01B. Promenljive i tipovi podataka - Vežbe Android

 

Vežbe

Osnovni gradivni elementi većine Android aplikacija su aktivnosti. Klasa aktivnosti obezbeđuje interfejs između aplikacije i prikaza na ekranu.

Pozadinske, servisne aplikacije koje nemaju korisnički interfejs ne zahtevaju aktivnost.

Komponente aplikacije (kao što su aktivnosti i servisi) su deklarisane u XML datoteci pod nazivom AndroidManifest.xml.

ZA-01.1. Okvir za aplikaciju

"Prazna (Blank)" aplikacija u manifestu sadrži element <application> i unutar njega element <activity>:

<application
        ...

android:label="@string/app_name"
        <activity android:name=".Izlaz">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

Komponentu prijavljujemo i uključujemo u aplikaciju tako što deklarišemo element <activity> i prijavljujemo klasu aktivnosti pomoću atributa android:name.

Atribut android:label je naslov koji se prikazuje na ekranu i ikonici.

"Prazna (Blank)" aplikacija:

 public class Izlaz extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_prikaz_teksta);
    }
}

 ZA-01.2. Prikaz teksta na ekranu

 Koristićemo activity_prikaz_teksta.xml i u okviru njega formirati TextView element Izlazni_tekst sa inicijalnim sadržajem "Inicijalni tekst.":

<TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Inicijalni tekst."
        android:id="@+id/Izlazni_tekst" />

Promenu izlaza u samom kodu (programu, aplikaciji) postižemo tako što dodajemo u metodu onCreate sledeće

TextView prikaz= (TextView)findViewById(R.id.Izlazni_tekst);
        prikaz.setText("Ovo je izlaz.");

 

Nazad na 01. Promenljive i tipovi podataka