Prečice na tastaturi nam omogućavaju da postanemo produktivniji dok koristimo Adobe Photoshop.

Brzi saveti:

  • Možežemo da prilagodimo prečice na tastaturi u Photoshopu. Pogledajte kako na Customize keyboard shortcuts.
  • Možemo pregledati, uređivati i rezimirati prečice na tastaturi u dijalogu Prečice na tastaturi ( Keyboard Shortcuts dialog box). U Photoshopu, izaberite Uredi > Prečice na tastaturi ili koristite sledeće prečice na tastaturi:
    • Alt + Shift + Control + K

Popularne prečice

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnutu ~ (tilda)
Opozovi izbor Control + D
Opozovi prethodnu radnju Control + Z
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Korišćenje funkcijskih tastera

Željeni rezultat Windows prečica
Pokrenit help - sistem za pomoć F1

Iseci

F2

Kopiranje

F3

Nalepi

F4

Sakrivanje / prikaz panela sa četkicama

F5

Sakrivanje / prikaz panela bojama

F6

Sakrivanje / prikaz panela slojevima

F7

Sakrivanje / prikaz panela sa informacijama

F8

Sakrivanje / prikaz okna - panela radnji

F9

Obrni

F12

Fil

SHIFT+F5

Izbor pera

SHIFT+F6

Obrni izbor

SHIFT+F7

Alatke za izbor

Držanje tastera privremeno aktivira alatku. Otpuštanje tastera vraća prethodni alat.

Napomena:

U redovima sa više alata, više puta pritiskajte istu prečicu da biste prelazili kroz grupu.

Željeni rezultat

Windows prečica

Pređi kroz alatke pomoću iste tasterske prečice

Shift-pritisnuta tasterska prečica (ako je alatka izabrana koristite SHIFT za prebacivanje na drugu alatku)

Pređi kroz skrivene alatke

Alt-klik+ alatka (osim aktivnosti sa polaznomačkom)

Alatka za premeštanje

 

V

Alatka za pravougaoni 

- elipsasti okvir

M

Alatka „Laso”

Alatka poligonalni „Laso”

Alatka magnetni „Laso”

L

Alatke za izbor objekta

Alatke za brzi izbor

Alatka čarobni štapić

W

Alatka za rezanje

Alatka za rezanje perspektive

 

 

C

Alatka za kapaljku 

Alatka za izbor boja

Alatka za lenjir

Alatka za belešku

I

Alatka za okvir K

Alatka za kapaljku

Alatka za 3D kapaljku

Alatka za izbor boja

Alatka za lenjir

Alatka za belešku

Alatka za brojanje

I

 

Alatka za oporavak

Alatka za zakrpe

Alatka za crvene oči

 

 

J

Alatka za četkicu

Alatka za olovku

Alatka za zamenu boja

Alatka za miksovanje boja

B

Alatka „Žig” kloniranje

Alatka „Žig” uzorak

S

Istorijat alatke za četkicu

 

Y

Alatka za brisanje 

Alatka za brisanje pozadine

Alatka za brisanje pomoću magičnog štapića

E

Alatka za prelive

Alatka „Kantica”

Alatka za ispuštanje 3D materijala

G

Alatka za pečenje

Alatka za prženje

Alatka sunđer

O

Alatka olovka - pero

Alatka olovka, slobodna ruka

Alatka olovka, krivine

P

Alatka za unos teksta horizontalno

Alatka za unos teksta vertikalno

Maska Alatka za unos teksta horizontalno

Maska Alatka za unos teksta vertikalno

T

Alatke za izbor putanje

Alatke za izbor smera

A

Alatka pravougaonik

Alatka elipsa

Alatka poligon

Alatka linija

Alatka za prilagođeni oblik

U

Alatka ruka 

H

Alatka za prikaz rotacije

R

Alatka zumiratnje 

 

Z

Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Prebacivanje iz standardnog u režim maske Q
Artboard - Umetnička tabla V
Uključi / isključi prozirnost / (kosa crta)
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Prethodna četkica ,
Sledeća četkica .
Prva četkica <
Poslednja četkica >

Prikaz slika

Ova delimična lista pruža prečice koje se ne pojavljuju u komandama menija ili savetima alata.

Željeni rezultat

Windows prečica

Prolazak kroz otvorene dokumente

Control + Tab

Prebacivanje na prethodni dokument

Shift + Control + Tab

Zatvori datoteku u Photoshopu i otvorite Bridge

Shift-Control-W

Prebacivanje između standardnog režima i režima maske

Q

Prebacivanje (napred) između standardno prikaza ekrana, puno ekrana sa trakom menija i punog ekrana

F

Prebacivanje (unazad) između standardno prikaza ekrana, puno ekrana sa trakom menija i punog ekrana

SHIFT+F

Prebaci napred boju platna

RAZMAKNICA+ F

Prebaci iza boju platna

RAZMAKNICA + SHIFT+F

Uklapanje slike u prozor

Dvoklik pomoću alatke ruka

Uvećanje 100%

Dvoklik pomoću alatke za zumiranje ili

Ctrl + 1

Prebacivanje na alatku ruka (kada nije u režimu uređivanja teksta)

RAZMAKNICA

Istovremeno pomeranje više dokumenata pomoću alatke ruka

SHIFT i prevlačenje

Prebacivanje na alatku za uveličavanje

Control + RAZMAKNICA

Prebacivanje na alatku za smanjivanje

ALT+RAZMAKNICA

 

 

Primenite procenat zumiranja i ostavite aktivnim okvir za zumiranje

Shift + Enter in oknu za navigaciju zumiranja

Uvećajte određenu oblast slike

Control i prevucite preko željenog pregleda

Privremeno uveličavanje slike

Držite H, klik na deo slike i držite pritisnut taster miša

Pomerite sliku pomoću alata ruka

RAZMAKNICA i prevucite

Pomerite se nagore ili nadole za 1 ekran

Page Up ili Page Down 

Pomerite se nagore ili nadole za 10 jedinica

Shift + Page Up ili Page Down 

Premestite prikaz u gornji levi ili donii desni ugao

Home ili End

Uključi / isključi masku sloja kao rubylith (maska sloja mora biti izabrana)

\ (obrnuta kosa crta)

Držite CTRL za klizanje u levo (Page Up) ili udesno (Page Down).

Korišćenje Puppet Warp, alatke za uvrtanje i izobličavanje

Ova delimična lista pruža prečice koje se ne pojavljuju u komandama menija ili savetima alata.

 

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT
Koristite crno-belo podešavanje Shift + Control + Alt + B
Izaberi sve pinove - iglice Control + A
Opozovite izbor svih pinova Control + D
Izaberi sve više pinova Shift-klik na izabrani pin
Sakrivanje pina Držite H da sakrijete i otpustite da vratite
Brisanje pina Alt-klik na pin
   
Otkaži izobličenja ESC

Korišćenje izbora i maske

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT
Izbor i maska Control + Alt + R
Ciljajte sloj Control + 2
Ciljajte masku Control + \
Onemogući masku privremeno Držite SHIFT i klik na masku
   
Izokrenite masku sloja Control + I
Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT
Apply new filter on top of selected filter Alt-click on filter
Change Cancel button to default Control + click
Step forward Control + Shift + Z
Step backward Control + Alt + Z

Use the Liquify filter

Željeni rezultat

Windows prečica

Forward Warp tool

W

Reconstruct tool

R

Twirl Clockwise tool

C

Pucker tool

S

Bloat tool

B

Push Left tool

O

Freeze Mask tool

F

Thaw Mask tool

D

Smooth tool E
Face tool A
Hand tool H
Zoom tool Z
Liquify filter Shift + Control + X

Reverse direction for Bloat, Pucker, and Push Left tools

Alt + tool

Continually sample the distortion

 

Alt-drag in preview with Reconstruct tool, Displace, Amplitwist, or Affine mode selected

Decrease/increase brush size by 2, or density, pressure, rate, or turbulent jitter by 1

Down Arrow/Up Arrow in Brush Size, Density, Pressure, Rate, or Turbulent Jitter text box†

Decrease/increase brush size by 2, or density, pressure, rate, or turbulent jitter by 1

Left Arrow/Right Arrow with Brush Size, Density, Pressure, Rate, or Turbulent Jitter slider showing†

Cycle through controls on right from top

TAB

Cycle through controls on right from bottom

Shift + Tab

Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi

ALT

†Hold down Shift to decrease/increase by 10

Use Vanishing Point

Željeni rezultat

Windows prečica

Zoom 2x (temporary)

X

Zoom in

Control + + (plus)

Zoom out

Control + - (hyphen)

Fit in view

Control + 0 (zero), Double-click Hand tool

Zoom to the center at 100%

Double-click Zoom tool

Increase brush size (Brush, Stamp tools)

]

Decrease brush size (Brush, Stamp tools)

[

Increase brush hardness (Brush, Stamp tools)

Shift + ]

Decrease brush hardness (Brush, Stamp tools)

Shift + [

Opozovi poslednju radnju

Control + Z

Redo last action

Control + Shift + Z

Deselect all

Control + D

Hide selection and planes

Control + H

Move selection 1 pixel

Arrow keys

Move selection 10 pixels

Shift + arrow keys

Kopiranje

Control + C

Nalepi

Control + V

Repeat last duplicate and move

Control + Shift + T

Create a floating selection from the current selection

Control + Alt + T

Fill a selection with image under the pointer

Control-drag

Create a duplicate of the selection as a floating selection

Control + Alt-drag

Constrain selection to a 15° rotation

Alt + Shift to rotate

Select a plane under another selected plane

Control-click the plane

Create 90° plane off parent plane

Control-drag

Delete last node while creating plane

Backspace

Make a full canvas plane, square to the camera

Double-click the Create Plane tool

Use the Camera Raw dialog box

Napomena:

Držanje tastera privremeno aktivira alatku. Otpuštanje tastera vraća prethodni alat.

Željeni rezultat

Windows prečica

Zoom tool

Z

Hand tool

H

White Balance tool

I

Alatka za izbor boja

S

Alatka za rezanje

C

Straighten tool

A

Spot Removal tool

B

Red Eye Removal tool

E

Basic panel

Ctrl + Alt + 1

Tone Curve panel

Ctrl + Alt + 2

Detail panel

Ctrl + Alt + 3

HSL/Grayscale panel

Ctrl + Alt + 4

Split Toning panel

Ctrl + Alt + 5

Lens Corrections panel

Ctrl + Alt + 6

Camera Calibration panel

Ctrl + Alt + 7

Presets panel

Ctrl + Alt + 9

Open Snapshots panel

Ctrl + Alt + 9

Parametric Curve Targeted Adjustment tool

Ctrl + Alt + Shift + T

Hue Targeted Adjustment tool

Ctrl + Alt + Shift + H

Saturation Targeted Adjustment tool

Ctrl + Alt + Shift + S

Luminance Targeted Adjustment tool

Ctrl + Alt + Shift + L

Grayscale Mix Targeted Adjustment tool

Ctrl + Alt + Shift + G

Last-used Targeted Adjustment tool

T

Adjustment Brush tool

K

Graduated Filter tool

G

Increase/decrease brush size

] / [

Increase/decrease brush feather

Shift + ] / Shift + [

Increase/decrease Adjustment Brush tool flow in increments of 10

= (equal sign) / - (hyphen)

Temporarily switch from Add to Erase mode for theAdjustment Brush tool, or from Erase to Add mode

ALT

Increase/decrease temporary Adjustment Brush tool size

Alt + ] / Alt + [

Increase/decrease temporary Adjustment Brush tool feather

Alt + Shift + ] / Alt + Shift + [

Increase/decrease temporary Adjustment Brush tool flow in increments of 10

Alt + = (equal sign) / Alt + - (hyphen)

Switch to New mode from Add or Erase mode of theAdjustment Brush tool or the Graduated Filter

N

Toggle Auto Mask for Adjustment Brush tool

M

Toggle Show Mask for Adjustment Brush tool

Y

Toggle pins for Adjustment Brush tool

V

Toggle overlay for Graduated Filter, Spot Removal tool, or Red Eye Removal tool.

V

Rotate image left

L or Ctrl + ]

Rotate image right

R or Ctrl + [

Zoom in

Ctrl + + (plus)

Zoom out

Ctrl + - (hyphen)

Temporarily switch to Zoom In tool

(Doesn’t work when Straighten tool is selected. If Crop tool is active, temporarily switches to Straighten tool.)

Ctrl

Temporarily switch to Zoom Out tool and change the Open Image button to Open Copy and the Cancel button to Reset.

ALT

Toggle preview

P

Full screen mode

F

Temporarily activate the White Balance tool and change the Open Image button to Open Object.

(Does not work if Crop tool is active)

Shift

Select multiple points in Curves panel

Click the first point; Shift-click additional points

Add point to curve in Curves panel

Control-click in preview

Move selected point in Curves panel (1 unit)

Arrow keys

Move selected point in Curves panel (10 units)

Shift-arrow

Open selected images in Camera Raw dialog box from Bridge

Ctrl + R

Open selected images from Bridge bypassing Camera Raw dialog box

Shift + double-click image

Display highlights that will be clipped in Preview

Alt-drag Exposure, Recovery, or Black sliders

Highlight clipping warning

O

Shadows clipping warning

U

(Filmstrip mode) Add 1 - 5 star rating

Ctrl +1 - 5

(Filmstrip mode) Increase/decrease rating

Ctrl +. (period) / Ctrl+, (comma)

(Filmstrip mode) Add red label

Ctrl + 6

(Filmstrip mode) Add yellow label

Ctrl + 7

(Filmstrip mode) Add green label

Ctrl + 8

(Filmstrip mode) Add blue label

Ctrl + 9

(Filmstrip mode) Add purple label

Ctrl + Shift + 0

Camera Raw preferences

Ctrl + K

Deletes Adobe Camera Raw preferences

Ctrl + Alt (on open)

Use the Black-and-White dialog box

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Use Curves

Željeni rezultat

Windows prečica

Open the Curves dialog box

Control + M

Select next point on the curve

+ (plus)

Select the previous point on the curve

– (minus)

Select multiple points on the curve

Shift-click the points

Deselect a point

Control + D

To delete a point on the curve

Select a point and press Delete

Move the selected point 1 unit

Arrow keys

Move the selected point 10 units

Shift + Arrow keys

Display highlights and shadows that will be clipped

Alt-drag black/white point sliders

Set a point to the composite curve

Control-click the image

Set a point to the channel curves

Shift + Control-click the image

Toggle grid size

Alt-click the field

Change color channels

Alt + 2 = RGB

Alt + 3 = Red

Alt + 4 = Green

Alt + 5 = Blue

Select and move objects

Ova delimična lista pruža prečice koje se ne pojavljuju u komandama menija ili savetima alata.

Željeni rezultat

Windows prečica

Reposition marquee while selecting‡

Any marquee tool (except single column and single row) + spacebar-drag

Dodaj u izbor

Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje

Subtract from a selection

Any selection tool + Alt-drag

Intersect a selection

Any selection tool (except Quick Selection tool) + Shift-Alt-drag

Constrain marquee to square or circle (if no other selections are active)‡

SHIFT i prevlačenje

Draw marquee from center (if no other selections are active)‡

Alt-drag

Constrain shape and draw marquee from center‡

Shift + Alt-drag

Switch to Move tool

Control (except when Hand, Slice, Path, Shape, or any Pen tool is selected)

Switch from Magnetic Lasso tool to Lasso tool

Alt-drag

Switch from Magnetic Lasso tool to polygonal Lasso tool

Alt-click

Apply/cancel an operation of the Magnetic Lasso

Enter/Esc or Control + . (period)

Move copy of selection

Move tool + Alt-drag selection‡

Move selection area 1 pixel

Any selection + Right Arrow, Left Arrow, Up Arrow, or Down Arrow†

Move selection 1 pixel

Move tool + Right Arrow, Left Arrow, Up Arrow, or Down Arrow†‡

Move layer 1 pixel when nothing selected on layer

Control + Right Arrow, Left Arrow, Up Arrow, or Down Arrow†

Increase/decrease detection width

Magnetic Lasso tool + [ or ]

Accept cropping or exit cropping

Crop tool + Enter or Esc

Toggle crop shield off and on

/ (kosa crta)

Make protractor

Ruler tool + Alt-drag end point

Snap guide to ruler ticks (except when View > Snap is unchecked)

Shift-drag guide

Convert between horizontal and vertical guide

Alt-drag guide

†Hold down Shift to move 10 pixels

‡Applies to shape tools

Transform selections, selection borders, and paths

Ova delimična lista pruža prečice koje se ne pojavljuju u komandama menija ili savetima alata.

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Edit paths

Ova delimična lista pruža prečice koje se ne pojavljuju u komandama menija ili savetima alata.

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Use for painting

Ova delimična lista pruža prečice koje se ne pojavljuju u komandama menija ili savetima alata.

Željeni rezultat

Windows prečica

Select foreground color from color picker

Any painting tool + Shift + Alt + right-click and drag

Select foreground color from image with Eyedropper tool

Any painting tool + Alt or any shape tool + Alt (except when Paths option is selected)

Select background color

Eyedropper tool + Alt-click

Color sampler tool

Eyedropper tool + Shift

Deletes color sampler

Color sampler tool + Alt-click

Sets opacity, tolerance, strength, or exposure for painting mode

Any painting or editing tool + number keys (e.g., 0 = 100%, 1 = 10%, 4 then 5 in quick succession = 45%) (when airbrush option is enabled, use Shift + number keys)

Sets flow for painting mode

Any painting or editing tool + Shift + number keys (e.g., 0 = 100%, 1 = 10%, 4 then 5 in quick succession = 45%) (when airbrush option is enabled, omit Shift)

Mixer Brush changes Mix setting

Alt + Shift + number

Mixer Brush changes Wet setting

Numerički tasteri

Mixer Brush changes Wet and Mix to zero

00

Cycle through blending modes

Shift + + (plus) or – (minus)

Open Fill dialog box on the background or standard layer

 

Backspace or Shift + Backspace

Fill with foreground or background color

Alt + Backspace or Control + Backspace†

Fill from history

Control + Alt + Backspace†

Displays Fill dialog box

Shift + Backspace

Lock transparent pixels on/off

/ (kosa crta)

Connects points with a straight line

Any painting tool + Shift-click

†Hold down Shift to preserve transparency

Use for blending modes

Željeni rezultat

Windows prečica

Cycle through blending modes

Shift + + (plus) or – (minus)

Normal

Shift + Alt + N

Dissolve

Shift + Alt + I

Behind (Brush tool only)

Shift + Alt + Q

Clear (Brush tool only)

Shift + Alt + R

Darken

Shift + Alt + K

Multiply

Shift + Alt + M

Color Burn

Shift + Alt + B

Linear Burn

Shift + Alt + A

Lighten

Shift + Alt + G

Ekran

Shift + Alt + S

Color Dodge

Shift + Alt + D

Linear Dodge

Shift + Alt + W

Overlay

Shift + Alt + O

Soft Light

Shift + Alt + F

Hard Light

Shift + Alt + H

Vivid Light

Shift + Alt + V

Linear Light

Shift + Alt + J

Pin Light

Shift + Alt + Z

Hard Mix

Shift + Alt + L

Difference

Shift + Alt + E

Exclusion

Shift + Alt + X

Hue

Shift + Alt + U

Saturation

Shift + Alt + T

Color

Shift + Alt + C

Luminosity

Shift + Alt + Y

Desaturate

Sponge tool + Shift + Alt + D

Saturate

Sponge tool + Shift + Alt + S

Dodge/burn shadows

Dodge tool/Burn tool + Shift + Alt + S

Dodge/burn midtones

Dodge tool/Burn tool + Shift + Alt + M

Dodge/burn highlights

Dodge tool/Burn tool + Shift + Alt + H

Set blending mode to Threshold for bitmap images, Normal for all other images

Shift + Alt + N

Select and edit text

Ova delimična lista pruža prečice koje se ne pojavljuju u komandama menija ili savetima alata.

Željeni rezultat

Windows prečica

Move type in image

Control-drag type when Type layer is selected

Select 1 character left/right or 1 line down/up, or 1 word left/right

Shift + Left Arrow/Right Arrow or Down Arrow/Up Arrow, or Control + Shift + Left Arrow/Right Arrow

Select characters from insertion point to mouse click point

Shift-click

Move 1 character left/right, 1 line down/up, or 1 word left/right

Left Arrow/Right Arrow, Down Arrow/Up Arrow, or Control + Left Arrow/Right Arrow

Create a new text layer, when a text layer is selected in the Layers panel

Shift-click

Select a word, line, paragraph, or story

Double-click, triple-click, quadruple-click, or quintuple-click

Show/Hide selection on selected type

Control + H

Display the bounding box for transforming text when editing text, or activate Move tool if cursor is inside the bounding box

Control

Scale text within a bounding box when resizing the bounding box

Control-drag a bounding box handle

Move text box while creating text box

Spacebar-drag

Format type

Ova delimična lista pruža prečice koje se ne pojavljuju u komandama menija ili savetima alata.

Željeni rezultat

Windows prečica

Align left, center, or right

Horizontal Type tool + Control + Shift + L, C, or R

Align top, center, or bottom

Vertical Type tool + Control + Shift + L, C, or R

Choose 100% horizontal scale

Control + Shift + X

Choose 100% vertical scale

Control + Shift + Alt + X

Choose Auto leading

Control + Shift + Alt + A

Choose 0 for tracking

Control + Shift + Q

Justify paragraph, left aligns last line

Control + Shift + J

Justify paragraph, justifies all

Control + Shift + F

Toggle paragraph hyphenation on/off

Control + Shift + Alt + H

Toggle single/every-line composer on/off

Control + Shift + Alt + T

Decrease or increase type size of selected text 2 points or pixels

Control + Shift + < or >†

Decrease or increase leading 2 points or pixels

Alt + Down Arrow or Up Arrow††

Decrease or increase baseline shift 2 points or pixels

Shift + Alt + Down Arrow or Up Arrow††

Decrease or increase kerning/tracking 20/1000 ems

Alt + Left Arrow or Right Arrow††

†Hold down Alt to decrease/increase by 10

††Hold down Ctrl to decrease/increase by 10

Slice and optimize

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Use panels

Ova delimična lista pruža prečice koje se ne pojavljuju u komandama menija ili savetima alata.

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Use the Actions panel

Željeni rezultat

Windows prečica

Turn command on and all others off, or turn all commands on

Alt-click the check-mark next to a command

Turn current modal control on and toggle all other modal controls

Alt-click

Change action or action set options

Alt + double-click action or action set

Display Options dialog box for recorded command

Double-click recorded command

Play entire action

Control + double-click an action

Collapse/expand all components of an action

Alt-click the triangle

Play a command

Control-click the Play button

Create a new action and begin recording without confirmation

Alt-click the New Action button

Select contiguous items of the same kind

Shift-click the action/command

Select discontiguous items of the same kind

Control-click the action/command

Use adjustment layers

Napomena:

If you prefer channel shortcuts starting with Alt/Option + 1 for red, choose Edit > Keyboard Shortcuts, and select Use Legacy Channel Shortcuts. Then restart Photoshop.

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Use the Animation panel in Frames mode

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Use the Brush panel

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Use the Channels panel

Napomena:

If you prefer channel shortcuts starting with Ctrl/Command + 1 for red, choose Edit > Keyboard Shortcuts, and select Use Legacy Channel Shortcuts.

Željeni rezultat

Windows prečica

Select individual channels

Ctrl + 3 (red), 4 (green), 5 (blue)

Select composite channel

Ctrl + 2

Load channel as selection

Control-click channel thumbnail, or Alt + Ctrl + 3 (red), 4 (green), 5 (blue)

Add to current selection

Control + Shift-click channel thumbnail

Subtract from current selection

Control + Alt-click channel thumbnail

Intersect with current selection

Control + Shift + Alt-click channel thumbnail

Set options for Save Selection As Channel button

Alt-click Save Selection As Channel button

Create a new spot channel

Control-click Create New Channel button

Select/deselect multiple color-channel selection

Shift-click color channel

Select/deselect alpha channel and show/hide as a rubylith overlay

Shift-click alpha channel

Display channel options

Double-click alpha or spot channel thumbnail

Toggle composite and grayscale mask in Quick Mask mode

Any tool, including the Brush Tool:
Shift + ~ (tilde)

Any tool, excluding the Brush Tool:
` (grave accent)

 

Use the Clone Source panel

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Use the Color panel

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Use the History panel

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Use the Info panel

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Use the Layers panel

Željeni rezultat

Windows prečica

Load layer transparency as a selection

Control-click layer thumbnail

Add to current selection

Control + Shift-click layer thumbnail

Subtract from current selection

Control + Alt-click layer thumbnail

Intersect with current selection

Control + Shift + Alt-click layer thumbnail

Load filter mask as a selection

Control-click filter mask thumbnail

New layer Control + Shift+ N
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J

Group layers

Control + G

Ungroup layers

Control + Shift + G

Create/release clipping mask

Control + Alt + G

Select all layers

Control + Alt + A

Merge visible layers

Control + Shift + E

Create new empty layer with dialog box

Alt-click New Layer button

Create new layer below target layer

Control-click New Layer button

Select top layer

Alt + . (period)

Select bottom layer

Alt + , (comma)

Add to layer selection in Layers panel

Shift + Alt + [ or ]

Select next layer down/up

Alt + [ or ]

Move target layer down/up

Control + [ or ]

Merge a copy of all visible layers into target layer

Control + Shift + Alt + E

Merge layers

Highlight layers you want to merge, then Control + E

Move layer to bottom or top

Control + Shift + [ or ]

Copy current layer to layer below

Alt + Merge Down command from the Panel pop‑up menu

Merge all visible layers to a new layer above the currently selected layer

Alt + Merge Visible command from the Panel pop‑up menu

Show/hide this layer/layer group only or all layers/layer groups

Right-click the eye icon

Show/hide all other currently visible layers

Alt-click the eye icon

Toggle lock transparency for target layer, or last applied lock

/ (kosa crta)

Edit layer effect/style, options

Double-click layer effect/style

Hide layer effect/style

Alt-double-click layer effect/style

Edit layer style

Double-click layer

Disable/enable vector mask

Shift-click vector mask thumbnail

Open Layer Mask Display Options dialog box

Double-click layer mask thumbnail

Toggle layer mask on/off

Shift-click layer mask thumbnail

Toggle filter mask on/off

Shift-click filter mask thumbnail

Toggle between layer mask/composite image

Alt-click layer mask thumbnail

Toggle between filter mask/composite image

Alt-click filter mask thumbnail

Toggle rubylith mode for layer mask on/off

\ (backslash), or Shift + Alt-click

Select all type; temporarily select Type tool

Double-click type layer thumbnail

Create a clipping mask

Alt-click the line dividing two layers

Rename layer

Double-click the layer name

Edit filter settings

Double-click the filter effect

Edit the Filter Blending options

Double-click the Filter Blending icon

Create new layer group below current layer/layer set

Control-click New Group button

Create new layer group with dialog box

Alt-click New Group button

Create layer mask that hides all/selection

Alt-click Add Layer Mask button

Create vector mask that reveals all/path area

Control-click Add Layer Mask button

Create vector mask that hides all or displays path area

Control + Alt-click Add Layer Mask button

Display layer group properties

Right-click layer group and choose Group Properties, or double-click group

Select/deselect multiple contiguous layers

Shift-click

Select/deselect multiple discontiguous layers

Control-klik

Napomena:

If Kotoeri is your Japanese language input method, the “Toggle rubylith mode for layer mask on/off” shortcut starts an action in Kotoeri. Please switch to another mode (for example, “U.S.”) to enable this shortcut.

Use the Layer Comps panel

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Use the Paths panel

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Use the Swatches panel

Željeni rezultat Windows prečica
Free Transform / Slobodno transformacija Control + T
Prebacivanje između slikanja i brisanja istom četkom Držite pritisnuto ` (grave accent)
Smanjenje veličine četkice [
Povećanje veličine četkice ]
Smanjenje tvrdoće četkice {
Povećanje tvrdoće četkice }
Okrenite vrh četkice za 1 stepen StRELICA LEVO (smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
StRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Okrenite vrh četkice za 15 stepeni SHIFT+STRELICA LEVO(smer suprotan kretanju kazaljke na satu),
SHIFT+STRELICA DESNO (smer kretanja kazaljke na satu)
Podrazumevane boje prednjeg plana / pozadine D
Prebacivanje boje prednjeg plana / pozadine X
Postavite sloj na ekran Alt-klik na sloj
Novi sloj kao kopija Control + J
Novi sloj preko isecanja Shift+ Control + J
Dodaj u izbor Bilo koja alatka za izbor + SHIFT-prevlačenje
Izbriši četkicu ili paletu boja ALT-klik na četkicu ili paletu boja
Potvrdite izbor u polju za potvrdu automatskog izbora na traci sa opcijama sa izabranim alatom za premeštanje Control-klik
Zatvori sve otvorene dokumente osim tekućeg Ctrl + Alt + P
Otkaži svaki modalni dijalog (uključujući i pokrenuti) Escape
Izaberi prvo polje za uređivanje na traci sa alatkama Enter
Kretanje između polja TAB
Kretanje između polja u obrnutom redosledu Tab + Shift
Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi ALT

Use Extract and Pattern Maker (optional plug-ins)

Result (Extract and Pattern Maker)

Windows prečica

Result (Extract only)

Windows prečica

Result (Pattern Maker only)

Windows prečica

Fit in window

Control + 0

Zoom in

Control + + (plus)

Zoom out

Control + - (hyphen)

Cycle through controls on right from top

TAB

Cycle through controls on right from bottom

Shift + Tab

Temporarily activate Hand tool

RAZMAKNICA

Promeni otkaži u resetuj - ponovo postavi

ALT

Edge Highlighter tool

B

Fill tool

G

Alatka za kapaljku

I

Cleanup tool

C

Edge Touchup tool

T

Toggle between Edge Highlighter tool and Eraser tool

Alt + Edge Highlighter/Eraser tool

Toggle Smart Highlighting

Control with Edge Highlighter tool selected

Remove current highlight

Alt + Delete

Highlight entire image

Control + Delete

Fill foreground area and preview extraction

Shift-click with Fill tool selected

Move mask when Edge Touchup tool is selected

Control-drag

Add opacity when Cleanup tool is selected

Alt-drag

Toggle Show menu options in preview between Original and Extracted

X

Enable Cleanup and Edge Touchup tools before preview

Shift + X

Cycle through Display menu in preview from top to bottom

F

Cycle through Display menu in preview from bottom to top

SHIFT+F

Decrease/increase brush size by 1

Down Arrow/Up Arrow in Brush Size text box†

Decrease/increase brush size by 1

Left Arrow/Right Arrow with Brush Size Slider showing†

Set strength of Cleanup or Edge Touch‑up tool

0–9

†Hold down Shift to decrease/increase by 10

Delete current selection

Control + D

Undo a selection move

Control + Z

Generate or generate again

Control + G

Intersect with current selection

Shift + Alt + select

Toggle view: original/generated pattern

X

Go to first tile in Tile History

Home

Go to last tile in Tile History

END

Go to previous tile in Tile History

Left Arrow, Page Up

Go to next tile in Tile History

Right Arrow, Page Down

Delete current tile from Tile History

Delete

Nudge selection when viewing the original

Right Arrow, Left Arrow, Up Arrow, or Down Arrow

Increase selection nudging when viewing the original

Shift + Right Arrow, Left Arrow, Up Arrow, or Down Arrow

 

izvor: Use keyboard shortcuts to become more productive while using Adobe Photoshop (ažurirano: 26. jula 2023.)

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.