U nastavku je spisak ključnih reči koje se koriste u JAWS-ovom jeziku za pisanje skripti. Ove ključne reči su rezervisane za upotrebu od strane jezika za pisanje skripti i ne mogu se koristiti kao imena promenljivih, funkcija ili skripti.

Const - konstanta

Ova ključna reč počinje u sekciji sa deklaracijama za konstantne vrednosti. Sve deklaracije konstanti slede na sledećim linijama. Ključna reč "const" se mora pojaviti izvan svake pojedinačne funkcija ili skripte. Možete da pronađete definicije konstanti na početku datoteke skripte ili unutar datoteke zaglavlja JAWS skripta.

EndFunction - završetak funkcije

Ova ključna reč označava završetak definicije korisnički definisane funkcije. Svaka korisnički definisana funkcija mora biti završena sa EndFunction. Rukovaoc skripti automatski stavlja ovu ključnu reč u vaš skript kada koristite dijalog novi skript (New Script) za pisanje nove korisnički definisane funkcije.

Elif - (Else If, inače ako je)

Ova ključna reč nudi drugi način stvaranja ogranka (grane) u "if" strukturi. Nakon ključne reči Elif sledi uslov (koji JAWS ocenjuje). Kada je uslov istinit, JAWS izvršava iskaz koji sledi.

Else - drugo (inače)

Ova ključna reč je opcionalno deo If-Then -EndIf strukture. Ključna reč "Else" (inače) obezbeđuje drugi ogranak (granu) "If" strukture. Kada uslov iz prethodnog "If" nije istinit, JAWS izvršava iskaz koji sledi nakon ove ključne reči.

EndFor - završetak For

Ova ključna reč završava "For" petlju. Svaka For petlja mora biti završena ovom ključnom reči. JAWS izvršava sve iskaze koji se nalaze između "For" i "EndFor" sve dok je uslov za izvršavanje For petlje tačan.

EndIf - završetak If

Ova ključna reč označava završetak If-Then-Else-EndIf strukture. Ključna reč "EndIf" je porebna da bi se završila "If" struktura.

EndScript - završetak skripta

Ova ključna reč označava završetak definicije korisničke skripte. JAWS automatski stavlja ovu ključnu reč u vašu datoteku skripte kada koristite dijalog novi skript (New Script) za pisanje nove skripte. Svaka skripta mora biti završena ovom ključnom reči.

EndWhile - završetak While petlje

Ova ključna reč završava "While" petlju. Svaka While petlja mora biti završena ovom ključnom reči. JAWS izvršava sve iskaze koji se nalaze između "While" i "EndWhile" sve dok je uslov za izvršavanje While petlje tačan.

For - početak For petlje

Ova ključna reč započinje "For" petlju. For ključnu reč mora da prati iskaz koji određuje koliko će se puta petlja izvršavati. Sve dok je uslov iz For petlje istinit, petlje nastavlja da se izvršava. Kada uslov postaje neistinit, petlja se završava.

Function - početak funkcije

Ova ključna reč označava početak definicije korisnički definisane funkcije. Ovoj ključnoj reči prethodi povratni tip funkcije. Ovu ključnu reč prati naziv korisnički definisane funkcije zajedno sa svim parametrima koje funkcija zahteva u zagradama.

Globals - globalna promenljiva

Ova ključna reč počinje u sekciji sa deklaracijama za globalne promenljive. Sve deklaracije globalnih promenljivih slede na sledećim linijama. Ključna reč "Globals" se mora pojaviti izvan svake pojedinačne funkcija ili skripte. Možete da pronađete deklaracije globalnih promenljivih na početku datoteke skripte ili unutar datoteke zaglavlja JAWS skripta.

Handle - indirektni pokazivač

Ova ključna reč označava početak definicije promenljive tipa indirektni pokazivač. Iza ključne reči sledi naziv promenljive kao "handle hMyHandle"

If - početak razgranate strukture

Ova ključna reč označava početak If-Then-Else-EndIf strukture. Potpuni formalni iskaz sadrži: If, Then, Else i EndIf. If iskaz vrednuje (odredi istinitost) uslov, koji čini deo if strukture. Kada je uslov tačan, onda JAWS izvršava iskaze koji se nalaze u nastavku If iskaza.

Int - celi broj

Ova ključna reč označava početak definicije promenljive tipa celi broj. Iza ključne reči sledi naziv promenljive kao "int iMyInteger".

Not - Ne, negacija

Ova ključna reč obrće odgovor dobijen u If iskazu. Ova ključna reč se piše između ključne reči if i uslova.

Object - objekat

Ova ključna reč označava početak definicije promenljive objekat Iza ključne reči sledi naziv promenljive kao "object oMyObject".

Return - povratak iz funkcije

Pomoću ove ključne reči prestaje izvršenje funkcije u kojoj se nalazi. Kada koristite ovu ključnu reč da vratite vrednosti iz funkcije, podatak koji se vraća mora biti iza ključne reči "return". Vraća kontrolu, zajedno sa povratnom vrednošću, u pozivajući skript ili funkciju. Buduće da skript ne može vratiti vrednosti, ova ključna reč se koristi da se završi skripta u trenutku nailaska na nju.

Script - početak skripta

Ova ključna reč označava početak definicije korisničke skripte. Ova ključna reč zadaje naziv korisničke skripte. Svaki put kada koristite dijalog za stvaranje nove skripte (New Script) u rukovaocu skripti, ključna reč zajedno sa nazivom skripte se smeštaju u datoteku skripte automatski.

Then

Ova ključna reč sledi nakon uslova u If i ako je uslov tačan, izvršava se iskaz nakon Then.

String - niska

Ova ključna reč označava početak definicije string promenljive (niske). Iza ključne reči sledi naziv promenljive kao "string sMyString".

Var

Ova ključna reč počinje u sekciji sa deklaracijama za lokalne promenljive. Sve deklaracije lokalnih promenljivih slede na sledećim linijama. Ključna reč "Var" se mora pojaviti u okviru svake pojedinačne funkcija ili skripte. Prva linija skripta ili funkcije obično sadrži Var zato što se lokalna promenljiva mora deklarisana pre korišćenja.

While

Ova ključna reč započinje "While" petlju. While ključnu reč mora da prati iskaz koji se proverava svaki put kada se petlja ponavlja. Sve dok je uslov iz While petlje istinit, petlje nastavlja da se izvršava. Kada uslov postaje neistinit, petlja se završava.


Autorska prava © 2011 Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana. JAWS je registrovani zaštitni znak Freedom Scientific-a u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama. Imena aktuelnih kompanija i proizvoda pomenutih ovde mogu biti zaštitni znaci njihovih poštovanih vlasnika.

Prevod i obrada:
dipl. ing Nebojša Marković - Gloria Ferrari doo
januar 2014.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.