Korisničko uputstvo za ONYX Swing-arm Portable Magnification Cameras

Indeks članaka

ONYX Swing-arm - uveličavajuća kamera - elektronska lupa

Korisničko uputstvo

Freedom Scientific, Inc., April 2010, 440483-001 Revizija A

Ovo korisničko uputstvo se odnosi na lupu - kameru: ONYX Swing-arm Portable Magnification Cameras - prenosna uveličavajuća kamera - elektronska lupa

Objavljeno od strane

Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com

prevod/obrada:
Gloria Ferrari doo,
Zemun-Beograd,
Srbija
http://www.gloria-ferrari.com

prevedeno: novembar 2011

Freedom Scientific, 11800 31st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, http://www.FreedomScientific.com

Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Nijedan deo ove publikacije ne može se reprodukovati ili preneti, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronskim putem, ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi oblik pohranjivanja informacija, bez prethodnog pismenog odobrenja Freedom Scientific-a.

© 2010 Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana.

ONYX™ i MAGic EyeMerge™ su registrovani zaštitni znaci Freedom Scientific-a u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama.

Obaveštenje Savezne komisije za komunikacije USA - SAD (Federal Communications Commission)

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da se pridržava ograničenja za kategoriju B digitalnih uređaja, u skladu sa članom 15 FCC pravila. Ova ograničenja imaju za cilj da obezbede zaštitu od štetnih uticaja u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

  • Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
  • Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
  • Okrenite antenu za prijem signala.
  • Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

Ne vršite izmene na daljinskom upravljaču

Promene ili modifikacije koje nije izričito odobrilo lice koje je odgovorno za usklađenost može da onemogući korisnika da koristi opremu.

< - - vrati se na početak

Korisničko uputstvo/priručnik, Asistivne tehnologije-pomagala za osobe sa oštećenjem vida-slabovide osobe.

Elektronska lupa / kamera / uveličavač za osobe sa oštećenjem vida - slabovide osobe.