Vodič kroz mreže EU za organizacije civilnog društvaU novembru 2010 objavljen "Vodič kroz mreže EU za organizacije civilnog društva" koji sadrži osnovne informacije i pregled različitih evropskih mreža organizacija civilnog društva (OCD) i njihovih programa koji mogu da pruže raznovrsne mogućnosti za uspostavljanje formalne saradnje i partnerstva sa organizacijama civilnog društva iz Srbije.

Link za preuzimanje :

http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2010/03/Vodic-kroz-EU-mreze.pdf

Neke od zanimljivih organizacija civilnog društva u EU:

EASPD – Evropska asocijacija davalaca usluga osobama sa

invaliditetom

EASPD – European Association of Service Providers for Persons with Disabilities

Ciljevi

Osnovni cilj EASPD-a, zasnovan na Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom (2006), jeste da
promoviše jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom preko delotvornih i visokokvalitetnih sistema
usluga. Ova asocijacija igra ključnu ulogu na evropskom nivou kao predstavnik davalaca usluga osobama
sa invaliditetom, radeći za inkluzivnu Evropu. Znajući da 50% nacionalnih zakona dolaze iz EU, EASPD želi
da značajno utiče na evropsku politiku vezano za invalidnost i socioekonomska pitanja tako što će biti
stalno postojeća u Briselu i što će raditi i sa drugim evropskim i međunarodnim mrežama.

Aktivnosti:

• govori u ime organizacija članica u Evropi, prati i utiče na evropska događanja u socijalnom
sektoru;
• obezbeđuje najnovije novosti i učešće u inovativnim projektima;
• omogućuje predstavnički i profesionalni tim za lobiranje na evropskom nivou;
• obezbeđuje najnovije kratke vesti, komentare i objašnjenja o relevantnim evropskim
događanjima;
• davanje informacija o budžetskim linijama Evropske komisije i mogućnostima finansiranja;
• obaveštava o konferencijama, seminarima i forumima na ključne teme u oblasti invaliditeta koje
organizuju EASPD i njeni partneri;
• obezbeđuje široku osnovu znanja, iskustva i pregled po zemljama, te pristup evropskoj platformi
za razmenu;
• pomoć pri podnošenju zahteva za projekte koje finansira EU.
Članstvo
Postoje tri vrste članova – krovne organizacije članice, samostalne organizacije članice i posmatrači, koji se
bave invaliditetom.

Kontakt:

E-mail:Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

http://www.easpd.eu/

EBU – Evropski savez slepih

EBU – European Blind Union

Kontakt: E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. http://www.euroblind.org/

ECCL – Evropska koalicija za život u zajednici

ECCL – The European Coalition for Community Living

Ciljevi

Evropska koalicija za život u zajednici je inicijativa raširena po celoj Evropi koja radi na socijalnoj
uključenosti osoba sa invaliditetom promovišući sveobuhvatne, kvalitetne usluge koju pruža zajednica kao
alternativu institucionalizaciji. Vizija ECCL-a je društvo u kome osobe sa invaliditetom žive kao ravnopravni
građani, s punim uvažavanjem njihovih ljudskih prava. Oni moraju imati stvarne izbore gde će i s kim će
živeti, izbore u svom svakodnevnom životu i stvarne mogućnosti da budu nezavisni i da aktivno učestvuju u
svojim zajednicama.

Aktivnosti

Evropska koalicija za život u zajednici zagovara i prati napredovanje prema deinstitucionalizaciji u
Evropi, obavlja kampanje za to i daje informacije o razvoju sveobuhvatnih, kvalitetnih usluga koje se
pružaju u zajednici i o deinstitucionalizaciji. U njene aktivnosti spadaju:
• priprema dokumenata i planova aktivnosti ECCL-a;
• aktivnosti praćenja (monitoringa) i lobiranja;
• Organizovanje radnih grupa, sastanaka i konferencija;
• štampanje biltena i drugih publikacija ECCL-a.
Članstvo
Organizacija ili institucija koja je posvećena promovisanju, razvoju ili obezbeđivanju usluga koje se pružaju
u zajednici kao alternativa institucionalizaciji osoba s invaliditetom prihvatljiva je da postane član.

Pristupnica za članstvo se može dobiti na:

http://www.community-living.info/documents/Application_form_ECCL_2009.pdf

Kontakt: E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. http://www.community-living.info

EDF – Evropski forum osoba sa invaliditetom

EDF – European Disability Forum

Ciljevi

Evropski forum osoba sa invaliditetom oformljen je 1996. godine kao nezavisna nevladina organizacija
(ENGO) koja predstavlja interese šezdeset miliona osoba sa invaliditetom u Evropskoj uniji i bori se za
njihova prava. To je jedina evropska platforma osoba sa invaliditetom kojom rukovode osobe sa
invaliditetom ili njihove porodice ako nisu u stanju da sami sebe predstavljaju.
Misija EDF-a je da promoviše jednake mogućnosti za osobe sa invaliditetom i da štiti njihova ljudska
prava, proveravajući da se nijedna odluka koja se tiče osoba sa invaliditetom ne donese bez njih.
To je demokratska evropska platforma koja smatra da je društvo u koje su osobe sa invaliditetom
potpuno uključena bolje društvo za sve.

Aktivnosti

Rad EDF-a je veoma posvećen sledećem:
• sprovođenju zakonskih instrumenata EU koji se odnose na izjednačenje mogućnosti i
nediskriminaciju osoba sa invaliditetom, a pogotovo primeni Ugovora o Evropskoj uniji;
• sprovođenju standardnih pravila Ujedinjenih nacija;
• promovisanju pristupa invaliditetu zasnovanog na pravima;
• principu solidarnosti u celom pokretu osoba sa invaliditetom u EU i na svetskom nivou;
• promovisanje jednakih mogućnosti u vezi sa invaliditetom, rodom, rasom, godinama,
veroispovešću ili verovanjima, te seksualnom orijentacijom;
• političkoj nezavisnosti;
• uspostavljanju partnerstava sa ostalim organizacijama koje brane prava osoba koje se suočavaju
sa diskriminacijom i koje su u opasnosti od socijalnog isključenja.
U aktivnosti spadaju: publikacije (godišnji izveštaji, studije, informativni bilten); kampanje za podizanje
svesti i osnivanje radnih grupa koje se bave osetljivim pitanjima.

Članstvo

Članovi EDF-a su podeljeni na 4 kategorije – punopravni članovi, koji imaju puno pravo glasa i mogu biti
izabrani u upravljačke strukture EDF-a; obični članovi, evropske organizacije civilnog društva koje rade za
osobe sa invaliditetom sa članovima u većini zemalja EU/EEA; oni imaju puno pravo glasa i mogu biti birani
za upravljačke strukture; članovi posmatrači: nacionalni savezi osoba sa invaliditetom (po jedan za
svaku evropsku zemlju), koji nisu deo EU ili EEA, ali su u skladu sa istim kriterijumima kao i puni članovi;
oni su predstavnici svih glavnih oštećenih grupa, uključuju glavne organizacije osoba sa invaliditetom u
svojim zemljama i nezavisne su NVO; nemaju pravo glasa niti pravo učešća u izborima, ali budu pozivani
na sastanke Upravnog odbora; članovi saradnici, sve vrste organizacija (tela koja se bore za jednakost,
neprofitne organizacije univerziteti, javne vlasti, kompanije…) na evropskom, nacionalnom, regionalnom ili
lokalnom nivou, kao i pojedinci posvećeni promovisanju ciljeva EDF-a; članovi saradnici se redovno
obaveštavaju o radu EDF-a i mogu učestvovati na sastancima i seminarima, ali nemaju pravo glasa niti
pravo da učestvuju u izborima.

Kontakt: E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. http://www.edf-feph.org/

EMSP – Evropska platforma za multiplu sklerozu

EMSP – European Multiple Sclerosis Platform

ENIL – Evropska mreža za nezavisan život

ENIL – European Network on Independent Living

Ciljevi

Evropska mreža za nezavisan život je panevropska mreža osoba sa invaliditetom. Ona predstavlja forum
namenjen svim osobama sa invaliditetom, organizacijama za nezavisan život i njihovim saveznicima koji
nisu invalidi
, a bavi se pitanjima nezavisnog života i pokreta za nezavisni život.
Predstavlja pokret osoba sa invaliditetom za ljudska prava i socijalnu uključenost, zasnovan na solidarnosti,
vršnjačkoj podršci, deinstitucionalizaciji, demokratiji, samopredstavljanju, svim oblicima invaliditeta i
samoodređenju.

Članstvo

Ova mreža je NVO koja se sastoji od pojedinaca i organizacija koji promovišu jednake mogućnosti za osobe
sa invaliditetom, odgovarajuću borbu protiv diskriminacije prema invaliditetu u Evropi. Svi njeni članovi
slede vrednosti, principe i prakse nezavisnog života.
Kontakt: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. http://www.enil.eu

FIMITIC – Međunarodna federacija osoba sa fizičkim invaliditetom

FIMITIC – International Federation of Persons with Physical Disability

Ciljevi

Svrha FIMITIC-a je poboljšanje socijalnih, profesionalnih i društvenih uslova za osobe sa fizičkim
invaliditetom. Ova federacija zagovara jednakost mogućnosti za osobe s invaliditetom i bori se protiv
njihove diskriminacije.

Aktivnosti

Aktivnosti ove federacije vezane su za uzajamnu razmenu iskustava i mišljenja sastancima, konferencijama
i drugim skupovima, kao i savetodavnim uslugama koje se pružaju nacionalnim asocijacijama članicama i
koordinacija njihovih aktivnosti.

Članstvo

Članice su predstavnici, nacionalne organizacije civilnog društva (OCD) osoba s fizičkim invaliditetom,
organizacije roditelja ili organizacije osoba sa fizičkim invaliditetom koje nisu u stanju da govore u svoje
ime. Prijem u članstvo je predmet odluke Izvršnog odbora, po podnošenju pisanog zahteva. Članovi bi
trebalo da budu asocijacije sa pravnim kapacitetom, na osnovu pravnog sistema njihove zemlje.

Kontakt: E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. http://www.fimitic.org

INCLUSION EUROPE – Evropska asocijacija društava osoba sa

intelektualnim invaliditetom i njihovih porodica

INCLUSION EUROPE – European Association of Societies of Persons with Intellectual
Disabilities and their Families

Mogućnost rada Evropa

Workability Europe

Ciljevi

Mogućnost rada Evrope je najveće telo poslodavaca koje zastupa one koji obezbeđuju posao i uslugezapošljavanja osobama s invaliditetom u Evropi. Naša vizija je evropsko društvo u kome su jednake mogućnosti za zapošljavanje realnost za osobe s invaliditetom.

Aktivnosti:

• sarađuje sa evropskim institucijama i nastoji da doprinese Planu EU za invalidnost i socijalna
pitanja; takođe tesno sarađuje sa EU i drugim međunarodnim organizacijama, poslodavcima,
sindikatima i relevantnim NVO;
• organizuje razne konferencije, seminare i radionice;
• izdaje publikacije – informisanje i sprovođenje kampanja – sama ili udruženim snagama s drugim
evropskim mrežama; lobira da bi osigurala da će interesi davalaca usluga i poslodavaca biti uzete
u obzir prilikom formulisanja politika EU o socijalnim pitanjima i invalidnosti; priredila je poziciona
dokumenta u svemu se konsultujući sa svojim članovima.
• podstiče inovacije kroz evropske projekte.

Članstvo

U članstvo spadaju i nacionalne krovne organizacije i pojedinačne organizacije. Procenjuje se da danas
naše članstvo, koje stalno raste, pokriva preko 4.000 lokacija širom Evrope, obezbeđujući programe rada i
zapošljavanja za više od 1.300.000 lica sa invaliditetom.

Kontakt: E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. http://www.workability-europe.org/

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.