U radu

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K- L - M - N - P - R - S - T - V - W

A

Access Key - tasterska prečica

Podvučeno slovo u meniju ili komandi koje služi za brzi pristup toj stavci.

Activation License Code - Kod za aktiviranje licence

Ovo je šifra od više stotina znakova koje se generišu na osnovu broja autorizacije i Locking Code - jedinstvene šifre računara. Ovaj kod je potreban za aktiviranje Freedom Scientific-ovih programa (softvera) na računaru. Potreban je drugačiji kod za aktiviranje licence za svaki računar na koji instalirate proizvod. Ovo je kod koji se preuzima iz internet rukovaoca licencama (Internet License Manager).

Application Key - Taster za kontestni meni

Nalazi s leve strane desnog CTRL tastera. Koristi se za prikazivanje kontekstualnog menija, slično kao desni klik mišem.

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) - Pristupačne složene internet aplikacije

Ovo je asistivna tehnologija za označavanje koju koriste stvaraoci Web sadržaja kako bi Web stranice bile pristupačnije za čitače ekrana.

Authorization CD - CD za autorizaciju

Ovo je CD koji se isporučuje uz CD/DVD sa instalacionim programom Freedom Scientific proizvoda. Ovaj CD sadrži broj za autorizaciju. Ovaj CD nije neophodan za aktivaciju programa (softvera). Možete da ručno unesete broj za autorizaciju ako nemate ovaj CD.

Authorization Number - Broj za autorizaciju

Ovaj 20-to cifreni heksadecimalni broj je štampan na crnom tisku i Brajevom pismu na JAWS DVD omotu. Broj za autorizaciju se takođe nalazi na CD-u za autorizaciju koji se može dobiti uz proizvod tako da ne morate ručno da ga unosite.

Nazad na početak: spisak početnih slova

 

B

Basics of Scripting Manual - Osnovni priručnik za pisanje skripti

Ovaj priručnik pruža uvod u JAWS-ov jezik za pisanje skripti. U njemu ćete naći detaljne informacije o pojmovima jezika za pisanje skripti, sintaksi, funkcionalnošću i drugo. Postoje, takođe, brojne vežbe koje će vam pomoći da vežbate ono što ste naučili. Osnovni priručnik za pisanje skripti je dostupan u HTML formatu za pomoć (HTML Help format). Ovaj priručnik se nalazi u podfolderu (omotnica, fascikla) MANUALS\ENU foldera u kome je instaliran JAWS u fajlu (datoteka) Basics_of_Scripting.chm. Takođe, možete preuzeti najnoviju verziju priručnika sa www.FreedomScientific.com.

Braille Cursor - Brajev pokazivač

Brajev pokazivač se koristi samo kada je priključen Brajev red - displej. On omogućava korisniku da prikaže sadržaj ekrana drugačije od onog koji se izgovara. Pomeranje "Brajevog pokazivača" se vrši pomoću tastera sa brajevog reda umesto pomoću komandi sa tastature.

Button - dugme

Kontrola koja je obično pravougaonog oblika. Nalazi se u okvirima za dijalog i aktivira se pritiskom na RAZMAKNICU ili ENTER.

Nazad na početak: spisak početnih slova

 

C

Caret - mesto (znak) za umetanje

Koristi se kao tačka umetanja u aplikacijama za obradu teksta. Obično se pojavljuje kao trepćuća vertikalna crtica.

Check Box - polje za potvrdu

Polje za potvrdu je malo polje sa kratkom tekstualnom oznakom. Pritisnite RAZMAKNICU da potvrdite ili obrišete potvrdu tog polja koje uključuje ili isključuje opciju.

Clipboard - međumemorija

Kada isecate (Cut) ili kopirate (Copy) neke podatke iz programa, oni se premeštaju u međumemoriju i tamo ostaju sve dok je ne očistite ili premestite neke druge podatke.

Combo Box - kombinovana lista

Polje u kome odabiramo između ponuđenih standardnih izbora. Koristite STRELICA GORE ili STRELICA DOLE da se krećete po ponuđenim izborima ili u nekim slučajevima, pritisnete prvo slovo sa liste predloga koji želite da izaberete. Možda ćete morati prvo da pritisnete ALT+STRELICA DOLE da se prikaže puna lista pre nego što se možete kretati strelicama po njoj.

Context Menu - kontekstualni meni

Meni koji se pojavljuje kada pritisnete "application" taster ili desni taster miša dok ste na nekoj kontroli ili prozoru. Kontekstualni meniji se menja u zavisnosti od mesta gde se aktiviraju. Koristite STRELICA GORE ili STRELICA DOLE da se krećete po ponuđenim izborima i pritisnite ENTER da aktivirate izabranu stavku.

Control Panel - Kontrolna tabla

Ikone iz "Control panel" možete koristiti da menjate izgled i funkcionalna svojstva "Windows-a". Te ikone predstavljaju opcije za konfigurisanje vašeg računara.

Cursor - pokazivač

Pokretljiva, vidljiva oznaka koja se koristi da pokaže mesto gde će se izvršiti sledeća operacija. Kursor može biti "caret" (znak umetanja) ili "underscore" (znak za podcrtavanje).

Nazad na početak: spisak početnih slova

 

D

Dialog Box - okvir za dijalog

Prozor koji sadrži različite kontrole pomoću kojih izvodite komande ili zadatke. Pritiskajte TAB da se pomerate između raspoloživih kontrola.

Dictionary Manager - rukovaoc izgovorom reči

Omogućava JAWS-u promeni način izgovora reči, fraza, skraćenica ili ANSI simbola.

Dongle - hardverski autorizacioni ključ

DONGLE je hardverski uređaj koji možete da priključite na računarski paralelni ili USB port (u zavisnosti od vrste DONGLE). JAWS je autorizovan na računaru sve dok je DONGLE priključen. Ovo je naročito korisno ako često morate da koristite JAWS na većem broju računara i pri tom ne želite da aktivirate program na svakom od njih.

Nazad na početak: spisak početnih slova

 

E

Edit Box - polje za uređivanje

Polje koje sadrži uređivačku oblast u koju upisujete tražene podatke.

Edit Combo - kombinovana lista za uređivanje

Kombinacija dva tipa kontrola "edit box" i "combo box". Upišite u njega vrednost ili pritisnite ALT+STRELICA DOLE da otvorite padajuću listu koja sadrži predloge za sadržaj polja. Koristite STRELICA GORE i STRELICA DOLE da se krećete po stavkama liste i pritisnite ALT+STRELICA GORE ili ESC da zatvorite padajuću listu.

Edit Spin Box - uređivačko polje za promenu vrednosti u koracima

Polje koje sadrži uređivačku oblast u koju upisujete podatke. Možete da koristite STRELICA GORE i STRELICA GORE da se krećete kroz niz fiksnih vrednosti. Koristite PAGE UP ili PAGE DOWN da se krećete u većim intervalima. Uređivačko polje za promenu vrednosti u koracima se obično koristi za polja gde se zahtevaju numerički podaci.

Ellipsis - tri tačke

Niz od tri tačke. Ove tri tačke u meniju ukazuje na okvir za dijalog koji će se otvoriti ako izaberemo tu komandu.

Event - događaj

Aktivnost koja se dešava u vašem sistemu a koju JAWS specifično prepoznaje. Događaji se koriste u skriptama ili frejmovima - okvirima da bi se postigao prirodan odgovor na ono što se desava u aplikaciji kako bi smo dobili potrebne informacije.

Extended List Box - proširena padajuća lista

Prošireni List Box - padajuća lista u kome se može izabrati više stavki.

Nazad na početak: spisak početnih slova

 

F

Favorites - omiljene lokacije

Ukazuje na Web stranicu ili sajt-lokaciju koju korisnik može da poseti. Lista omiljenih lokacija može da se vidi u Start meniju, iz Internet Explorer menija ili iz My Computer menija.

Focus - fokus

Izraz u "windows-u" koji se koristi da opiše stanje kada neki prozor, dijalog, meni ili kontrola može da prihvati ulaz sa tastature. Na primer, ako kontrola može da primi ulaz sa tastature onda se kaže da ta kontrola ima fokus.

Forms Mode - režim obrasca

Jedan od dva moda raspoloživih u Internet Explorer-u ili Firefox-u. Režim obrasca mogućava da se pristupi i izvrše promene u kontrolama u HTML dokumentu.

Frame - okvir

Ako postoji neki deo ekrana koji JAWS ne čita, može se postaviti okvir kako bi se pročitala i ta oblast. Okvir je određena oblast prozora ili ekrana koju JAWS može da nadzire. Koristeći JAWS pokazivač, može se postaviti okvir na bilo koje mesto na ekranu.

Frame Viewer - pegledač okvira

Pružaju potpuno novi interfejs koji je svakome lakši za korišćenje. U pregledaču okvira (Frame Viewer) okviri su vidljivi na ekranu, standardne komande vam omogućavaju da se lako krećete između njih, pomerate ih i menjate im veličinu, i pristupate njihovim svojstvima.

Nazad na početak: spisak početnih slova

 

G

Graphics Labeler - grafička obeležja

JAWS-ov uslužni program koji omogućava da se grafičkim znakovima dodeli izgovor ili obeležja na brajevom pismu.

Group Box - okvir za grupisanje

Pravougaona oblast koja ograđuje srodne kontrole, dajući vizuelni okvir grupi kontrola koje imaju zajedničku svrhu u nekom dijaloškom prozoru.

H

HJPad

Freedom Scientific-ov tim je razvio HJPad kao sredstvo za obuku zajedno sa uputstvom za rad i instalira ga uz JAWS za Windows. Ovo je tipičan program za obrada teksta kakvi se obično sreću.

Hot Key - vrući taster

Odnosi se na taster ili kombinaciju tastera koja uzrokuje pokretanje određenih aktivnosti na računaru bez obzira na to šta se trenutno izvršava.

HTML

Jezik za označavanje hiperteksta. HTML je format dokumenata na World Wide Webu (svetskoj komunikacionoj mreži).

Nazad na početak: spisak početnih slova

 

I

Icon - ikona

Grafički prikaz neke stavke koja se može izabrati ili otvoriti, kao što su na primer neki dokument ili program.

ILM (Internet License Manager) - internet rukovaoc licencama

vidi Internet License Manager (ILM) - internet rukovaoc licencama.

Insertion Point - tačka umetanja

Mesto u dokumentu na kome tekst može biti upisan ili izbrisan. Vizuelno ga predstavlja vertikalna trepćuća crtica u dokumentu.

Internet License Manager (ILM) - internet rukovaoc licencama

Internet rukovaoc licencama je jedan od načina autorizacije JAWS licenci. Licencu aktivirate pomoću ILM tako što unosite vaš Authorization Number - Broj za autorizaciju i Locking Code - jedinstvenu šifru računara i pošaljete preko interneta. Nakon toga, primate jedinstveni Activation License Code - Kod za aktiviranje licence, isto preko interneta. Ovaj kod autorizuje softver da radi na vašem računaru.

Invisible Cursor - nevidljivi pokazivač

Nevidljivi pokazivač se aktivira pritiskom na NUM PAD (numerička tastatura) MINUS dva puta brzo, sličan JAWS pokazivaču, ali za razliku od njega ne prati pokazivač miša i obratno. Koristi se jedino za pregled teksta na ekranu, najčešće u programima gde pomeranje miša menja tekst koji je prikazan.

ISP (Internet Service Provider) - snabdevač internet uslugama

Dobavljač internet usluga. ISP obezbeđuje sa internetom tako da možete pristupiti e-mail-u, World Wide Web - (WWW) i drugim uslugama na internetu.

Nazad na početak: spisak početnih slova

 

J

JAWS

Job Access with Speech - mogućnost rada pomoću govora. Jedan od najčešće korišćenih čitača ekrana.

JAWS Cursor - JAWS pokazivač

JAWS pokazivač se aktivira pritiskom na NUM PAD (numerička tastatura) MINUS i direktno se podudara sa pokazivačem miša. Nije ograničen pravilima programa u fokusu. Međutim, ograničen je postavkom JAWS ograničenja (JAWS Restriction setting), koja kontroliše da li će JAWS pokazivač čitati ili neće, tekst izvan prozora koji ima fokus. JAWS pokazivač se koristi za pregled teksta na ekranu ili za pomeranje pokazivača miša na određeno područje na ekranu. Korisnik zatim može da upotrebi druge komande da izvede desni, levi, ili dvoklik na stavci na koju pokazuje JAWS pokazivač.

JAWS Key - JAWS taster

Osnovni taster za izmenu koji se koristi za JAWS komande. Na Desktop rasporedu (tastature), podrazumevano je to INSERT. Na Laptop rasporedu (tastature) tastaturnom rasporedu, podrazumevano je to CAPS LOCK.

JAWS Managers - rukovaoci JAWSom

Uslužni programi kojima se konfigurišu JAWS-ove funkcije. Pritisnite INSERT+F2 da pokrenete listu JAWS Managers - rukovaoci JAWSom, koja donosi spisak JAWS uslužnih programa.

JAWS Tandem - JAWSovo daljinsko upravljanje

JAWS Tandem - JAWSovo daljinsko upravljanje je funkcija koja vam omogućava da pristupite udaljenom računaru na kome je pokrenut JAWS, tako da možete da pružite praktičnu tehničku podršku, pišete skripte na daljinu ili vršite daljinsku obuku za JAWS. Koristi se za podešavanja sistema, od strane osoblja za podršku, distributera, dilera, konsultanata i instruktora korisnikovog računara na kome je pokrenut JAWS.

Nazad na početak: spisak početnih slova

 

K

Keyboard Manager - rukovaoc tastature

JAWS-ov uslužni program koji omogućava da se pregleda, izmeni ili doda tastaturna prečica.

Keystroke - prečica

Niz tastera pritisnutih odjednom ili jedan za drugim koji izvršavaju određenu radnju.

L

Link - veza

Link (ili Hypertext link) je tekst koji povezuje jedan HTML dokument sa nekim drugim. Posećivanjem linka - veze (kada pritisnemo ENTER na njemu) odlazimo na neku drugu stranicu ili na drugo mesto na istoj stranici.

List Box - padajuća lista

Kontrola koja sadrži listu sa karakteristikama koje možemo da biramo. Koristite STRELICA GORE ili STRELICA DOLE da odete na svaku stavku na listi.

List View - pregled u obliku liste

Sadrži više stavki kao što su fajlovi (datoteke) ili folderi (omotnice, fascikle) i omogućava nam da biramo željene stavke.

Locking Code - jedinstvena šifra računara

Ovo je jedinstvena šifra za svaki pojedinačni računar. Ova šifra omogućava da Activation License Code - Kod za aktiviranje licence važi samo za jedan računar. Locking Code - jedinstvenu šifru računara nalazite tako što otvorite meni pomoći (Help) proizvoda koji želite da aktivirate i odaberete o proizvodu (About).

Nazad na početak: spisak početnih slova

 

M

Maximized - uvećati

Odnosi se na stanje prozora. Kada je maksimiziran - uvećan, prozor je povećan tako da ispunjava čitav ekran. Mnogi prozori mogu biti uvećani tako što pritisnemo ALT+RAZMAKNICA, X.

Menu Bar - Linija menija

Horizontalna linija koja se nalazi pri vrhu većine aplikacionih prozora i sadrži stavke koje se otvaraju kao padajuća lista. Pritisnite ALT da aktivirate meni bar, a potom STRELICA LEVO i STRELICA DESNO da se krećete kroz njega. Pritisnite ENTER da otvorite neku padajuću listu.

Minimized - umanjiti

Odnosi se na stanje prozora. Kada je minimiziran - umanjen, prozor je sveden na jednu stavku na traci zadataka. Mnogi prozori mogu biti umanjeni tako što pritisnemo ALT+RAZMAKNICA, N.

Multi Page Dialog Box - višestrani okvir za dijalog

Dialog Box - okvir za dijalog sa vise stranica (ili jezičaka (kartica)). Grupiše povezane postavke na istoj stranici. Pritisnite CTRL+TAB ili CTRL+SHIFT+TAB da se prebacite između ovih stranica.

N

Number Pad - numerička tastatura

Grupa tastera koja se nalazi na desnoj strani standardne desktop tastature (ili posebna numerička tastatura).

Nazad na početak: spisak početnih slova

 

P

PC Cursor - PC (sistemski) pokazivač

PC pokazivač, koji se aktivira pritiskom na NUM PAD MINUS je sistemski fokus aktivnog program. Vidljiv je i predstavljen je znakom za umetanje, strelicom ili nekim drugim znakom i ograničen je na prozor koji trenutno ima fokus. Koristi se dok se kreće po menijima ili okvirima za dijalog kao i dok se uređuju ili čitaju dokumenti i mnogim drugim funkcijama koje ne uključuju direktno upotrebu čitača ekrana.

PlaceMarker - obeleživač mesta

JAWS-ov obeleživač koji se može dodati na Web stranice, HTML dokumente, PDF obrasce i Word dokumenta. Više obeleživača mesta se mogu koristiti u HTML i PDF dokumentima. Može se postaviti samo jedan obeleživač mesta u Word dokumentu.

R

Radio Button - radio dugme

Okruglo dugme, u okvirima za dijalog, koje birate da napravite izbor između nekoliko opcija. Koristite TASTATURNE STRELICE da se krećete između raznih radio dugmadi, i RAZMAKNICA da biste ih označili.

Recycle Bin - Korpa za otpatke

Ovaj folder (fascikla) skladišti obrisane fajlove (datoteke) dok ih trajno ne obrišete. Fajlovi i folderi mogu biti obnovljeni iz ovog foldera pre konačnog brisanja, tako da to predstavlja zaštitu od nenamernog poništavanja onoga što radite.

Research It - Pokreni pretragu

Pokreni pretragu je raznovrsna alatka koja omogućava brzi pristup podacima i koji lako omogućava lak povratak na prethodnu aktivnost. On koristi ono što je poznato kao pretraživanje izvora i virtuelni prikazivač za pronađene podatke. Kao što su rečnici, lokalna vremenska prognoza, najvažnije vesti, sportski rezultati, poslovne informacije i drugo.

Restored - vratiti u prethodno stanje

Odnosi se na stanje prozora. Vraća u prethodnu veličinu i položaj prozora, koji zauzima samo deo od celog ekrana. Prozor može da bude vraćen u prethodno stanje tako što pritisnemo ALT+RAZMAKNICA, R.

Nazad na početak: spisak početnih slova

 

S

Script Manager - rukovaoc skripti

Rukovao skripti daje sve potrebne alatke za pisanje, menjanje i korišćenje skripti. Rukovao skripti je kompletan uređivač teksta. Kao dodatak ovim alatkama, ima dodatno ugrađenu pomoć za kreiranje skripti.

Settings Center - centar za podešavanje

Cenar za podešavanje omogućava glavno konfigurisanje JAWS-ovih opcija i mogućnosti.

Settings Packager - pakovalac podešavanja

Alat koji omogućava uvoz i izvoz prilagođenih JAWS-ovih postavki, kao što su govorne i zvučne šeme, obeleživači mesta i lična podešavanja Web stranica.

Shortcut Key - tasterska prečica

Odnosi se na taster ili kombinaciju tastera, kao što su CTRL+N ili CTRL+S, koje pozivaju na izvršenje određene komande.

Six Pack - šesto-tasterska grupa

Gornji deo kursorske tastature koji sadrži tastere INSERT, HOME, PAGE UP, DELETE, END, i PAGE DOWN.

Spin Box - polje za promenu vrednosti u koracima

Kontrola koja sadrži vrednosti izmđu kojih možemo da biramo. Koristite STRELICA GORE ili STRELICA DOLE da se krećete između ponuđenih vrednosti. Koristite PAGE UP ili PAGE DOWN da se krećete u većim intervalima. Polja za promenu vrednosti u koracima obično sadrže brojčane vrednosti.

Start Button - dugme Start

Kontrola koja se podrazumevano nalazi u donjem levom uglu Windows radne površine. Pritisnite ENTER na ovom dugmetu da otvorite start meni, i koristite strelice da se krećete između njegovih stavki.

Start Menu - Start meni

Meni koji se aktivira kada pritisnete dugme Start. Start meni je prilagodljiv i sadrži stavke kao što su Programi, Dokumenti, Podešavanja i slično.

Static Text - statički tekst

Odnosi se na tekst koji se nalazi u okvirima za dijalog i opisuje kontrole, a sam se ne može menjati.

Status Bar - statusna traka

Nalazi se u većini aplikacionih prozora duž donje ivice prozora. Sadrži opisne informacije koje se menjaju u zavisnosti od toga gde je pokazivač postavljen.

Synthesizer - sintetizator

Odnosi se na hardverski dodatak ili softversku aplikaciju koji omogućavaju uzimanje teksta sa ekrana i njegov izgovor.

Nazad na početak: spisak početnih slova

 

T

Tandem - daljinsko upravljanje

vidi JAWS Tandem - JAWSovo daljinsko upravljanje

Taskbar - traka zadataka

Linija koja se nalazi po podrazumijevanom podešavanju na dnu Windows radne površine. Sadrži dugme Start i sistemsku paletu. Kada otvarate aplikacije u Windows-u, one se pojavljuju u traci zadataka kao kontrolna dugmeta.

Toolbar - traka sa alatkama

Linija koja se nalazi odmah ispod linije menija i sadrži ikonice - dugmad za najčešće korišćene operacije.

Tree View - prikaz u obliku stabla

Organizuje prikaz foldera, datoteka i drugih stavki u vidu stabla, hijerarhijski, po nivoima

V

Verbosity - obim informisanja

Obim informisanja koje JAWS izgovara. Određuje se šta će JAWS govoriti u dijalogu verbosity koji se aktivira pritiskom na INSERT+V.

Virtual Cursor - virtuelni pokazivač

Specijalna vrsta pokazivača koji se koristi u specifičnim programima. Najuobičajenija mesta gde će se naći virtuelni pokazivač su Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook i Adobe Reader. Takođe se upotrebljava i u samom JAWS kada se koristi virtuelni prikazivač, na primer u prikazu poruka pomoći sa INSERT+F1 ili INSERT+H. Virtualni pokazivač se koristi upravo kao i PC (sistemski) pokazivač za pregled teksta, sa tom razlikom što obično nije vidljiv. Praktično, kada se koristi virtuelni pokazivač, tekst može biti prikazan drugačije na ekranu od onoga što se izgovara. Kada je virtuelni pokazivač aktivan, tekst ne može da se uređuje. Međutim može biti odabran i iskopiran u međumemoriju, i veza mogu biti aktivirane pritiskom na ENTER.

Virtual Ribbon Menu - virtuelna paleta sa ikonicama

Mogućnost JAWS-a koja obezbeđuje predvidljivu navigaciju, omogućava vam da vidite sve stavke u paleti sa ikonicama i nudi doslednost prilikom kretanja strelicama kroz kartice i grupe. Može se uključiti i isključiti pomoću centra za podešavanje. Kada je uključen, kretanje kroz paletu sa ikonicama koristi stavke klasičnog menija i podmenija na koji su navikli korisnici JAWS.

Virtual Viewer - virtuelni prikazivač

Kada se pritisne INSERT+F1, ne samo što JAWS izgovara poruku pomoći, već se i virtuelni prikazivač otvara na ekranu. Tako je moguće koristiti standardne komande za čitanje i kretanje kroz poruku pomoći.

Nazad na početak: spisak početnih slova

 

W

Whiz Wheels - taster koji se okreće

Odnosi se na tastere koji se okreću i koji se nalaze na oba kraja Brajevog reda. Pokrenite ih na dole da prebacite kretanje između redova, rečenica ili pasusa. Okrećite bilo koji taster da se pomerate napred ili nazad.

Window Class - klasa Windows-ove kontrole

Oznaka na nivou programa koja se koristi za neki prozor ili kontrolu. Često nisu korišćeni standardni nazivi za klase, pa ih JAWS ne prepoznaje ispravno. Okvir za dijalog klasa Windows-ove kontrole omogućava da se dodele standardna imena za klase tih prozora ili kontrola.

Windows Explorer - Window pretraživač

Windows uslužni program koji omogućava da rukujete fajlovima ili folderima na vašem PC-u.

Windows Logo Key - Start taster

Odnosi se na taster na tastaturi koji se nalazi sa obe spoljne strane ALT tastera na "104 key Windows" tastaturama, specijalno korišćen za otvaranje start menija.

World Wide Web - svetska komunikaciona mreža

Usluga na Internetu koja je nastala da omoguci lakše kretanje po mreži korišćenjem grafičkog korisničkog interfejsa, i hypertext veza između raznih lokacija.

Nazad na početak: spisak početnih slova

Izvor: JAWS sistem za pomoć

Prevod i obrada: Gradimir Kragić i Nebojša Marković
   

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.