
Unazad neprekidnim govorom STRELICA LEVO
Povećaj brzinu govora tokom neprekidnog govora PAGE UP
Smanji brzinu govora tokom neprekidnog govora PAGE DOWN
Boja ispod pokazivača INSERT+5 (numerički red)
ASCII ili Heksadecimalna vrednost NUM PAD 5 tri puta brzo
Font ispod pokazivača INSERT+F, dva puta brzo za prikaz u virtuelnom režimu (Virtual Mode)
Pokretanje letimičnog čitanja (Skim Reading) INSERT+CTRL+STRELICA DOLE
Letimično čitanje (Skim Reading) okvira za dijalog INSERT+CTRL+SHIFT+STRELICA DOLE
Sumarno letimično čitanje (Skim Reading) ekrana INSERT+taster WINDOWS+STRELICA DOLE

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Prečice za kretanje i informisanje za Desktop raspored (tastature)

 

OpisKomanda
Vreme INSERT+F12
Datum INSERT+F12 dva puta brzo
Prekid govora CTRL
Naslov prozora INSERT+T
JAWS Find (Nađi) (ne u HTML) INSERT+CTRL+F
JAWS Find (Nađi) sledeći (ne u HTML) INSERT+F3
JAWS Find (Nađi) prethodni (ne u HTML) INSERT+SHIFT+F3
Povećaj brzinu govora "u letu" CTRL+ALT+PAGE UP
Smanji brzinu govora "u letu" CTRL+ALT+PAGE DOWN
Vrati na normalno glasovno podešavanje (Voice Settings) INSERT+ESC
Window Prompt i Text INSERT+TAB
Naslovna linija prozora INSERT+END
Linija na dnu prozora INSERT+PAGE DOWN
Izgovaraj obeleženi tekst INSERT+SHIFT+STRELICA DOLE
Speluj (sriči) obeleženi tekst INSERT+SHIFT+STRELICA DOLE dva puta brzo
Verzija aplikacije INSERT+CTRL+V
Lista prozora INSERT+F10
Lista ikonica u sistemskoj traci (System Tray) INSERT+F11
Sadržaj sistemske trake (System Tray) (u virtuelnom režimu (Virtual Mode)) CTRL+SHIFT+F11
Lista obeleženih grafika (grafičkih elemenata) INSERT+CTRL+SHIFT+G

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Upravljanje pokazivačem (kursorom) i mišem za Desktop raspored (tastature)

 

OpisKomanda
PC pokazivač NUM PAD PLUS
JAWS pokazivač NUM PAD MINUS
Nevidljivi pokazivač NUM PAD MINUS dva puta brzo
Postavi PC na JAWS pokazivač INSERT+NUM PAD PLUS
Postavi JAWS na PC pokazivač INSERT+NUM PAD MINUS
"Priveži" JAWS na PC pokazivač INSERT+CTRL+NUM PAD MINUS
Ograniči JAWS pokazivač INSERT+R
Levi taster miša NUM PAD KOSA CRTA
Desni taster miša NUM PAD ZVEZDICA
Zaključaj levi taster miša INSERT+NUM PAD KOSA CRTA
Zaključaj desni taster miša INSERT+NUM PAD ZVEZDICA
Prevuci i pusti INSERT+CTRL+NUM PAD KOSA CRTA
Izgovaraj aktivni pokazivač ALT+DELETE
izgovaraj vrstu pokazivača INSERT+CTRL+SHIFT+C
(pomeri pokazivač) Miš dole ALT+SHIFT+STRELICA DOLE
(pomeri pokazivač) Miš levo ALT+SHIFT+STRELICA LEVO
(pomeri pokazivač) Miš desno ALT+SHIFT+STRELICA DESNO
(pomeri pokazivač) miš gore ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Upravljanje okvirima za dijalog za Desktop raspored (tastature)

 

OpisKomanda
Izgovori podrazumevani taster okvira za dijalog INSERT+E
Izgovori trenutni "vrući taster" (Hot Keys) SHIFT+NUM PAD 5
Čitaj trenutni prozor INSERT+B
Izgovori Window Prompt i Text INSERT+TAB
Čitaj reč u kontekstu INSERT+C
Otvori kombinovanu listu (Combo Box) ALT+STRELICA DOLE
Zatvori kombinovanu listu (Combo Box) ALT+STRELICA GORE
Izaberi stavku višestruke liste CTRL+SHIFT ili CTRL+RAZMAKNICA
Čitaj u pregledu u obliku liste (List Views) kolone 1 do 10 INSERT+CTRL+1 do 0

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Prečice za dobijanje pomoći za Desktop raspored (tastature)

 

OpisKomanda
Screen Sensitive Help INSERT+F1
Tastaturna pomoć INSERT+1 (numerički red)
JAWS pomoć u aplikacijama INSERT+F1 dva puta brzo
Pomoć o "vrućim tasterima" (Hot Keys) INSERT+H
Pomoć o Windows komandama INSERT+W

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Ostale komande za Desktop raspored (tastature)

 

OpisKomanda
Podesi opcije JAWS-a (Adjust JAWS Options) INSERT+V
Podesi podešavanja (Settings) za Brajeve redove INSERT+CTRL+B
Izaberi glasovni profil INSERT+CTRL+S
Prekid govora CTRL
Dodeli prilagođeno isticanje INSERT+CTRL+H
Osvežavanje ekrana INSERT+ESC
Utvrdi odziv ekrana INSERT+S
Utvrdi odziv tastature (Typing Echo) INSERT+2
Pass Key Through INSERT+3
Izaberi simbol za štampanje INSERT+4
JAWS prozor INSERT+J
Zatvori JAWS INSERT+F4
Izgovori ime aktivne konfiguracije INSERT+Q, dva puta brzo za prikaz u virtuelnom režimu (Virtual Mode)
Pokreni (Run) JAWS rukovaoca (manager) INSERT+F2
Virtualizuj prozor INSERT+ALT+W
Izaberi šemu INSERT+ALT+S
Minimiziraj sve aplikacije taster WINDOWS+M
Umnoži izabrani tekst u FSklipbord (Clipboard) WINDOWS Key+C
Čitaj Windows klipborda (Clipboard) INSERT+taster WINDOWS+X
Indeks reči INSERT+CTRL+W

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Standardne komande za čitanje za Laptop raspored (tastature)

 

OpisKomanda
Prethodni znak CAPS LOCK+M
Sledeći znak CAPS LOCK+TAČKA
Trenutni znak CAPS LOCK+ZAREZ
Izgovori znak fonetski CAPS LOCK+ZAREZ dva puta brzo
Prethodna reč CAPS LOCK+J
Sledeća reč CAPS LOCK+L
Trenutna reč CAPS LOCK+K
Speluj (sriči) reč CAPS LOCK+K dva puta brzo
Prethodna linija CAPS LOCK+U
Sledeća linija CAPS LOCK+O
Trenutna linija CAPS LOCK+I
Speluj (sriči) trenutnu liniju CAPS LOCK+I dva puta brzo
Prethodna rečenica CAPS LOCK+Y
Sledeća rečenica CAPS LOCK+N
Trenutna rečenica CAPS LOCK+H
Prethodni pasus CAPS LOCK+CTRL+U
Sledeći pasus CAPS LOCK+CTRL+O
Trenutni pasus CAPS LOCK+CTRL+I
Trenutna ćelija (laptop) ALT+SHIFT+ZAREZ
Izgovaraj do pokazivača CAPS LOCK+HOME ili CAPS LOCK+SHIFT+J
Izgovaraj od pokazivača CAPS LOCK+PAGE UP ili CAPS LOCK+SHIFT+L
Speluj (sriči) do pokazivača CAPS LOCK+HOME ili
CAPS LOCK+SHIFT+J
dva puta brzo
Speluj (sriči) od pokazivača CAPS LOCK+PAGE UP ili
CAPS LOCK+SHIFT+L
dva puta brzo
Neprekidni govor CAPS LOCK+HOME ili CAPS LOCK+SHIFT+J
Brzo unapred neprekidnim govorom STRELICA DESNO
Unazad neprekidnim govorom STRELICA LEVO
Povećaj brzinu govora tokom neprekidnog govora PAGE UP
Smanji brzinu govora tokom neprekidnog govora PAGE DOWN
Boja ispod pokazivača CAPS LOCK+5 (numerički red)
Izgovori ASCII ili Heksadecimalnu vrednost CAPS LOCK+ZAREZ tri puta brzo
Font ispod pokazivača CAPS LOCK+F
Pokretanje letimičnog čitanja (Skim Reading) CTRL+CAPS LOCK+STRELICA DOLE
Letimično čitanje (Skim Reading) okvira za dijalog CTRL+CAPS LOCK+SHIFT+STRELICA DOLE
Sumarno letimično čitanje (Skim Reading) ekrana CAPS LOCK+taster WINDOWS+STRELICA DOLE

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Prečice za čitanje tabela za Laptop raspored (tastature)

 

OpisKomanda
Izgovori trenutnu ćeliju tabele ALT+SHIFT+ZAREZ
Pomeri se na prethodnu ćeliju tabele ALT+SHIFT+M
Pomeri se na sledeću ćeliju tabele ALT+SHIFT+TAČKA
Pomeri se za ćeliju gore u tabeli ALT+SHIFT+Y
Pomeri se za ćeliju dole u tabeli ALT+SHIFT+N

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Prečice za kretanje i informisanje za Laptop raspored (tastature)

 

OpisKomanda
Vreme CAPS LOCK+F12
Datum CAPS LOCK+F12 dva puta brzo
Prekid govora CTRL
Naslov prozora CAPS LOCK+T
JAWS Find (Nađi) (ne u HTML) CAPS LOCK+CTRL+F
JAWS Find (Nađi) sledeći (ne u HTML) CAPS LOCK+F3
JAWS Find (Nađi) prethodni (ne u HTML) CAPS LOCK+SHIFT+F3
Povećaj brzinu govora "u letu" CTRL+ALT+PAGE UP
Smanji brzinu govora "u letu" CTRL+ALT+PAGE DOWN
Vrati na normalno glasovno podešavanje (Voice Settings) CAPS LOCK+ESC
Window Prompt i Text CAPS LOCK+TAB
Naslovna linija prozora CAPS LOCK+END
Linija na dnu prozora CAPS LOCK+PAGE DOWN
Izgovaraj obeleženi tekst CAPS LOCK+SHIFT+STRELICA DOLE
Speluj (sriči) obeleženi tekst CAPS LOCK+SHIFT+STRELICA DOLE dva puta brzo
Verzija aplikacije CAPS LOCK+CTRL+V
Lista prozora CAPS LOCK+F10
Lista ikonica u sistemskoj traci (System Tray) CAPS LOCK+F11
Sadržaj sistemske trake (System Tray) CTRL+SHIFT+F11
Lista obeleženih grafika (grafičkih elemenata) CTRL+CAPS LOCK+SHIFT+G

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Upravljanje pokazivačem (kursorom) i mišem za Laptop raspored (tastature)

 

OpisKomanda
PC pokazivač CAPS LOCK+TAČKA-ZAREZ
JAWS pokazivač CAPS LOCK+P
Nevidljivi pokazivač CAPS LOCK+P dva puta brzo
Postavi PC na JAWS pokazivač CAPS LOCK+APOSTROPHE
Postavi JAWS na PC pokazivač CAPS LOCK+LEFT BRACKET
Ograniči JAWS pokazivač CAPS LOCK+R
Levi taster miša CAPS LOCK+8
Desni taster miša CAPS LOCK+9
Zaključaj levi taster miša CTRL+taster WINDOWS+K
Zaključaj desni taster miša CTRL+taster WINDOWS+9
Prevuci i pusti CAPS LOCK+CTRL+I
Izgovaraj aktivni pokazivač ALT+DELETE
izgovaraj vrstu pokazivača CAPS LOCK+CTRL+SHIFT+C
(pomeri pokazivač) Miš dole ALT+SHIFT+STRELICA DOLE
(pomeri pokazivač) Miš levo ALT+SHIFT+LEFT ARROW
(pomeri pokazivač) Miš desno ALT+SHIFT+RIGHT ARROW
(pomeri pokazivač) miš gore ALT+SHIFT+STRELICA GORE

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Upravljanje okvirima za dijalog za Laptop raspored (tastature)

 

OpisKomanda
Izgovori podrazumevani taster okvira za dijalog CAPS LOCK+E
Izgovori trenutni "vrući taster" (Hot Keys) CAPS LOCK+SHIFT+ZAREZ
Čitaj trenutni prozor CAPS LOCK+B
Izgovori Window Prompt i Text CAPS LOCK+TAB
Čitaj reč u kontekstu CAPS LOCK+C
Otvori kombinovanu listu (Combo Box) ALT+STRELICA DOLE
Zatvori kombinovanu listu (Combo Box) ALT+STRELICA GORE
Izaberi stavku višestruke liste CTRL+SHIFT ili CTRL+RAZMAKNICA
Čitaj u pregledu u obliku liste (List Views) kolone 1 do 10 CTRL+CAPS LOCK+1 do 0

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Prečice za dobijanje pomoći za Laptop raspored (tastature)

 

OpisKomanda
Screen Sensitive Help CAPS LOCK+F1
Tastaturna pomoć CAPS LOCK+1 (numerički red)
JAWS pomoć u aplikacijama CAPS LOCK+F1 dva puta brzo
Pomoć o "vrućim tasterima" (Hot Keys) INSERT+H
Pomoć o Windows komandama CAPS LOCK+W

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Ostale komande za Laptop raspored (tastature)

 

OpisKomanda
izveštaj o nivou baterije CAPS LOCK+SHIFT+B
Podesi opcije JAWS-a (Adjust JAWS Options) CAPS LOCK+V
Podesi podešavanja (Settings) za Brajeve redove CAPS LOCK+CTRL+B
Izaberi glasovni profil CAPS LOCK+CTRL+S
Prekid govora CTRL
Dodeli prilagođeno isticanje CTRL+CAPS LOCK+H
Osvežavanje ekrana CAPS LOCK+ESC
Utvrdi odziv ekrana CAPS LOCK+S
Utvrdi odziv tastature (Typing Echo) CAPS LOCK+2
Pass Key Through CAPS LOCK+3
Izaberi simbol za štampanje CAPS LOCK+4
JAWS prozor INSERT+J
Zatvori JAWS CAPS LOCK+F4
Izgovori ime aktivne konfiguracije CAPS LOCK+Q, dva puta brzo u virtuelnom režimu (Virtual Mode)
Pokreni (Run) JAWS rukovaoca (manager) CAPS LOCK+F2
Virtualizuj prozor ALT+CAPS LOCK+W
Izaberi šemu ALT+CAPS LOCK+S
Minimiziraj sve aplikacije taster WINDOWS+M
Umnoži izabrani tekst u FSklipbord (Clipboard) taster WINDOWS+C
Čitaj Windows klipborda (Clipboard) INSERT+taster WINDOWS+X

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Windows prečice

Opšte Windows prečice

 

OpisKomanda
Pribavi pomoć F1
Otvaranje početnog menija taster WINDOWS ili CTRL+ESC
Izaberi između otvorenih aplikacija ALT+TAB
Minimiziraj sve aplikacije taster WINDOWS+M
Nađi fajlove (datoteka) ili foldere (omotnica) - Desktop F3
pomeri se na prvu stavku na traci zadataka (Taskbar) taster WINDOWS+T
Otvori Windows Explorer (Window pretraživač) taster WINDOWS+E
Otvori dijalog pokreni (Run) taster WINDOWS+R
Napusti aktivnu aplikaciju ALT+F4

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Windows prečice za prozore i menije

 

OpisKomanda
Otvori upravljački meni (Control Menu) aplikacije ALT+RAZMAKNICA
Pomeri se na linije menija u aplikacijama ALT
Izaberite stavku menija ENTER
Pomeri se između menija ALT ili tasterske STRELICE
Odustani (Cancel) ili zatvori meni ESC ili ALT
Odustani (Cancel) ili zatvori kaskadni meni ALT
otvori podprozor upravljačkog menija (Control Menu) ALT+CRTICA
Zatvori podprozor CTRL+F4
Otvaranje aplikacijskog menija APLIKACIJSKI taster ili SHIFT+F10

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Windows prečice za okvire za dijalog

 

OpisKomanda
Pomeri se kroz dijloške kontrole TAB
Pomeri se unazad kroz dijloške kontrole SHIFT+TAB
Pomeri se na drugu stranu CTRL+TAB
Kreći se obrnutim pravcem preko strana CTRL+SHIFT+TAB
Označi ili ukloni oznaku u pregledu u obliku liste (List Views) RAZMAKNICA ili CTRL+RAZMAKNICA
Uključi/isključi polja za potvrdu (check box) RAZMAKNICA

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Windows prečice za čitanje teksta

 

OpisKomanda
Znak na levo STRELICA LEVO
Znak na desno STRELICA DESNO
Reč na levo CTRL+STRELICA LEVO
Reč na desno CTRL+STRELICA DESNO
Početak linije HOME
Kraj linije END
Pasus iznad CTRL+STRELICA GORE
Pasus ispod CTRL+STRELICA DOLE
Pomeri ekran na gore PAGE UP
Pomeri ekran na dole PAGE DOWN
Vrh prethodne strane CTRL+PAGE UP
Vrh sledeće strane CTRL+PAGE DOWN
Početak dokumenta CTRL+HOME
Kraj dokumenta CTRL+END

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Windows prečice za uređivanje teksta

 

OpisKomanda
Kopiranje (Copy) CTRL+C
Iseci (Cut) CTRL+X
Nalepi (Paste) CTRL+V
Opozovi CTRL+Z
Obriši trenutni znak DELETE
Obriši prethodni znak BACKSPACE
Obeleži jedan znak levo SHIFT+STRELICA LEVO
Obeleži jedan znak desno SHIFT+STRELICA DESNO
Obeleži jednu reč levo CTRL+SHIFT+STRELICA LEVO
Obeleži jednu reč desno CTRL+SHIFT+STRELICA DESNO
Obeleži do početka linije SHIFT+HOME
Obeleži do kraja linije SHIFT+END
Obeleži do početka dokumenta CTRL+SHIFT+HOME
Obeleži do kraja dokumenta CTRL+SHIFT+END
Obeleži sve CTRL+A

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Prečice za Windows Explorer (Window pretraživač)

 

OpisKomanda
Obriši fajlove (datoteke) DELETE
Preimenuj fajl (datoteku) ili folder (omotnicu) F2
Otvori svojstva izabranog fajla (datoteke) ili foldera (omotnice) ALT+ENTER
Osveži prozor F5
Prebaci se između prozora F6 ili TAB
Popni se za jedan nivo BACKSPACE
Prikaži kolone u pregledu u obliku liste (List Views) CTRL+NUM PAD PLUS

Nazad na Prečice za JAWS, čitač ekrana za slepe osobe

Poslednja prepravka 2010-10-27. Objavio: Freedom Scientific, Inc.

Poslednje ažuriranje prevoda: novembar 2011. Prevod na srpski: Gloria Ferrari d.o.o

 

Tema/slično: korisničko uputstvo/priručnik, asistivne tehnologije / pomagala za slepe i slabovide osobe, softver (program) za slepe i slabovide osobe, govorni program za slepe osobe, čitač ekrana (screen reader), JAWS ® screen reading software (JAWS - Job Access With Speech ), sintetizator govora AnReader.

Povezani tekstovi: Internet Explorer za slepe - JAWS uputstvo (manual, tutorial, help), Brajev red - displej, govorni sintetizator, sintetizator govora, govorna sinteza, tts (text-to-speach), Focus 40 i Focus 80 Brajevi redoviFocus 40 Blue Brajev red - displej, Prenosni Brajevi redovi PAC Mate™, Prenosni računar za slepe - PAC Mate Omni

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.