Pregledač okvira (Frame Viewer).

1. Uvod u okvire (frejmove)..
1,1. Šta su okviri (frejmovi).
1,2. Rad sa okvirima.
1,3. Izrada efikasnih okvira.

2. Napravi okvir (frejm)

3. Pregledač okvira (Frame Viewer).
3,1. Dostupne komande kod svih okvira.
3,2. Kontekstni meni okvira.
3,3. Pozicioniranje okvira.
3,4. Alatna traka pregledača okvira.

4. Svojstva okvira (Frame Properties).
4,1. Opšta svojstva.
4,2. Svojsta pravila za validaciju (proveru valjanosti).
4,3. Svojstva događaja.
4,4. Svojstva položaja.

5. Pravila za validaciju (proveru valjanosti).

5,1. Vrste informacija.
5,2. Vrste poređenja.
5,3 Vrednosti poređenja.

6. Događaji unutar okvira (Frame Events).

6,1. Tipovi događaja unutar okvira.
6,2. Filteri teksta.
6,3. Opseg događaja.
6,4. Akcije događaja.

7. Podrazumevane vrednosti okvira.
7,1. Podrazumevani događaji unutar okvira.
7,2. Podrazumevana pravila za validaciju (proveru valjanosti).

8. Rešavanje problema (Troubleshooting) pri radu sa okvirima.


1. Uvod u okvire (frejmove)

Okviri su brz, lak način da vaše aplikacije budu pristupačnije. Okvir (frejm) je pravougaona površina prozora ili ekran definisana tako da JAWS zna da treba da prati svaku aktivnost koja se unutar nje događa.

1.1. Šta su okviri (frejmovi)

Okvir (frejm) može da uradi mnogo toga. Neke od najčešćih upotreba su:

 • Izgovara ili prikazuje na Brajevom pismu pritisnuti taster ili prečicu.
 • Izgovara ili prikazuje na Brajevom pismu kada sa TAB uđete na kontrolu unutar granica okvira.
 • Izgovara ili prikazuje na Brajevom pismu kada se prikazuje/pojavljuje tekst unutar granica okvira.
 • Sprečavanje JAWS da automatski govori informacije.

Brzo daje spisak svih trenutno aktivnih okvira pritiskom na INSERT+F9. izaberite okvir sa spiska i pritisnite ENTER i JAWS pokazivač se premešta u okvir.

Pritisnite CTRL+INSERT+A za brzi prikaz imena i tekstualnih sadržaja svih trenutno aktivnih okvira u virtuelnom pregledaču (Virtual Viewer). Jednostavno izaberete tekst i kopirate u klipborda (Clipboard). Koriste standardne komande za čitanje da pročitate informacije. Svako ime okvira je link, i izbor nekog od linkova pomera JAWS pokazivač unutar tog okvira. Ova mogućnost veoma olakšava rad sa tekstom bez pomeranja fokusa daleko od kontrole ili prozora gde ste bili/radili, i spasiće mnoge korisnike od gubitka vremena na terminalsku emulaciju programa, pozivanja centara za podršku i u mnogim drugim situacijama.

1.2. Rad sa okvirima

Okviri su sada mnogo lakši za rad i izmenu. Oni pružaju potpuno novi interfejs koji je svakome lakši za korišćenje. U pregledaču okvira (Frame Viewer) okviri su vidljivi na ekranu, standardne komande vam omogućavaju da se lako krećete između njih, pomerate ih i menjate im veličinu, i pristupate njihovim svojstvima. Obratite se na Pregledač okvira (Frame Viewer)

Okviri takođe pružaju podršku da se dostupnije brzo i lako izvrši kreiranje upita za kontrole kada kontrole ne odgovaraju (ne govore nam) ili kada ne daju očekivane korisne informacije. Obratite se na Add and Change Prompts.

1.3. Izrada efikasnih okvira

Kod okvira (frejmova), postoje tri osnovne stvari koje treba uzeti u obzir:

Položaj: Vaše okvire trebate pravilno rasporediti. Veličinu i položaj okvira određuju oblasti ekrana ili prozora koje pratite. Okvir (frejm) pozicionirate na osnovu onoga šta zelite da vam izgovara, šta želite da vam učine, ili za koje aktivnosti koje se dešavaju u okviru želite da urade nešto. Okviri imaju svoj prvobitni položaj i lako se pomeraju ili im se menja veličina pomoću Pregledača okvira (Frame Viewer).

Pravila za validaciju (proveru valjanosti): Pravila za podešavanje okvira upoređuju podatke iz vaše aplikacije sa podacima navedenim kada je napravljen okvir. Ovo omogućava da okviri budu dostupni samo gde je potrebno da ih koristite. Okviri mogu biti ograničeni tako da funkcionišu samo tamo gde su potrebni. Ako ste napravili niz od tri ili četiri okvira da bi ste učinili neki specifični okvir za dijalog u Microsoft Word-u više pristupačnim, okviri bi trebali da budu aktivni samo u tom okviru za dijalog. Ako bi bili aktivni u drugim Word-ovim okvirima za dijalog, to bi dalo vrlo nepredvidljive i vrlo zbunjujuće rezultate.

Događaji i aktivnosti : Događaji su aktivnosti koje izazivaju vaši okvir za obavljanje neke akcije. Postavite okvire tako da urade nešto kada se pritisne taster, kada je neki tekst objavljen unutar granica okvira, kada odete na kontrolu unutar granica okvire ili kada se jedan od ovih događaja dogodi unutar okvira. Dodelite akcije koje želite da se izvrše za svaki događaj, i okvir može da uradi mnogo toga, naravno odgovara vašim aktivnostima u aplikaciji.

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

2. Napravi okvir (frejm)

 1. Pomoću JAWS pokazivača idite u gornji levi ugao oblasti koju želite da sadrži okvir.
 2. Pritisnite CTRL+SHIFT+LEVA ZAGRADA.
 3. Pomerite se do donjeg desnog ugla oblasti koju želite da obuhvatite okvirom i pritisnite CTRL+SHIFT+DESNA ZAGRADA.
 4. Pojaviće se okvir za dijalog koji će vas pitati da li želite da napravite okvir ili prompt. Izaberite stvaranje okvira.
 5. Pojavljuje se dijalog koji vas vodi kroz stvaranje okvira. Na prvoj strani, unesite ime okvira i izaberite sledeće(Next).

Napomena: Ime okvira ne može sadržati razmaknice ili simbole. Preporučujemo imena sa spojenim rečima i velikim slovom na početku svake reči.

 1. Na drugoj strani se traži kratak opis svrhe okvira. Popunite obrazac za informacije i izaberite sledeće. Ove informacije su veoma važne ako i drugi koriste vaše okvire.
 2. Na trećoj strani se traži detaljni opis svrhe okvira. Popunite obrazac za informacije i izaberite sledeće. Ove informacije su veoma važne ako i drugi koriste vaše okvire.
 3. Na četvrtoj strani se traži da dodelite prečicu za okvir. Ako odlučite da dodelite prečicu, upišite tekst koji će se izgovarati kada se pritisne prečica. Ova funkcionalnost je dodata kao događaj okvira i može biti modifikovana kasnije.
 4. Na petoj strani se traži da precizirate kako će se čuti (kako će JAWS izgovarati) tekst koji je nedavno napisan u okviru. Izaberite JAWS odziv ekrana nem (ćuti), istaknute reči ili sve. Ova podešavanja koriste trenutna JAWS podešavanja odziva ekrana, ili specifična podešavanja koja koristite . Ova funkcionalnost je dodata preko korišćenja Događaja okvira. Za više informacija o Događajima okvira koji su podrazumevano dodati vašem okviru, pogledajte Podrazumevani događaji okvira. Nakon izbora opcije, izaberite završi (Finish) da nastavite.

Na primer: Pomerite JAWS pokazivač na kontrolu ili prozor i pritisnite CTRL+SHIFT+LEVA ZAGRADA dva puta brzo da podesite okvir za trenutnu kontrolu ili prozor. Onda popunite informacije kao što je prethodno navedeno.

U ovom trenutku, okvir je stvoren, ali ne i sačuvan. Fokus je na okviru, i Pregledač okvira (Frame Viewer) je aktivan. Pritisnite aplikacioni taster (Applications key) da otvorite kontekstni meni za okvir.

 • Izaberite sačuvaj promene u ovom meniju da sačuvate ovaj okvir.
 • Izaberite svojstva da prilagodite podešavanja za okvir.
 • Ako izaberete izađi iz režima okvira (Exit Frames Mode) bez prvog čuvanja okvira, dijalog će tražiti od vas da ipak sačuvate izmene.

Na primer: Korisnicima JAWS-a koji vide će biti lakše i jednostavnije da stvaraju okvire otvaranjem Pregledača okvira (Frame Viewer), izborom opcije, stvori novi okvir, i nakon unosa potrebnih informacija u dijalozima za stvaranje okvira odrediti veličinu i položaj okvira pomoću miša. Po pravilu, okviri koji su nastali na ovaj način imaju veličinu kontrole ili prozora.

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

3. Pregledač okvira (Frame Viewer)

Pregledač okvira (Frame Viewer) je mesto gde radite sa okvirima (frejmovima). Prebacivanje između njih, pomeranja, promena veličine, otvaranje svojstava i dodatna podešavanja.

Za pokretanje Pregledača okvira (Frame Viewer) pritisnite INSERT+F2, pomerite se do Pregledač okvira (Frame Viewer) i pritisnite ENTER.

Pregledač okvira (Frame Viewer) prikazuje sve aktivne okvire za trenutnu aplikaciju i dugmadi režima okvira (Frames Mode). Fokus je na početku na prvom okviru. (Ovo je određenona osnovu toga koji je okvir prvi stvoren.) Pritisnite TAB da se krećete kroz okvire. Ako nastavite da pritiskate TAB kada pređete sve okvire, fokus se prebacuje na dugmad Pregledača okvira (Frame Viewer).

Postoje četiri dugmeta Pregledača okvira (Frame Viewer): Opcije (Options), spisak okvira (Frames List), pomoć (Help) i zatvori (Close). Ovi dugmići vam omogućavaju da pristupite veoma korisnim mogućnostima, i više, sve ove karakteristike dostupne su i direktno iz svakog okvira. Ako pokrećete Pregledač okvira (Frame Viewer) i nema ni jednog aktivnog okvira, fokus je na dugmetu opcija.

 

3.1. Dostupne komande kod svih okvira

Opis

Komanda

Pročitaj tekst u okviru

INSERT+STRELICA DOLE

Pomeri se / prebaci se između okvira

Tab ili SHIFT+TAB

Otvori svojstva okvira

ALT+ENTER

Otvori kontekstni meni.

aplikacioni taster (Applications key) ili SHIFT+F10

Sačuvaj sve promene okvira

CTRL+S

Obriši trenutni okvir

DELETE

3.2. Kontekstni meni okvira

Kontekstni meni svih okvira se otvara pritiskom aplikacionog tastera (Applications key). Sledeće opcije dostupne iz ovog kontekstnog menija.

Svojstva okvira (Frame Properties): Otvara se višestrani okvir za dijalog (Multi-Page dialog box) koji sadrži Opšta svojstva, Pravila za validaciju (proveru valjanosti), Događaje i informacije o položaju. Za više informacija pogledajte Svojstva okvira .

Status : koristite ovaj podmeni (submenu) da privremeno onemogućavate i omogućavate okvire.

Pomeri/premesti: Kristite ovu opciju da pomerate okvir direktno pomoću tastature, dok primate govorne povratne informacije. Za više informacija, obratite pažnju na Pomeranje okvira.

Promena veličine : Kristite ovu opciju da promenite veličinu okvira direktno pomoću tastature, dok primate govorne povratne informacije. Za više informacija, obratite pažnju na Promena veličine okvira .

Događaji : Otvara se dijalog svojstva okvira, strana Događaji. Za više informacija, obratite pažnju na Svojstva Događaja.

Sačuvaj promene: Čuva promene svih okvira.

Spisak (lista) okvira: Otvara dijalog spisak okvira koji su trenutno aktivni ili okviri u trenutno aktivnoj aplikaciji. Za više informacija, obratite pažnju na Spisak okvira.

Brisanje: Brisanje trenutnog okvira.

Sakrivanje naslova: Privremeno krije naslov okvira.

Izlazak iz Pregledača okvira (Frame Viewer) : Izlazi iz Pregledača okvira (Frame Viewer). Ukoliko je bilo promena, a nisu sačuvane, bićete upitani da ih sačuvate.

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

3.3. Pozicioniranje okvira

Jedan od glavnih faktora koji određuje kako će raditi okvir jeste koliko je dobro pozicioniran. Okviri se raspoređuju na sledeći način.

 • Kada stvarate okvir, možete uzeti veličinu i položaj trenutne kontrole ili prozora, ili možete da precizirate tačnu lokaciju gornjeg levog i donjeg desnog ugla. Za više informacija, pogledajte Napravi okvir.
 • Otvorite Pregledač okvira (Frame Viewer), pritisnite TAB da se pomerite do postojećeg okvira, pritisnite ALT+ENTER da otvorite svojstva trenutnog okvira i pritisnite CTRL+TAB da odete do strane za položaj. Prilagođavanjem podešavanja u ovom dijalogu podešavaju se položaj i veličina okvira. Za više informacija, pogledajte Svojstva položaja.
 • Otvorite Pregledač okvira (Frame Viewer), pritisnite TAB da odete do potrebnog okvira, izaberite pomeranje ili promena veličine iz kontekstnog menija, i korišćenjem tasterskih STRELICA podesite položaj ili veličinu okvira. Ovaj metod omogućava da podešavate veličinu i/ili poziciju okvira direktno iz Pregledača okvira (Frame Viewer), i pruža govornu povratnu informaciju prilikom pomeranja i promene veličine okvira.
 • Koristite miš da odvučete okvir pomoću naslovne linije na novi položaj ili odvucite ivice da promenite veličinu okvira.

Na primer: Kada osoba koja vidi koristi miša, dovođenjem miša na ivicu okvira, pokazivač miša menja oblik u dvostruku strelicu. Ako kliknete na ivicu okvira i držite levi taster miša, sada možete da prevučete ivicu i promenite veličinu okvira. Kada otpustite levi taster miša, promenenjena veličina se zadržava. Možete nastaviti promenu veličine okvira pomeranjem drugih ivica i ponavljanjem ovog procesa. Ako jednostavno želite da pomerite okvir, kliknite i držite levi taster miša na naslovnoj liniji okvira. Dok je taster miša pritisnut dole možete pomeriti okvir slobodno svuda po ekranu. Kada otpustite taster miša, novi položaj se zadržava.

Omogućavanje prikaza sadržaja prozora

Ako izaberete kontekstni meni i korišćenjem tasterskih STRELICA idete do stavke pomeri ili promeni veličinu okvira, prvo morate da proverite da li je polje za potvrdu (check box) prikaz sadržaja prozora prilikom pomeranja (Show Window Contents While Dragging) na strani efekti u svojstva ekrana (Effects page of Display Properties). To će vam osigurati da možete dobiti maksimalne povratne informacije dok pomerate ili menjate veličinu okvira. Da uradite ovo:

 1. Pritisnite WINDOWS KEY da otvorite početni meni (Start Menu).
 2. Izaberite podešavanja (Settings), kontrolni panel.
 3. Izaberite svojstva ekrana.
 4. Pritisnite CTRL+TAB sve dok ne dođete na stranu efekti (Effects page).
 5. TAB-om idite do polja za potvrdu (check box) prikaz sadržaja prozora prilikom pomeranja (Show Window Contents While Dragging) i pritisnite RAZMAKNICA da ga potvrdite ako nije bio potvrđen.

To obezbeđuje govornu povratnu informaciju kada pomerate ili menjate veličinu okvira. Ako nije potvrđeno ovo polje za potvrdu (check box), vi i dalje dobijate govornu povratnu informaciju, ali samo nakon završetka operacije.

Pomeranje okvira

Pomeranje okvira pomoću tasterskih STRELICA:

 1. Pritisnite INSERT+F2, pomerite se do Pregledača okvira (Frame Viewer) i pritisnite ENTER.
 2. TAB-om idite do okvira kome menjate položaj.
 3. Pritisnite aplikacioni taster (Applications key). Zatim pritisnite M.
 4. Pritisnite tasterske STRELICE kako odgovara pravcu u kome želite da pomerate okvir. Kako pritiskate tasterske STRELICE i okvir se pomera i rastojanje u pikselima biva prijavljeno.
 5. PrItisnite INSERT+STRELICA DOLE da čujete tekst koji se nalazi unutar okvira. Ovo bi trebalo da vam pomogne da proverite da postavite okvir na odgovarajuću poziciju.
 6. Pritisnite ENTER kada se okvir postavi na mesto gde želite ili pritisnite ESC da prekinete ovu operaciju.

Promene veličine okvira

Promene veličine okvira pomoću tasterskih STRELICA:

 1. Pritisnite INSERT+F2, pomerite se do Pregledača okvira (Frame Viewer) i pritisnite ENTER.
 2. TAB-om idite do okvira kome menjate veličinu.
 3. Pritisnite aplikacioni taster (Applications key). Zatim pritisnite R.
 4. Pritisnite tasterske STRELICE do odogovarajućih ivica okvira koje želite da pomerite.
 5. Pritisnite tasterske STRELICE kako odgovara pravcu u kome želite da pomerate izabranu ivicu.

Na primer, ako želite da pomerate desnu ivicu okvira unutra (da bi se okvir smanjio), pritisnite STRELICA DESNO, a zatim pritisnite STRELICA LEVO da se pomeri ova ivica okvira. Kako pritiskate tasterske STRELICE i ivica se pomera i rastojanje u pikselima biva prijavljeno.

 1. PrItisnite INSERT+STRELICA DOLE da čujete tekst koji se nalazi unutar okvira. Ovo bi trebalo da vam pomogne da proverite da izaberete odgovarajuću veličinu.
 2. Pritisnite ENTER kada se ivica postavi na mesto gde želite ili pritisnite ESC da prekinete ovu operaciju.

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

3.4. Alatna traka pregledača okvira

Pregledač okvira (Frame Viewer) sadrži alatnu traka koja sadrži četiri dugmeta: Opcije (Options), spisak okvira (Frames List), pomoć (Help) i zatvori (Close). Dugme pomoć otvara uvod u teme pomoći (Help Topics) o okvirima (frejmovi) i zatvara Pregledač okvira (Frame Viewer). Dugme zatvori zatvara Pregledač okvira (Frame Viewer). Dugme za opcije i spisak okvira će biti objašnjeni u nastavku.

Opcije

Izbor dugmeta opcije otvara kontekstni meni koji sadrži sledeće stavke:

Stvaranje novih okvira : Ova stavka pravi novi okvir koji je ima položaj i veličinu kontrole ili prozora koji je bio aktivan kada je Pregledač okvira (Frame Viewer) pokrenut.

Pregled spiska (liste) okvira: Ova stavka otvara dijalog spisak okvira.

Sačuvaj promene: Ova stavka čuva promene svih okvira.

Izlazak iz Pregledača okvira (Frame Viewer) : Ova stavka zatvara Pregledač okvira (Frame Viewer). Ukoliko je bilo promena u podešavanjima okvira, a nisu sačuvane, bićete upitani da ih sačuvate.

Status : Ova stavka otvara podmeni (submenu) iz kojeg možete da onemogućavate sve okvire ili omogućavate ih ponovo.

Sakrivanje naslova: Ova stavka privremeno skriva naslove svih okvira.

Spisak (lista) okvira

Dugme spisak okvira otvara dijalog sa spiskom svih okvira za aplikaciju koja je bila aktivna kada je Pregledač okvira (Frame Viewer) pokrenut. Ovaj spisak pruža alternativni način rada sa okvirima i omogućava pristup okvirima koji trenutno nisu aktivni. Pregledač okvira (Frame Viewer) ne prikazuje okvire koji nisu aktivni, tako da je dijalog spisak okvira jedini način da se pristupi i da se izvrši izmena neaktivnih okvira.

Neaktivni okvir ima pravila za validaciju (proveru valjanosti) koja nisu bila ispunjena u trenutku kada je Pregledač okvira (Frame Viewer) pokrenut. Na primer, ako je okvir podešen da bude aktivan u dijalogu Opcije u okviru aplikacije, ali kada je Pregledač okvira (Frame Viewer) pokrenut dijalogom podešavanja (Settings) u aplikaciji, ovaj okvir će biti neaktivan.

Sledeće komande su na dostupne za rad sa spiskom okvira:

Opis

Komanda

Omogući/onemogući okvir

RAZMAKNICA

Otvori svojstva okvira

ALT+P

Obriši okvir

ALT+D

Zatvori spisak okvira:

ALT+C

Pomeri se na okvir

ALT+M

Napomena: Može da se pomera samo aktivni okvir, ali vi možete izmeniti svojstva za bilo koji okvir sa spiska.

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

4. Svojstva okvira (Frame Properties)

Svojstva okvira (Frame Properties) je višestrani okvir za dijalog (Multi-Page dialog box). koristite ovaj dijalog da prilagodite opšta podešavanja, Pravila za validaciju (proveru valjanosti), Događaje ili fino podešavate položaj i veličinu okvira.

Da pristupite ovim svojstvima okvira, pritisnite INSERT+F2 da pokrenete dijalog JAWS-ovog rukovaoca. Izaberite Pregledač okvira (Frame Viewer) sa liste i pritisnite ENTER. TAB-om idite do ptrebnog okvira i pritisnite ALT+ENTER.

4.1. Opšta svojstva

Opta stranica u dijalogu svojstava okvira sadrži osnovna podešavanja. Mnoga od ovih postavki sadrže informacije koje ste uneli kada ste napravili okvir. Koristite ovu stranicu da prilagodite ona podešavanja za koja mislite da ih treba promeniti nakon kreiranja okvira.

Ime Okvira : Navodi ime koje ste dodelili kada ste napravili okvir.

Kratak sadržaj i opis : Navodi se informacija koje će se koristiti u tastaturnoj pomoći, INSERT+1, kada pritisnete prečicu dodeljenu vašem okviru.

Obaveštenja - Govorna, na Brajevom pismu, Tutor-učitelj : Navodi se informacija o okviru koje se koriste kod obaveštenja za kontrole.

Prečica: Navodi se prečica koja aktivira ključni događaj za okvir, što izaziva bilo kakve akcije. Ako kopirate okvir iz druge verzije JAWS-a ili sa drugog računara koji radi sa JAWS-om, morate da dodelite ovu prečicu.

Prioritet : Određuje relativna prioritet okvira. Ovo je korisno kada imamo više okvira unutar istog područja aplikacije i on omogućava da se odredi koji okvir ima prednost nad drugim. Niže vrednosti daju viši prioritet.

4.2. Svojsta pravila za validaciju (proveru valjanosti)

Strana Pravila za validaciju (proveru valjanosti) u dijalogu Svojstva okvira sadrži spisak pravila koja se koriste za određivanje kada je okvir aktivan. Pravila upoređuju informacije iz aplikacije (koja se prati) sa informacijama navedenim prilikom stvaranja okvira. Poredak u kome su navedena pravila je i redosled kojim se obrađuju.

Spisak precizira da li je pravilo uključeno ili isključeno, tip pravila, tip poređenja i vrednosti koje se upoređuju.

Opis

Komanda

Napravi pravilo

ALT+A

Uključi / isključi pravilo

RAZMAKNICA

Izmeni pravilo

ALT+ENTER

Pomeri pravilo na gore

ALT+STRELICA GORE

Pomeri pravilo na dole

ALT+STRELICA DOLE

Uredi (Edit) upoređene vrednosti

F2

Kada izaberete da napravite ili izmenite pravilo, niz dijaloga vas vodi i pita kroz svaku od podešavanja pravila. Izaberite sledeće nakon izbora svakog podešavanja i odaberite završi kada završite sve dijaloge. Za više informacija, pogledajte Pravila za validaciju (proveru valjanosti).

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

4,3. Svojstva događaja

Strana Događaji u dijalogu Svojstva okvira sadrži spisak događaja za trenutni okvir. Događaji preciziraju šta vaš okvir radi, i kakav sistem aktivnosti uzrokuje da se to uradi. Događaji su stvari koje se dešavaju u aplikacijama. Akcije im se dodeljuju u ovom dijalogu kako bi se one odigrale kada se dese događaji. Poredak u kome su navedeni događaji je i redosled kojim se oni dešavaju.

Opis

Komanda

Stvaranje događaja

F2

Izmeni događaj

ALT+ENTER

Uključi / isključi događaj

RAZMAKNICA

Pomeri događaj na gore

ALT+STRELICA GORE

Pomeri događaj na dole

ALT+STRELICA DOLE

Kada izaberete da napravite ili izmenite događaj, niz dijaloga vas vodi i pita kroz svaku od podešavanja događaja. Izaberite sledeće nakon izbora svakog podešavanja i odaberite završi kada završite sve dijaloge. Ako dodeljujete višestruke aktivnosti za istu vrstu događaja, nakon završetka dijaloga, TAB-om idite pored dugmeta završi (Finish) i odaberite dugme Dodaj još jedan događaj (Add Another Event). Vratili ste se na dijalog Akcije gde možete dodeliti druge akcije za događaj. Dijalog svojstva događaja prikazuje događaj za svaku radnju koju dodelite, i oni su navedeni po redosledu kako su dodati.

Za više informacija, pogledajte Događaji okvira.

4.4. Svojstva položaja

Koristite stranu položaj u okviru za dijalog svojstva okvira da navedete tačno gde želite da postavite okvir. U polja u ovom dijalogu se automatski popunjavaju kada stvorite okvir, tako da koristite ova polja kako bi ste podesili tačan položaj vašeg okvira.

Prva grupa radio dugmeta (Radio Button) ima dva izbora:

 • Udaljenost od leve ivice prozora
 • Udaljenost od desne ivice prozora

Pritisnite TAB da uđete u polja za uređivanje (Edit Fields) udaljenosti. Navedite udaljenosti u piksela (mereno od leve ili desne ivice prozora).

Pritisnite TAB da uđete u polja za uređivanje (Edit Fields) širine. Ovo polje precizira tačnu širinu okvira u pikselima. Ovo polje se automatski ažurira kada promeneite udaljenosti okvira od leve ili desne ivice prozora.

Druga grupa radio dugmadi je slična prvoj. Ona takođe sadrži dva izbora:

 • Udaljenost od gornje ivice prozora
 • Udaljenost od donje ivice prozora

Ova grupa radio dugmadi takođe sadrži polja za uređivanje (Edit Fields) za preciziranje udaljenosti od vrha i dna, i polje za uređivanje visine okvira. Krećete se između ovih polja kao i u prethodnom slučaju.

Koristite treću grupu radio dugmadi da odredite da li želite da okvir postavite relativno u odnosu na prozor ili ekran. Možete da birate između dva izbora, relativan položaj u odnosu na prozor ili ekran. Na primer, ako izaberete ekran, prethodni unosi rastojanja okvira za udaljenosti levo, desno, gore, dole se odnose na ivice ekrana, umesto na ivice prozora.

Preporučujemo vam da postavite okvire vezane relativno za prozore za većinu situacija. Ako prenosite fajl (datoteka) sa okvirom na drugi računar koji koristi različitu rezoluciju ekrana, vaši okviri će verovatno raditi ako im je položaj relativan u odnosu na prozor. Pored toga, okviri su posebno izrađeni za jedan prozor; zbog toga bi trebalo da budu relativni u odnosu na taj prozor.

Zaključavanje DPI(Lock to DPI - tačaka po inču) omogućava vam da precizirate da će okvir biti aktivan za DPI postavku koju ste uneli.

Za više informacija o položaju okvira, obratite se:

Pomeranje okvira

Promene veličine okvira

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

5. Pravila za validaciju (proveru valjanosti)

Pravila za validaciju (proveru valjanosti) su kriterijumi koji se koriste da se utvrde kada su okviri aktivni. Ovih pravila upoređuju informacije iz vaše aplikacije sa informacijama navedenim u pravilu. Da bi se osiguralo da okvir bude aktivan kada je to potrebno, Pravila za validaciju (proveru valjanosti) postavljaju uslove da se okviri primene tamo gde želite da ih koristite.

Kada otvorite Pregledač okvira (Frame Viewer), prikazuju se samo aktivni okviri. Pravila za validaciju (proveru valjanosti) proveravaju vaše okvire i samo oni koji su aktivni se mogu koristiti. Ako su vaša Pravila za validaciju (proveru valjanosti) previše opšta, vaši okviri će se aktivirati na previše mesta i govoriće vam beskorisne informacije. Ako su vaša Pravila za validaciju (proveru valjanosti) previše specifična, vaši okviri možda neće raditi kada su vam potrebni.

Postoje tri komponente svakog Pravila za validaciju (proveru valjanosti):

Vrste informacija: Sve vrste informacija iz aplikacije koje se koriste kako bi se utvrdilo da li su okviri aktivni ili neaktivni.

Vrste poređenja: Vrste poređenja između informacija koje daje aplikacija i vrednosti koje ste naveli.

Vrednosti poređenja: Vrednosti koje ste naveli da se upoređuju sa informacijama koje daje aplikacija.

 

5.1. Vrste informacija

Pravila za validaciju zasnovana na vrsti informacija dobijenih od aplikacija.

Naslov prozora: Naslov prozora je tekst koje se nalazi na naslovnoj liniji Windows aplikacije ili okvira za dijalog. Naslov prozora može da se promeni u okviru aplikacije gde datoteka može biti otvorena. Na primer, naziv otvorenog dokumenta se prikazuje u naslovnoj liniji za Microsoft Word. Ako želite da se okvir aktivira u okviru Word-a bez obzira koji ste fajl otvorili, potrebno je da to uzmete u obzir kada postavite Pravila za validaciju (proveru valjanosti) na osnovu naslova prozora.

Klasa prozora: Klase prozora su obeležja nivoa programiranja dodeljena svakoj kontroli i prozoru. Da biste proverili klasu prozora za kontrolu ili prozor, pomerite fokus na njega i pritisnite CTRL+INSERT+F1. Dobijate klasu prozora.
Klase prozora se obično ne menjaju, tako da Pravila za validaciju na osnovu njih obično rade dobro. Međutim, postoje aplikacije u kojima se klase prozora generišu dinamički i u ovakvim aplikacijama klasa prozora za kontrolu ili prozor može biti različitih svaki put kada se aplikacija otvori. Neke aplikacije takođe koriste različite klase prozora u različitim verzijama.

Tekst prozora: Tekst prozora je tekst koji se pojavljuje u prozoru. Kada koristite ovo pravilo, JAWS pretražuje čitav prozor za tekst da bi utvrdio da li je okvir aktivan.
Preporučujemo da uvek koristite druga Pravila za validaciju od ovog i da im dodelite veći prioritet tako da okvir brže prepoznaje oblasti aplikacija gde se ne koristi.

Tekst okvira: Tekst okvira je tekst koji se pojavljuje unutar granica okvira. Kada koristite ovo pravilo, JAWS pretražuje čitav tekst unutar ivica okvira da bi utvrdio da li je okvir aktivan. Preporučujemo iste mere predostrožnosti i za ovu vrstu pravila kao i kod teksta prozora.

5.2. Vrste poređenja

Pravila za validaciju upoređuju podatke iz trenutne aplikacije ili ekrana sa podacima čije su vrednosti navedene. Takođe, odredite vrstu upoređivanja koje vršite u pravilu. Sledeće vrste poređenja su dostupne:

Jeste : Vrednost koju ste naveli mora tačno da odgovara vrednostima unutar aplikacije za pravilo koje proveravate.

Nije : Pravilo će se potvrditi ukoliko ne postoji precizno podudaranje između zadatih vrednosti i vrednosti u aplikaciji.

Sadrži : Pravilo će se potvrditi ako podaci o aplikaciji sadrže navedene vrednosti.

Ne sadrži : Pravilo će se potvrditi ako podaci o aplikaciji ne sadrže navedene vrednosti.

5.3. Vrednosti poređenja

Vrednosti poređenja su navedene u pravilima za validaciju i upoređuju se sa podacima iz aplikacija. Ovih poređenja se zasnivaju na osnovu vrste poređenja koja su navedena.

Prilikom odlučivanja o tome šta da navedete za upoređivanje, važno je je uzeti u obzir vrstu podataka, vrstu poređenja i kako okvir treba da se koristi.

Na primer, u nekim dijalozi u Microsoft Word-u 2000 sve kontrole koriste klase prozora "bosa_sdm_Microsoft Word 9.0." Ako će okvir da se koristi samo u ovoj verziji Word-a, a klasa prozora se koristi kao podatak u pravilima za upoređivanje gde je tip poređenje vrednosti "Jeste", on će lepo raditi. Međutim, ako ste želeli da koriste isti okvir u Word-u 97, treba da budete svesni da je klasa prozora u ovoj verziji Word-a malo drugačija. Ovde je, "bosa_sdm_Microsoft Word 8.0." Da bi okvir radio u obe verzije Word-a, potrebno je uraditi jednu od dve stvari:

 • Dodati drugu (dodatnu) vrednost za upoređivanje, "bosa_sdm_Microsoft Word 8.0" u pravilu. Prednost ovoga je ta što ne trebate da izmenite bilo koji drugi deo pravila. Obe vrednosti se upoređuju sa klasom trenutnog prozora i ako bilo koja od njih odgovara pravilo je potvrđeno.
 • Promenite tip poređenja u pravilu iz "Jeste" u "Sadrži" "bosa_sdm_Microsoft Word" u pravilu. Pošto obe verzije Word-a koriste klasu prozora koja sadrži ovaj podatak, pravilo će biti potvrđeno.

Na primer: Da brzo izmenite vrednosti poređenja, pomerite se na stranu Pravila za validaciju (proveru valjanosti) u Svojstvima okvira, izaberite pravila iz liste i pritisnite F2 . Unesite nove vrednosti za upoređivanje sa podacima iz aplikacije i pritisnite ENTER.

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

6. Događaji unutar okvira (Frame Events)

JAWS omogućava široku upotrebu događaja u okviru Windows-a i u aplikacijama se utvrđuje kada su određene reakcije ili akcije neophodne. Događaji se dešavaju sve vreme: kada pritisnete taster na tastaturi (KeyPressedEvent), kada otvorite fajl (datoteka) koji sadrži tekst (NewTextEvent), kada pomoću TAB pređete sa jedne kontrole na drugu (FocusChangeEvent). Prepoznavanje događaja tako da se akcije mogu izvršiti omogućava da JAWS prirodno i brzo reaguje dok radite.

U okviru okvira, samo se određeni događaji koriste. Možete precizirati koji događaji svaki okvir prepoznaje. Kada se jedan od događaja navedenih u okviru događa, izvršavaju se akcije koje su povezane sa tim događajem.

Postoje nekoliko delova za svaki događaj koji se koriste u okvirima.

 • Tipovi događaja unutar okvira: Postoje četiri vrste događaja okvira: On Focus, On Frame Key, On Play Action i On Text. Tip događaja određjuje koje će se akcije izvršavati u okviru okvira. Na primer, ako želite da se izvrše neke specifične aktivnosti kada god sa TAB uđete unutar granica okvira, dodelite On Focus događaj i pridružite mu akciju koja će se preduzimati.
 • Akcije događaja: Akcije događaja su aktivnosti koje se dešavaju kada se dogodi događaj. Svaki događaj će aktivirati samo po jednu akciju. Ako želite da imate nekoliko stvari koje se dešavaju kada uđete u fokus u granicama od okvira, dodajte događaj On Focus nekoliko puta i dodelite različite akcije za svaki događaj.
 • Osobine akcija: Mnoge, mada ne i sve, akcije događaja zahtevaju da navedete neke vrste osobina. Na primer, ako želite da vam okvir govori sadržaj prozora kada se desi neki događaj i kada dodelite akciju Say Window u okviru događaja okvira, biće vam zatraženo koji će prozor da govori.

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

6.1. Tipovi događaja unutar okvira

Sledeći događaji su dostupni za korišćenje u okvirima.

U fokusu (On Focus)

Ovaj događaj se događa kad god sistemski fokus ulazi u granice okvira. Ako želite da se nešto desi kad god vam TAB stane na specifičnu kontrolu u dijalogu, napravite okvir na mestu kontrole, dodelite mu događaj On Focus i dodajte željenu akciju.

On Frame Key

Ovaj događaj se javlja kada se pritisne kombinacija tastera koja je dodeljena okviru. Dodela tastera se vrši u okviru strane Opšte u dijalogu svojstva okvira.

On Play Action

Ovaj događaj se javlja kada se akcija "Play Frame Actions" koristi iz drugog okvira i ima ovaj okvir kao osobinu/atribut.

Na primer, pretpostavimo da želimo nekoliko aktivnosti u okvirA, ali samo kada se događaj dešava u okvirB. U okvirA podesimo događaj "On Play Action" za svaku akciju koju želimo da se odvija. Onda u okvirB, podesimo događaj koji želimo da pokrene akciju. Dodelite akciju "Play Frame Actions" tom događaju i podesite okvirA kao osobinu / atribut.

Sa događajem "On Play Action" možete odrediti opseg koji će utvrditi kada će događaj biti prepoznat.

On Text

Ovaj događaj se javlja kada se prikazuje/pojavljuje tekst unutar granica okvira. Nedavno objavljeni tekst može biti otkucani tekst u edit polju, ili statički tekst u dijalogu kada se dijalog prvi put pojavljuje na ekranu.

Ovaj tekst može da se filtrira tako samo određene tekst, ili tekst sa određenim osobinama / atributima ili u određenoj boji može da aktivira događaj.

Na primer, ako podesite događaj "On Text" za okvir koji sadrži padajuću listu, i podesite filter da prepozna svaku istaknutu reč, svaki put kada strelicom pređete preko nove stavke u padajućoj listi, svaka nova istaknuta reč će pokrenuti događaj koji će pokrenuti odgovarajuću akciju.

Sa događajem "On Text" možete odrediti opseg koji će utvrditi kada će događaj biti prepoznat.

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

6,2. Filteri teksta

Kada koristite događaj "On Text", možete navesti da događaj prepoznaje samo nedavno napisani tekst unutar granica okvira koji odgovara filteru koji ste postavili. Ovaj filter vam omogućava da navedete:

 • Boju prednjeg plana (boja teksta)
 • Boju pozadine
 • Osobine teksta (zatamnjeno, istaknuto, iskošeno, podvučeno i drugo)
 • Niz slova (reč, frazu...)

Boja prednjeg plana i pozadine može se zadati na osnovu boje teksta na mestu JAWS pokazivač-a (gde je pokrenut Pregledač okvira), izborom imena boja imena iz Uređivačka kombinovana lista (Edit Combo Boxes), ili ukucavanjem RGB (crvena, zelena, plava) numeričke vrednosti.

Kada zadajete niz slova za filter, tekst u okviru da bi se mogao uzeti u obzir mora biti napisan u jednom redu i ne može biti prekinut drugim tekstom, simbolom ili grafikom.

6.3. Opseg događaja

Događaji "On Play Action" i "On Text" mogu se podesiti tako da se mogu prepoznati samo pod određenim uslovima. Ovo vam omogućava da ograničite akcije povezane sa tim događajima.

Sledeća podešavanja događaja mogu biti prepoznata:

 • Sve vreme, bez obzira na položaj sistemskog fokusa
 • Samo kada je sistemski fokus u okviru
 • Samo kada sistemski fokus nije u okviru

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

6.4. Akcije događaja

Akcije su ono što čini okvire tako moćnim. Podesite akcije da čitaju okvir ili prozor, puste zvučnu datoteku, promene pokazivač ili pokrenu JAWS-ovu skript. Svaki događaj koji ste dodali u okvir je povezan sa jednom akcijom, ali možete imati nekoliko primeraka istog tipa događaja, sa različitim akcijama koje su povezane sa svakim događajem, i onda kada se desi događaj, sve akcije će biti izvršene.

Napomena: Akcije se odvijaju po onom redosledu kako su navedene na spisku na strani Događaja u dijalogu svojstva okvira.

Kada dodate događaj i izaberete akciju koju mu dodeljujete, dok se krećete po spisku akcija imate obezbeđen opis svake akcije. Ispod su sažete sve vrste akcija koje su na raspolaganju.

Govor ili prikaz na Brajevom pismu

Sledeće vrste informacija o Akcijam mogu biti izgovorene ili prikazane na Brajevom pismu:

 • Tekst u okviru ili prozoru : Možete precizirati koji okvir ili prozor.
 • Tekst sa posebnim obeležjima u okviru ili prozoru: Navesti okvir ili prozor, i precizirati osobina/obeležje ili boju teksta.
 • Niz slova (reč, fraza): Samo navedite šta želite da bude izgovoreno ili prikazano u Brajovoj azbuci.
 • Strukturisana poruka: Navedite specifični tekst i informacije koje su prikupljene kroz korišćenje skript funkcija.

Napomena: Sve akcije za Brajevu azbuku se odnose samo za strukturirani način rada.

Pomeranje pokazivača

Postoje akcije za pomeranje pokazivača kao što sledi:

 • Pomeri JAWS pokazivač u gornji levi ugao okvira
 • Pomeri JAWS pokazivač u gornji levi ugao prozora
 • Pomeri JAWS pokazivač na PC pokazivač

Reprodukcija zvuka

Postoje akcije koje će reprodukovati zvuk koji navedete, sistemske zvukove ili da proizvedu bip (beep) iz sistemskog zvučnika.

Drugo

Postoje i akcije za:

 • Učitaj JAWS-ove konfiguracione fajlove (datoteke) : Navedite konfiguracione datoteka koje želite da koristite.
 • Pokreni akcije navedene u drugim okvirima: Događaj koji se dešava u jednom okviru može da se postavi kao uzrok akcije u drugom okviru.
 • Pokreni (Run) JAWS skript: Poboljšajte svoje okvire koristeći ih zajedno sa JAWS skriptovima.
 • Zabrana događaja skripti: Sprečite one događaje u skriptama koji izazivaju da se izgovaraji ili prikazuju na Brajevo pismo one informacije koje pruža i okvir (da se ne bi duplirale).

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

7. Podrazumevane vrednosti okvira

Kada stvarate okvir, nekoliko podrazumevanih postavki se koriste kod Pravila za validaciju (proveru valjanosti) i Događaje okvira. Korisno je da znate koje su podrazumevane vrednosti kako bi ste znali koja pravila treba da promenite kako bi ste dobili željenu funkcionalnost okvira.

7,1. Podrazumevani događaji unutar okvira

Kada je okvir stvoren, uvek mu je dodeljen događaj "On Frame Key", podešen da govori sadržaj okvira. Ovaj događaj je dodeljen okviru čak i kada mu ne dodeljujete tastersku prečicu.

Ostali događaji okvira se dodeljuju zavisno od opcija koje se biraju prilikom stvaranja okvira

Na petoj strani se traži da precizirate kako će se u okviru čuti (kako će JAWS izgovarati) tekst koji je nedavno prikazan u okviru. Šta možete da izaberete određuju ostali događaji okvira koji su dodati.

 • Nem (ćuti) : U "On Text" događaju okvira podesite akciju Zabrana događaja skripta (Suppress Script Event). Ovo sprečava JAWS skript da izgovara novi tekst događaj.
 • Istaknuti : U "On Text" događaju okvira podesite filter za istaknuti tekst i akciju "izgovori filtrirani tekst" (Speak Text Filter). Ovaj događaj okvira govori tekst koji je izazvao događaj okvira koji se odvija, ovom slučaju, pojavom istaknutog teksta.
 • Sve: U "On Text" događaju okvira ne filtrirate neku posebnu vrstu teksta i podesite akciju "izgovori filtrirani tekst" (Speak Text Filter). U ovom slučaju se izgovara sav tekst u okviru svaki put kada se prikazuje novi tekst.
 • JAWS odziv ekrana: Kada se ovaj izbor izabere ne dodajete nikakve događaje okviru i način na koji JAWS čita tekst prikazan u okvriu je određen podrazumevanim podešavanjima JAWS odziva ekrana.

Za više informacija, pogledajte Događaji okvira.

7,2. Podrazumevana pravila za validaciju (proveru valjanosti)

Kada je okvir stvoren, dodata su dva Pravila za validaciju (proveru valjanosti):

 • Pravilo dodato na osnovu naslova prozora aplikacije. Kada budete kasnije koristili ovaj okvir, on će biti aktivan ako naslov prozora u aplikacija sadrži isti tekst koji je postojao u nalovu prozora kada je okvir stvoren. Ako stvarate okvir u aplikaciji u kojoj se u naslovnoj liniji pojavljuje i naziv otvorenog dokumenta, biće potrebno da izmenite ovo pravilo ili vaš okvir neće biti aktivan, osim kada je otvoren baš dokument koji je bio prilikom stvaranja okvira.
 • Pravilo dodato na osnovu klase prozora aplikacije ili kontrole. Kada budete kasnije koristili ovaj okvir, on će biti aktivan ako klasa prozora aplikacije ili kontrole sadrži iste podatke kao kada je okvir stvoren.

Za više informacija, pogledajte Pravila za validaciju (proveru valjanosti).

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

8. Rešavanje problema (Troubleshooting) pri radu sa okvirima

Stvaranje i konfigurisanje okvira da učine ono što želite je niz prilično jednostavnih koraka, ali postoji prilično koraka, i u nekom od njih možete da pogrešite. U nekom trenutku, okvir neće raditi, ili možda neće raditi na način kako ste očekivali. Ova tema se bavi sa nekoliko situacija u kojima se možete naići u radu sa okvirima, i daje savete za ispravljanje tih situacija.

Korisni saveti za sledeće situacije:

Kada je okvir neaktivan tamo gde želite da ga koristite

Ako je vaš okvir neaktivna kada se očekuje da će biti na raspolaganju, ili kad vam otvori Pregledač okvira (Frame Viewer), prvo budite sigurni da je Pregledač okvira (Frame Viewer) otvoren na položaju na kome je stvoren. Svi okviri su specifični za svaku aplikaciju. Ne možete stvorati okvire u jednoj aplikaciji i koristiti ih u drugoj.

Ako su vaši okviri neaktivni prilikom otvaranja Pregledača okvira (Frame Viewer), onda nemožete da dođete do njih.

 1. TAB-om idite do dugmeta spisak okvira i pritisnite RAZMAKNICA.
 2. Dođite do okvira sa kojim želite da radite, i pritisnite ALT+P da otvorite svojstva okvira.

Kada ste prvi put stvorili okvir, dva Pravila za validaciju (proveru valjanosti) su podešena. Pravilo za naslov prozora sadrži tekst naslova koji je bio u trenutku stvaranja okvira. Takođe, pravilo za klasu prozora sadrži tekst klase koji je bio u trenutku stvaranja okvira. Proverite da se ovi podaci nisu promenili u aplikaciji, ili isključite jedno od pravila. Na strani Pravila za validaciju (proveru valjanosti) svojstava okvira, izaberite pravilo iz spiska i pritisnite RAZMAKNICA da uključite / isključite ili se vratite nazad.

Dodajte druge vrednosti za upoređivanje. Pravilo će važiti ukoliko jedna ili druga vrednosti odgovara podacima u aplikaciji.

Promenite vrstu poređenja sa nečim manje specifičnim, na primer, iz "Jeste" u "Sadrži". Skratite poređenje vrednosti tako da sadrži samo tekst koji se ne menja.

Kada je okvir aktivan tamo gde ne želite da ga koristite

Ako je vaš okvir aktivan na mestima gde ne želite ili obavlja druge akcije, vaša Pravila za validaciju (proveru valjanosti) su previše uopštena. Pogledajte naslov prozora (INSERT+T), klasu prozora (CTRL+INSERT+F1) ili tekst unutar oblasti (jedne ili više) gde želite da ga koristite. Pogledajte šta je jedinstveno u toj oblasti ili oblastima. Podesit Pravila za validaciju za te jednistvene podatke.

Kada je okvir ne obavlja akcije kako ste ga podesili

Sve aktivnosti okvira su zasnovane na događajima. Budite sigurni da se događaji dešavaju onako kako ste očekivali. Postoje samo tri događaja koji su uzrok akcija koje se odvijaju: fokus ulazi u oblast okvira - u fokusu (On Focus), novi tekst (ili neke vrste) je nedavno objavljen u oblasti okvira (On Text) ili je pritisnuta dodeljena prečica (On Frame Key). Četvrti tip događaja (On Play Action) vam omogućava da podesite akcije jednog okvira kada se dogode događaji u drugom okviru.

Napravite događaj i pokušajte da utvrdite kada se događaji dešavaju. Napravite On Focus događaj koji pokreće akciju izgovori string (Say String). Neka izgovara "Ušao u fokus"- Pokušajte isto sa događajem "On Text". Pokušajte da dodelite akciju događaju "On Frame Key", dodelite prečicu i testirajte.

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

Kada je okvir obavlja akcije mnogo češće nego što ste očekivali

Ne odvijaju se sve akcije zbog okvira koje ste vi postavili. Neke akcije su prouzrokovane sistemskim događajima i JAWS-ovim skriptama. Najčešće, su pokrenute događajima FocusChangeEvent, ili NewTextEvent. Radi testiranja da vidite koje situacije stvaraju događaj "On Focus" u vašem okviru podesite Zabranu skript događaja (Suppress Script Event). Ako ovo ne rešava situaciju, stvorite događaj "On Text" uz Zabranu skript događaja (Suppress Script Event).

Događaj "On Text" kada podesite filter za bilo koji istaknuti tekst, će pozvati akciju svaki put kada se pojavi promena istaknutog teksta - na prime, kada se krećete kroz padajuću listu. Pokušajte da promenite opseg događaja da prihvata događaje samo kada jesu u okviru, ili samo kada nisu u okviru.

Kada poslate informacije na Brajev red - displej nisu Spravilno ažurirane

When you use any of the Braille related actions to send information to a Braille display, the display may not properly refresh when you move focus to another control or perform other actions in your application. To prevent this, ensure the Show Focus Control check box is checked. This check box is located in the Add/Modify Event dialogs, on the page that is displayed after one of the Braille actions is assigned.

Kada nema prikaza na Brajevom pismu

If you configure a frame to send information to a Braille display, but the information is not displayed, verify that you are using structured mode. The frame actions related to Braille do not work while you are using line mode as line mode is an actual representation of what is displayed on the screen. While using structured mode, you can set your frames to send the information you find useful to your Braille.

Nazad na Sadržaj: Frame Viewer-Prilagođavanje JAWS za Windows

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.