SHOWME AAC - Učenje i uvežbavanje izraza

SHOWME AAC - Učenje i uvežbavanje izrazaShowMe AAC 2.0 is a program that is used to learn and practice terms. Apart from a great number of terms of everyday life (about 350) which are grouped according to special topics, the program also offers material for the subjects Colours, Shapes, Size, Letters, Numbers, Sets and The Clock. The terms are supplied with drawings, photos and PCS. The great variety of setting options available allows for a perfect adaptation to the needs of the users.

Obrazovni i psihološki aspekti

Kao i ostali LifeTool proizvodi, ovaj program zasniva se na obrazovnim i psihološkim stanovištima.
Osnovna ideja programa jeste da preuzme glavni aspekt detetovog ponašanja (od druge godine starosti), tj. da pokazuje pojedine objekte i tako saznaje njihove nazive.
Cilj ovog programa je da detetu omogući učenje svakodnevnih izraza i da olakša povezivanje slika i njima odogovarajućih naziva. Pored toga, ovaj program veoma je koristan za rad na ključnim funkcionalnim aspektima kao što su pažnja, koncentracija i pamćenje.
strana 10 od 12 ShowMe AAC © LifeTool
5.1. Obrazovni aspekti

• Program je veoma zabavno dizajniran, a sva uputstva pročitana su naglas.
• ShowMe AAC pruža mogućnost da se napreduje korak po korak. U Meniju s opcijama nivo složenosti igre može biti prilagođen potrebama svakog deteta ponaosob. Detetu su zabavne samo vežbe koje su savršeno prilagođene njegovim sposobnostima i koje mu pružaju mogućnost za trenutni uspeh.
• Povratna informacija nakon tačnih ili netačnih reakcija daje se zvučno i vidi na ekranu. Posle svake završene runde igre, pokazuje se ekran sa povratnom informacijom na kome je ispisan broj tačnih i netačnih odgovora, kao i vreme utrošeno na odgovaranje. Ovo motiviše dete da nastavi dajući mu priznanje za učinjeni napor.
• Dalje, na raspolaganju je šest različitih nivoa složenosti igre, kojima se registruje napredak u igri. Rezultati su prikazani u Zapisu.

5.2. Didaktički činioci

Pre nego što počnete da koristite program ShowMe AAC, preporučujemo da postupite na sledeći način:
1. Kada prvi put radite u ovom programu, ostanite zajedno sa detetom od početka do kraja igre.
2. Napravite novi profil za svakog novog igrača (Meni s opcijama → Novi igrač → Preuzmi postojeća podešavanja: lako).
3. Probajte svaki od šest ponuđenih nivoa složenosti igre i odaberite onaj koji vam se čini najpogodnijim za vaše dete. Počnite s oblašću Osnovni rečnik i dopustite detetu da ono izabere temu.
4. Pružite dovoljno vremena detetu da se upozna sa slikama i odgovarajućim nazivima u igri Vežbanje.
5. Pokrenite igru Pronađi i pratite reakciju deteta. Povratna informacija o tačnim i netačnim odgovorima biće data na kraju svake runde igre.
6. Pokušajte sa druge dve igre, Zapamtiti i Opoziv. Ovde će možda biti neophodno da se, u skladu sa postignutim rezultatom i reakcijom deteta, izabere neki drugi nivo složenosti igre.
7. Kada pronađete odgvarajući nivo složenosti igre za oblast Osnovni rečnik, onda možete da izaberete različite pojmove iz Glavnog menija, shodno materiji koju savladavate (Setovi,Sat, …).
8. Ako se rezultati, koji su postignuti u različitim oblastima, veoma razlikuju, trebalo bi da prilagodite nivo složenosti igre posebno za svaku temu korišćenjem simbola kockice u traci s alatkama.
9. Možete, pak, stvoriti jedan poseban profil, tako što ćete date postavke prilagoditi individualnim potrebama deteta.
10. Ne zaboravite da pratite Zapis i da ga odštampate, da bi dete dobilo predstavu o napretku koje je imalo.

Dalje napomene:
•  Preporučujemo upotrebu natpisa za karte radi boljeg uvežbavanja prepoznavanja reči.
• Uvek uzmite u obzir da na početku igre izaberete odgovarajući profil igrača. Tako ćete moći da proverite napredak u Zapisu.

Uputstvo za upotrebu (na srpskom jeziku)

Poreklo EU(Austrija), Cena
- LifeTool: ShowMe AAC 2.0, preuzimanje: 105 EUR + PDV (ako se placa)
u Srbiji u dinarima.