O asistivnim tehnologijama - pomagalima

Multipla skleroza

Multipla skleroza nastaje kao posledica pojave ognjišta zapaljenja, demijlinizacije i propadanja aksona (duži nastavci nervne ćelije kojima se ostvaruje transport signala do drugih nervnih ćelija i mišića) unutar mozga i kičmene moždine. Ove promene dovode do poremećaja provodljivosti impulsa duž nervnih vlakana što uslovljavaju pojavu različitih neuroloških simptoma i znakova. Propadanje aksona uslovljava nastanak trajnog neulrološkog oštećenja.

Opširnije: Multipla skleroza

Cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza (Paralysis cerebralis infantium, lat.) je skup najraznovrsnijih fizičkih, čulnih i mentalnih oštećenja koja nastaju kao posledica povrede mozga u ranom detinjstvu. Veliki broj osoba sa invaliditetom sa posledicama cerebralne paralize koristi invalidska kolica i druga ortopedska pomagala.

Opširnije: Cerebralna paraliza

Govorni poremećaji

Govorni poremećaji su nepravilnosti u izgovaranju i jezičkom izražavanju, koji mogu da zahvate sve oblike govora i glasa, gradju jezika, izgovor, čitanje i pisanje.

Opširnije: Govorni poremećaji

Višestruka ometenost

Višestruka ometenost podrazumeva prisutnost dve ili više ometenosti kod jedne osobe, pri čemu se može odrediti preovalađujuća ili primarna i tada govorimo o "višestruko ometenoj osobi, primarno npr. mentalno retardiranoj", ili se primarna tj preovlađujuća ometenost ne može odrediti, pa tada govorimo o "višestruko ometenoj osobi". U decu sa višestrukom ometenošću, prema Kriterijumu za razvrstavanje dece ometene u psihofozičkom razvoju, spadaju i autistična deca i omladina.

Opširnije: Višestruka ometenost

Mentalna retardacija

Pod mentalnom retardacijom najčešće podrazumevamo sva stanja koja uzrokuju izraženiji usporen intelektualni razvoj deteta, te zaostajanje na ostalim područjima time uslovljenog razvoja.

Opširnije: Mentalna retardacija

Autistični spektar

Autizam je jedan od najtežih razvojnih poremećaja, koji se javlja u ranom detinjstvu, ugrožava normalan razvoj deteta i njegovo kasnije osposobljavanje za samostalan život.

Opširnije: Autistični spektar

Moj život u poslednje vreme

Danilo Milenković za radnim stolomMoj život se promenio na bolje.

Posle studija, razmišljao sam, šta da radim. Počeo sam da se služim laptopom i jako mi je zanimljivo.

Uglavnom tražim vlašku muziku, koja mi se mnogo sviđa i o kojoj sam pisao. Našao sam pesme koje nikad nisam čuo, a ima ih mnogo. U studiji o vlaškoj muzici, napisao sam sve što sam znao, od muzike, pa sve do književnosti. Kad nisam pisao o muzici, prevodio sam tekstove sa engleskog i služio sam se znanjem i logikom.

Opširnije: Moj život u poslednje vreme

Kompjuter za mene predstavlja najsveobuhvatnije pomagalo

Jelena Stojanović, Nebojša Marković i Branka PešićKoristim računar već više od deset godina. Na početku je to bilo veoma bojažljivo a sada je svakodnevno prisutan u mojim aktivnostima.  
Često umem da kažem da su slova i brojevi bili nešto što sam sa lakoćom savladala još kao mala devojčica, Brajevo pismo je predstavljalo novo otkriće nakon gubitka vida a kompjuter je sinteza svega toga. Pomaže korisniku i njegovom okruženju da savlada prepreke koje su često posledica nedovoljne informisanosti o nekom hendikepu.

Opširnije: Kompjuter za mene predstavlja najsveobuhvatnije pomagalo

Softver - program za prepoznavanje teksta - Optičko prepoznavanje znakova

Softveri za prepoznavanje teksta, Optičko prepoznavanje znakova (Optical Character Recognition, OCR), dobijenu sliku štampanog teksta na papiru (koju obično učitamo sa skenera ili iz fajla) pretvaraju u digitalni tekst. Ovako dobijen tekst se može pročitati uz pomoć čitača ekrana (screen readera) u samom programu ili se može snimiti kao tekstualni dokument u nekoliko formata.

Trenutno se u Srbiji najčešće koristi softver FineReader kao najefikasniji program za prepoznavanje tekstova na našem jeziku.

Opširnije: Softver - program za prepoznavanje teksta - Optičko prepoznavanje znakova

Računar - pomagalo i prozor u svet

Jelena Stojanović za računarom na radnom mestuPersonalni računar koristim već petnaestak godina. Pošto sam slepa osoba, u početku sam ga koristila za čitanje školske lektire i ostalih skeniranih knjiga. Sada računar koristim svakodnevno na poslu za pisanje i čitanje raznih dokumenata, kod kuće za surfovanje internetom, čitanje novina, komunikaciju sa prijateljima...

Opširnije: Računar - pomagalo i prozor u svet

Pisaća mašina za slepe - Brajeva mašina

Perkins Brajeva pisaća mašina nove generacijeBrajeva pisaća mašina TetrapointPisaća mašina za slepe ima tastaturu od šest tastera. Svaki taster odgovara jednoj tački Brajevog pisma (Brajeve azbuke). Otisak ostavlja tako što deformiše papir po kome piše. Za pisanje koristi običan tvrđi rezani papir.

Pisaće mašine za slepe se često zovu Perkinsonove mašine, po najpoznatijem proizvođaču ovih mašina. U Srbiji se koriste i Brajeve pisaće mašine drugih proizvođača, kao Tatrapoint, Slovačkog proizvođača.

Opširnije: Pisaća mašina za slepe - Brajeva mašina

Brajev emboser - štampač za slepe

Brajevi štampači (štampači za slepe) spadaju u grupu štampača embosera. To su štampači koji ostavljaju otisak tako što deformišu papir.

Brajevi štampači otiskuju tačkice na malo čvršćem papiru nego što se obično koristi. Preporučuje se 150-160 gramski papir.

Brajevi štampači štampaju na običnom rezanom papiru i na beskonačnom (traktorskom) papiru.

Opširnije: Brajev emboser - štampač za slepe

Sintetizator govora - sinteza - Text To Speech (TTS) - Tekst u govor - softver, program za slepe

Sinteza - sintetizator govora veštački proizvodi ljudski govor. Sintetizator govora pretvara pisani tekst u govor (Text To Speech - TTS) i može biti realizovan softverski i hardverski.

Sintezovan govor se stvara spajanjem delova snimljenog govora.

Opširnije: Sintetizator govora - sinteza - Text To Speech (TTS) - Tekst u govor - softver, program za slepe

Čitač ekrana - screen reader, program-softver za slepe

Slepe osobe mogu da koriste PC računar, tablet ili pametni telefon korišćenjem softvera koje zovemo čitači ekrana ("screen reader").
Čitači ekrana sadržaj ekrana i akcije korisnika pretvaraju u tekst. Ovako dobijeni tekst se:
- izgovara pomoću sintetizatora govora (sinteze / tts - text to speach / tekst u govor),
- prikazuje na brajevom redu - displeju, ili
- oba navedena načina.

Opširnije: Čitač ekrana - screen reader, program-softver za slepe

Brajevo pismo - azbuka za slepe

Brajevo pismoBrajeva azbuka - pismo je reljefno pismo za slepe.

Brajeva azbuka se sastoji od šest tačaka, koje su raspoređene u dve kolone po tri tačke. Kombinacijom ispupčenih tačaka, kojih ukupno ima 63, dobijaju se pojedina slova. Znaci interpunkcije, kao što su zapete (zarezi), tačke, znakovi pitanja, usklika (uzvičnika) i slično, raspoređeni su u dve kolone po dve tačke. Brajevi znakovi za brojeve i matematičke funkcije doživele su nekoliko modifikacija.

Opširnije: Brajevo pismo - azbuka za slepe

Pristupačnost

Pristupačnost je opšti termin koji se koristi kako bi se opisao stepen do kojeg je neki proizvod (uređaj, usluga, okruženje i sl) pristupačan najvećem broju ljudi. To znači da oni imaju mogućnost pristupa i korišćenja svih funkcionalnosti nekog sistema. Termin pristupačnost se često koristi kada govorimo o osobama sa invaliditetom i njihovom pravu pristupa uslugama i proizvodima te državnim organima, često uz primenu odgovarajućih tehnologija. Pristupačnost se stoga povezuje sa područjem ljudskih prava i raznim pravnim mehanizmima zaštite ljudskih prava.

Opširnije: Pristupačnost

Kako slepi koriste računar

Slepe osobe koriste dve vrste računara:

Još članaka...

  1. Primer iz Indijane - SAD

Potkategorije