Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije. Logo

 

Misija NOOIS

Povećanje uključenosti osoba sa nvaliditetom u društvo, puno poštovanje ljudskih prava i nediskriminacija po osnovu invalidnosti, kroz partnersko delovanje jedinstvenog invalidskog pokreta i države na donošenju i primeni zakona i drugih dokumenata iz oblasti invalidnosti, a u skladu sa medjunarodnim standardima i dokumentima.

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije, skraćeno NOOIS, je „krovna” organizacija koja predstvalja unjedinjeni invalidski pokret Srbije, a osnovana je 22. juna 2007. kao dobrovoljna, socijalno-humanitarna, nestranačka, nevladina i nedobitna organizacija, odnosno kao savez udruženja gradjana. Njenim osnivanjem je Zajednica invalidskih organizacija Srbije, kao neformalna mreža republičkih invalidskih organizacija koja je postojala dugi niz godina pre toga, prerasla u NOOIS, kao formalnu mrežu sa pravnim statusom, sličnu mnogima u Evropi.

NOOIS je osnovana sa ciljem da predstavlja ujedinjeni pokret osoba sa invaliditetom Srbije, govori u ime većine osoba sa invaliditetom i čini najvažniju političku snagu u zastupanju njihovih zajedničkih interesa i potreba.

Uloga Nacionalne organizacije nije da zameni pojedinačne / specifične organizacije osoba sa invaliditetom, već da se usredsredi na zajedničke akcije, inicijative i pitanja od opšteg interesa.

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije predstavlja:

  • savez organizacija osoba sa pojedinačnim vrstama invaliditeta tzv. tradicionalne organizacije),
  • organizacije zakonskih zastupnika osoba sa invaliditetom i
  • interesnih organizacija koje okupljaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta (cross-disability)

Nacionalna organizacija je osnovana na neodređeno vreme, a radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom i Odlukom o osnivanju u oblasti zaštite i unapređivanja položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji Republike Srbije.

Nacionalna organizacija je veoma aktivna i u medjunarodnom invlaidskom pokretu. Ona je članica dve najznačajnije vropske organizacije osoba sa invaliditetom - EDF-a  (European Disability Forum) i DPI – a (Disability People Inetrantional).

Organizacije/članice Nacionalne organizacije su:

1. Savez gluvih i nagluvih Srbije
   (130.000 članova, 44 organizacije-članice)
2. Savez slepih Srbije
   (12.000 članova, 43 organizacije-članice)
3. Savez distrofičara Srbije
   (1.700 članova, 20 organizacija-članica)
4. Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije
   (1.300 članova, 25 organizacija-članica)
5. Savez  MNRO Srbije     
    (92.000 članova i članova porodica, 85 organizacija-članica)
6. Savez invalida rada Srbije
   (450.000 članova, oko 140 organizacija-članica)
7. Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije
    (3.923 članova, 54 organizacije-članice)
8. Društvo multiple skleroze Srbije
    (5.000 članova, 16 organizacija-članica)
9. Republičko društvo Srbije za za pomoć osobama sa autizmom
    (4.000 članova i članova porodica, 11 organizacija-članica) 
10. Savz za pomoć osobama sa Daun sindromom
     (1.000 članova, 8 organizacija-članica)
11. Centar za samostalni život invalida Srbije
     (9 podržnica)
12. Savez organizacija amputiraca Srbije
      
(2.336 člana članova, 15 organizacija)

Pridruženi članovi NOOIS su:

1 Udruženje Srbije za RETT
   (100 članova)
2. Savez organizacija bubrežnih invalida Republike Srbije
   (33 registrovane podruznice, ali je samo 16 aktivno)
3. Iz kruga     
     (4 podržnice)