Uputstvo za Boardmaker 2 - 09. Gedžeti sa dugmadima koji se prevlače

Indeks članaka

 

09. Gedžeti sa dugmadima koji se prevlače

Kolekcija gedžeta sa dugmadima koji se prevlače (Draggable Buttons Gadgets) omogućava vam izradu povezujućih i sortirajućih aktivnosti.

1. POVEZUJUĆE AKTIVNOSTI

Koristite dugmad i ciljnu dugmad (targets) da napravite povezujuće aktivnosti.

 • Iz panela Gadgets (gedžeti), otvorite folder sa gedžetima Draggable Buttons i izaberite Matching (povezivanje).
 • Prevucite Matching Button 1 (prvo dugme za povezivanje), Matching Button 2 (drugo dugme za povezivanje(, Matching Button 3 (treće dugme za povezivanje) i Matching Button 4 (četvrto dugme za povezivanje) sortirajući ih na radnom prostoru.
 • Prevucite Matching Target 1 (prvo ciljno dugme za povezivanje), Matching Button 2 (drugo ciljno dugme za povezivanje), Matching Button 3 (treće ciljno dugme za povezivanje) i Matching Button 4 (četvrto ciljno dugme za povezivanje) na radni prostor.
 • Vaš radni prostor treba da izgleda kao slika sa desne strane.
 • Koristite Edit in Place (Raspoređivanje radnog prostora) da popunite dugmad za povezivanje (Matching Buttons) sa leve strane. Izaberite Matching Button 1 (prvo dugme za povezivanje) i ukucajte "cow (krava)". Pritisnite ENTER i izaberite simbol. Ponovite postupak i kod Matching Button 2, 3, 4 (drugog dugmeta za povezivanje, trećeg i četvrtog). Koristite termine "crab (kraba)", "dolphin (delfin)" i "bear (medved)".
 • Ne možete dodati simbole niti nazive ciljnim dugmadima. Tako da ćete trebati da dodate zasebne nazive na strani svakog ciljnog dugmeta. Izaberite Label tool (alat za nazive) iz vaše alatne trake i ukucajte sledeće nazive, sledećim redom na levoj strani ciljnih dugmadi: "ocean (okean)", "beach (plaža)", "forest (šuma)" i "farm (farma)"
 • Vaš radni prostor treba da izgleda kao slika sa desne strane.
 • Iz gornjeg desnog ugla vašeg ekrana, izaberite Play button (dugme pokreni) da uđete u režim Play (pokreni) i bićete spremni da koristite ovu sortirajuću aktivnost .

T. PRIMER OBUKE

Koristite shuffle za nasumičan raspored dugmadi za povezivanje (Matching Buttons).

 • Izaberite četiri dugmeta za povezivanje (Matching Buttons).
 • Kliknite desnim klikom miša na jedno od dugmadi za povezivanje.
 • Izaberite Shuffle (Nasumično).

2. SORTIRAJUĆE AKTIVNOSTI

Koristite objekte za sortiranje i kontejnere za sortiranje da napravite željene sortirajuće aktivnosti.

 • Iz panela Gadgets (gedžeti), otvorite folder sa gedžetima Draggable Buttons i izaberite Sorting (sortiranje).
 • Prevucite kontejner A za sortiranje i kontejner B za sortiranje na radni prostor.
 • Prevucite dva objekta za sortiranje - za kontejner A i dva objekta za sortiranje - za kontejner B na radni prostor.
 • Vaš radni prostor treba da izgleda kao slika sa desne strane.
 • Koristite Edit in Place (Raspoređivanje radnog prostora) da popunite kontejnere za sortiranje i objekte za sortiranje.
 • Izaberite naziv A kontejnera za sortiranje. Ukucajte "Imenice (Imenice)" i pritisnite ENTER. Izaberite simbol. Izaberite naziv B kontejnera za sortiranje. Ukucajte "Verbs (Glagoli)" i pritisnite ENTER. Izaberite simbol.
 • Izaberite pojam za prevlačenje u kontejner A. Ukucajte "hat (šešir)" i pritisnite ENTER. Izaberite simbol. Izaberite drugi pojam za prevlačenje u kontejner A. Ukucajte "apple (jabuka)" i pritisnite ENTER. Izaberite simbol.
 • Izaberite svaki pojam pojedinačno za prevlačenje u kontejner B. Koristite Edit in Place (Raspoređivanje radnog prostora) da popunite objekte koji se prevlače sa "jump (skakati)" i "sing (pevati)".
 • Vaš radni prostor treba da izgleda kao slika sa desne strane.
 • Iz gornjeg desnog ugla vašeg ekrana, izaberite Play button (dugme pokreni) da uđete u režim Play (pokreni) i bićete spremni da koristite ovu sortirajuću aktivnost .

T. PRIMER OBUKE

Koristite opcije za poravnanje i rastojanje kako bi akcija bila savršena!

 • Izaberite objekte.
 • Kliknite desnim klikom miša na objekte i izaberite Align (poravnaj) da poravnate objekte.
 • Kliknite desnim klikom miša na objekte i izaberite Spacing (Rastojanje) da napravite horizontalno ili vertikalno rastojanje između objekata.

3. ISPROBAJTE OVO

Isprobajte svoje nove veštine.

 • Napravite povezujuću ili sortirajuću aktivnost koja odgovara nastavnoj temi koju predajete.
 • Zabavljajte se izgledom vaše aktivnosti i brojem standardnih dugmadi/ciljnih dugmadi ili kontejnera/objekata.